On vstal a viac neumiera

On vstal a viac neumiera

Marek 11:18-27

Tohto roku to nebolo také intenzívne, ale predsa len dúfam, že ste si spomenuli na tých, ktorí tu medzi nami nie sú a ktorí umreli pre veci tohto sveta. Spomíname na starých rodičov, príbuzných, známych, ktorí odišli cestou smrti a nám veľmi chýbajú. My, veriaci v Ježiša Krista, však máme nádej, že keď sa On vráti ešte raz na túto zem, vzkriesi všetkých a my sa spolu uvidíme a budeme žiť v nebeskom kráľovstve, ak veríme v Božieho Syna. Byť vzkriesený znamená, že si Božím Synom vytrhnutý z moci smrti a znovu budeš žiť, ale už kvalitnejšie, lepšie, dlhšie a už nikdy neumrieš. Pán Ježiš to potvrdil svojou smrťou a vzkriesením a Biblia hovorí, že "On vstal a viac neumiera" - to isté bude platiť raz aj pre nás. Dovtedy nám zostáva iba nádej, že aj nás raz zavolá k životu večnému.
V čase Pána Ježiša - ale aj dnes - boli skupiny, ktoré  špekulovali na vzkriesením. Lebo my, ľudia, radi špekulujeme, spochybňujeme veci Božie. Boli to sadukaji - boli to veľmi bohatí a významní ľudia, ktorí viac ako na svoje židovské náboženstvo, dávali dôraz na rímske právo a zaoberali sa politikou. Keďže boli bohatí a naklonení Rímu, ostatní ľudia ich veľmi v láske nemali. Oni tiež neverili vo vzkriesenie a život po smrti, neverili ani v duchovný svet (v anjelov a démonov) a považovali sa za dostatočných, takže neuznávali Božie zásahy do bežného života. Boli to pravdepodobne najväčší špekulanti, ktorí sa snažili spochybniť všetko učenie, s ktorým nesúhlasili. Preto Ježišovi v ev. podľa Marka 11:18-27 kladú otázku, ktorá mala Ježiša znovu ponížiť a uviesť do rozpakov. 
Ono to fungovalo takto: boli manželia Jožko a Žofka, nemali však deti. Keď Jožko zomrel, Žofku si vzal Jožkov brat Mirko, lenže ani s ním nemala deti a tak keď Mirko zomrel, vzal si Žofku jeho brat Alexander atď. Saduceji chceli vedieť, koho z tých 7 mužov bude Žofka manželka vo večnosti. 
Pán Ježiš im odpovedal, že v nebi majú vzťahy inú hodnotu, inú náplň, tam bude dôležitá vzájomná láska všetkých bez rozdielu, pretože tam sa už nebudú uzatvárať sobáše. Preto je dôležité nie to, ako to bude s nami po smrti - to je plne v Božích rukách, ale to, ako žijeme na tomto svete: či milujeme, či si plníme povinnosti, či sme zodpovední a milosrdní, či konáme podľa Božích príkazov....
Preto by sme aj my mali mať nádej, že budeme večne žiť, mali by sme veriť v Pána Ježiša a hlavne konať všetko tak, aby sme žili na Jeho slávu a aby sme  raz - keď sa postavíme pred Boží súd - mohli vydať počet zo svojho života. Je veľmi dôležité to, ako žijeme, čo hovoríme, ako myslíme. 
Modlitba: Pane Ježiši, ďakujem Ti za nádej večného života a že ak raz pôjdem do neba, bude to Tvoja zásluha a Tvoja milosť. Kým žijem na tomto svete, pomôž mi žiť najlepšie ako viem a môžem, aby si zo mňa mal radosť, aby som slúžil blížnym a aby som konal dobro všade, kam ma pošleš. 
Amen. 


Pre najmenších: zapáľ sviečku - pod dozorom dospelého - a spomeň si na všetkých, ktorí zomreli. Môžeš poprosiť rodičov, aby ti porozprávali o tvojich predkoch. Raz ich spoznáš pri vzkriesení 
Pre starších: dokážeš v evanjeliách nájsť texty o Ježišovom vzkriesení? V ktorý deň bol Ježiš vzkriesený? Koľkokrát sa zjavil učeníkom? Kto prvý zistil, že je Ježiš živý? Ktorý učeník pochyboval? 
Pre najstarších: niektoré náboženstvá veria vo vzkriesenie, iné v reinkarnáciu  alebo iný druh života po smrti. Vedel by si zistiť, v akú formu života po smrti ľudia veria? A ako môžeš byť zo smrti, v týchto náboženstvách, vyslobodený?
Pre všetkých: večný život nie je niečo, čo tu raz, možno bude, ale začína už teraz, keď veríme v Pána Ježiša a sme Mu blízko. Vedel by si identifikovať niektoré veci, situácie, ľudí, ktorí by mohli byť vo večnosti? Napr. keď pomôžeme blížnym - je to niečo, čo má spojitosť s večnosťou? Alebo keď sa úprimne modlíme a tešíme sa z Božej prítomnosti?