Rozmery Veľkej noci

Rozmery Veľkej noci

Veľká noc má pohanský, židovský a kresťanský rozmer.

Pohania oslavujú Veľkú noc ako sviatok jari. Je to zrejmé aj z anglického označenie Veľkej noci Easter. Má pôvod v mene bohyne plodnosti Eostre, stelesňujúcej jar, úsvit. Z pohanstva, pochádza i symbol zajačika. Zajac pre pohanov symbolizoval pohlavnú aktivitu; aj u nás sa niekedy povie: „Je ich ako zajacov...“ V pohanských kultúrach majú korene i veľkonočné vajíčka. Symbolizujú plodnosť a nový život, ktorý je príznačný pre jar. Vajíčka sa používali aj pri obradoch na uzmierenie zlých síl. Kvôli posilneniu magického účinku sa vajíčka maľovali. Ich jasné zafarbenie pripomína farby východu slnka. Pohanská Veľká noc oslavuje návrat tepla, slnka a zelených listov, plodivú silu jarnej prírody po období zimy.

Židia si na Veľkú noc pripomínajú, ako ich Pán Boh slávne vyviedol zo zajatia v Egypte, kde boli otrokmi. Sviatok nenazývajú Veľká noc, ale Pesach – sviatok nekvasených chlebov. Vyjdenie (exodus) z egyptského otroctva bolo sprevádzané vďačnosťou, že Hospodin zachoval tých Izraelcov, ktorí poslúchli Boží príkaz a krvou obetovaného baránka si natreli veraje a vrch dverí (2. Mojžišova 12, 3.7.13.27). Keď Hospodin vykonával súd na Egyptom, smrť prešla pomimo (prejsť pomimo – pascha) všetkých dverí označených baránkovou krvou a nedotkla sa ľudí, ktorí boli ukrytí za dverami so znamením krvi. Názov pre tradičný východniarsky veľkonočný koláč (pascha či paska) je odvodený práve od Paschy. 

Kresťanský rozmer Veľkej noci
Keď Ján Krstiteľ videl Ježiša, ako prichádza k nemu, povedal: „Ajhľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta“ (Ján 1, 29). V Egypte obetovaný baránok zachránil Izraelcov od časnej smrti. Bol predobrazom pravého Baránka Božieho – Pána Ježiša Krista, ktorého preliata krv, nás zachraňuje od večnej smrti. Ježiš dokonal na kríži o tretej hodine popoludní – v čase, keď v chráme zabíjali baránka ako obeť za hriechy. Boží Syn Ježiš vzal na seba trest, ktorým sme za naše hriechy mali byť potrestaní my. Dobrovoľne, z lásky k nám, zomrel potupnou smrťou na kríži, ... „aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho“ (Ján 3, 16).

Veriť v Ježiša Krista  znamená prijať Ho ako Toho, kto zomrel za moje hriechy, krv ktorého bola preliata ako trest za moju vzburu proti Pánu Bohu, môj odchod od Neho. Vzkriesením Pána Ježiša z mŕtvych Pán Boh potvrdil, že prijíma Jeho obeť. Potvrdil ako pravdivé a zmysluplné všetko, čo Ježiš počas svojho pozemského života konal a učil. Potvrdil, že pre obeť Pána Ježiša nám (Boh) už hriechy nepočíta a každému, kto vierou prijal, že Ježiš z lásky zomrel aj za neho, je darovaný večný život (Ján 3, 16).

Ktorý rozmer má Veľká noc pri nás? Na čo sústreďujeme svoju pozornosť? Bez čoho by pre nás Veľká noc nebola Veľkou nocou? Z čoho sa my radujeme na Veľkú noc? – Z toho, čo nám Kristus vydobyl? Alebo sú pre nás pri Veľkej noci tým zásadným voňavá šunka, čokoládové zajačiky, maľované vajíčka, oblievačka...?

Bolo by neporozumením, chápať vyššie uvedené otázky ako snahu kresťanstva kaziť oslavu radosti zo života na zemi, ako pohŕdanie pozemským životom. Nepohŕdame životom. Radujme sa z neho! Nezabúdajme však, že Pán Ježiš sám seba označil za cestu, pravdu i život (Ján 14, 6), že o sebe hovorí: „Ja som prišiel, aby život mali a hojne mali“ (Ján 10, 10b) – mali sme  život v hojnosti, plnosť života.

Mimo Ježiša plnosť života nenájdeme.

Keby Kristus nevstal z mŕtvych, potom by naše služby Božie boli iba členskými schôdzami náboženského spolku pre pestovanie zbožných rečí. Ak Kristus nevstal z mŕtvych, potom by Večera Pánova bola len pamiatkou zbytočnej smrti, lebo bez Kristovho vzkriesenia by Jeho smrť bola obeťou, ktorú Boh neprijal. Naše kázne by boli lživým svedectvom, falošnou propagandou.

No Pán Ježiš vstal z mŕtvych. Nezostal v hrobe. Vzkriesením Ježiša prijal Pán Boh Jeho obeť. Potvrdil, že nebola zbytočná, ale mala zmysel. Boh vzkriesením Ježiša dokázal, že smrť, násilie a bezprávie – hoci sa teraz javia akokoľvek silné – nebudú mať posledné slovo. To je zmysel veľkonočného posolstva. Nemali by sme si ho pliesť so senzačnou historkou o oživení mŕtvoly.

Nech je táto radostná zvesť rozmerom nášho slávenia Veľkej noci.