Boží zákon – čo Pán Boh od nás očakáva, čo máme robiť

Boží zákon – čo Pán Boh od nás očakáva, čo máme robiť

Biblia vyjadruje Božiu vôľu skrze zákon a evanjelium.

Cez zákon nám hovorí, čo od nás Pán Boh očakáva a žiada; cez evanjelium, čo nám Pán Boh dáva.

Zhrnutie (suma) zákona znie: Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého srdca, z celej duše, z celej mysle a z celej sily. Milovať budeš blížneho svojho ako seba samého.“   (Marek 12, 30 – 31)

Pán Boh chce naše dobro. Dobre – podľa Božej vôle, môžeme žiť – len ak vieme, čo je správne a čo nie. Pán Boh dal pri stvorení človeku do srdca svoje základné normy – „prirodzený zákon“. Upozorňuje  nás naň svedomie. No ľudské srdce a svedomie sú nespoľahlivé (Jeremiáš 17, 9). Vzdorovaním Bohu, presadzovaním svojich egocentrických zámerov, ľahko dôjde k „otupeniu“ svedomia. Preto Pán Boh svoj zákon napísal na kamenné tabule (trvácny materiál) –  čo svedčí, že sú trvalo platné.

Boží zákon je zhrnutý v Desiatich Božích prikázaniach (2. Mojžišova 20. kap.; 5. Mojžišova 5. kap.), ktoré Boh dal na vrchu Sínaj svojmu ľudu prostredníctvom Mojžiša.

Bez Božieho zákona je svet sťa džungľa, kde si každý robí, čo sa mu zachce.

Božie prikázania sú „dopravné značky“, bez ktorých hrozí úplný chaos a kolaps!                                          

Prikázania nezačínajú požiadavkami, ale pripomenutím toho, čo Pán Boh vykonal: 

       Ja som Hospodin tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z Egyptskej krajiny z domu otroctva

      - preto:

1.       Nebudeš mať iných bohov okrem mňa 

2.       Nebudeš brať  meno Božie nadarmo

3.       Pamätaj, že máš sviatočný deň svätiť

4.       Cti si otca i matku, aby si dlho žil na zemi

5.       Nezabiješ

6.       Nescudzoložíš

7.       Nepokradneš

8.       Nevypovieš krivé svedectvo voči svojmu blížnemu

9.       Nepožiadaš dom svojho blížneho

10.   Nepožiadaš  ani jeho manželku, ani nič čo je jeho


Prvé 3 Božie prikázania chránia náš vzťah k Pánu Bohu. Ďalších 7 chráni náš vzťah k blížnym.


NIŽŠIE SÚ (NEDOKONALÉ) POKUSY, AKO PRETLMOČIŤ OBSAH BOŽIEHO ZÁKONA DNEŠNOU REČOU:

Ja som tvoj Boh, nebudeš mať iných bohov (pretože to je zrada a tá sa trestá)

1.Nesmieš si ma vytvárať moju podobu (pretože každé vytváranie si Božej podoby je tvorenie modly)

2. Nezneužiješ moje meno (na čarovaniu, veštenie, modloslužbu)

3. Budeš svätiť môj deň (aby si nezabudol na Boha, oslavoval Ho a radoval sa z Jeho lásky)

4. Cti svojich rodičov (sú v Božích službách, majú byť prvými svedkami dieťaťu o Bohu)

5. Nezabiješ (život nepatrí tebe, ale Bohu – On je jeho darcom)

6. Nebuď neverný manželke, manželovi (najlepšia ochrana proti AIDS aj proti opustenosti)

7. Nebudeš kradnúť (pretože s poctivosťou najďalej zájdeš, hoci pomaly)

8. Nebudeš druhému klamať (ohováranie je diabolská zbraň)

9.-10. Nebudeš sebecky dychtiť po ničom, čo má tvoj blížny (inak ťa závisť zničí)    

                                                                                                                                                   (Podľa Luďka Rejchrta) 

DESET BOŽÍCH PŘIKÁZANÍ, DUŠI MOU PŘED PÁDEM CHRÁNÍ!

(Z informačného týženníka r. k. farnosti Zábřeh)

1. Moudrý člověk nevymění, Stvořitele za stvoření

2. Jméno Boží v úctě mám, nadarmo je neříkám

3. Televize není oltář, Krista nenahradí polštář (vankúš), v den Páně nech práci být, jdi se raděj    

    pomodlit.

4. Za rodiče vděčný jsem, díky nim jsem to co jsem. Děti nemám pro sebe, mám je přivést do nebe

5. Nesmím mečem skolit bratra, ani na něj hledět z patra (pyšne – zvrchu)

6. Proti ďáblu mocná zbraň, čistotu si v sobě chraň

7. Vše za sousedovým plotem, neznárodním ani okem

8. Obhajuj vždy druhych čest, nemluv o nich špatnou zvěst

9.-10. Bojuj proti pokušení, nechtěj to, co tvoje není.

Konfirmandi z istého zboru dostali úlohu „preložiť“ Desatoro Božích prikázaní tak, aby nepoužili zápor „NE-“. Keďže pracovali viacerí, pri jednotlivých prikázaniach je uvedených viacero možností.

(Voľne podľa ET-KJ 21/2000)

1.a) Budeš mať jedného Boha

   b) Budeš sa hlásiť len ku mne                                                   

   c) Ja som Tvoj jediný Boh                                            

   d) Za Boha budeš mať iba mňa                                                                                                                 

2.a) Božie meno ti bude sväté  

   b) Moje meno používaj len vážne

   c) Hovor bez používania Božieho mena  

   d) Moje meno budeš používať iba vo vhodných príležitostiach                          

3. Siedmy deň budeš mať v úcte                      

4.a) Budeš poslúchať svojho otca a matku          

   b) Cti si svojich rodičov a staraj sa o nich                

   c) Budeš verný, svojich rodičov budeš mať                    

       v úcte                                    

5. a) Budeš milovať svojich bratov a sestry    

    b) Budeš priať ľuďom život, ktorý som im dal              

    c) Budeš mať v úcte život (aj zvierací)                                                                          

6. a) Budeš sa milovať iba v manželstve  

    b) Budeš milovať len tú, ktorú si si vyvolil                                                

    c) Budeš verný                                          

7. a) Nechaj veci svojho blížneho len jemu

    b) Cudzie veci necháš na pokoji                

   c) Budeš užívať len svoje veci                               

8. a) Budeš hovoriť o druhých tak, aby si ich nezranil

     b) Hovor pravdu, aj keď ti ide o život

     c) Budeš hovoriť iba pravdu alebo budeš mlčať

     d) Budeš hovoriť o svojich blížnych iba pravdu 

9.-10. a) Uspokojíš sa so svojím majetkom, ktorý som ti dal

           b) Nechaj blížnemu veci, ktoré sa ti páčia a váž si tie, čo máš

           c) Tvoj majetok je tvoj a ich je ich

           d) Nechaj cudzie veci na pokoji aj keď sa ti páčia                      

Takto „preložil“ Desatoro farár spomenutých konfirmandov:     Ja, Hospodin, ťa vyslobodzujem:

od falošných istôt, od hlúpych rečí, od  každodennej driny, od osamelosti v starobe, od strachu a nenávisti, od zrady a poníženia, od chudoby a nespravodlivosti, od ohovárania a zhubnej žiarlivosti.                              

Tri úlohy zákona:  1. Chrániť nás (zábradlie), aby sme neublížili seba ani blížnym.

                               2. Odhaľovať nás (zrkadlo), aby sme videli svoje hriechy.

                               3.  Viesť nás k Spasiteľovi – Ježišovi (smerovník), lebo v našom srdci je mnoho zla, ale u  Ježiša je odpustenie.

Boží zákon kladie vysoké požiadavky, ktoré nedokážeme naplniť. Tým potvrdzuje, že sme hriešni ľudia – nemôžeme sa Bohu zapáčiť skutkami (to by sme museli všetko plniť na 100%), ale len tým, že vierou prijmeme, že Ježiš za nás obetoval svoj život. Spasení nie sme tým, že zachovávame prikázania zákona, ale z milosti. Nie tým, čo robíme pre Boha, ale tým, čo Pán urobil pre nás. Isteže, máme žiť Bohu na slávu, no z vďačnosti – nie z vedomia, že spásu si musíme „odslúžiť“. Spása nám je v Kristovi darovaná zadarmo, bez zásluh a „skutkov zákona“. To je evanjelium – ktoré činí kresťanstvo výnimočným: Boh ma prijíma takého, aký som, pretože verím v Ježiša Krista, svojho verného Spasiteľa, ktorý za všetky moje hriechy dokonale zaplatil.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.