Biblické korene liturgie

Biblické korene liturgie

Stručný výber z textov Písma svätého, z ktorých vidno, že jednotlivé časti našej liturgie majú biblický základ. 

ZHROMAŽĎOVANIE SA (NA SLUŽBÁCH BOŽÍCH)

Žalm 149, 1:  Haleluja! Spievajte Hospodinovi novú pieseň, Jeho chválospev v zbore zbožných.

Joel 2, 15 – 17a:  Zatrúbte na roh na Sione! Zasväťte pôst, zvolajte slávnostné zhromaždenie! Zhromaždite ľud, posväťte zbor, zvolajte starších, zhromaždite deti i dojčatá! Nech vyjde ženích zo svojej izby i mladucha zo svojej komôrky. Medzi predsieňou a oltárom nech plačú kňazi, služobníci Hospodinovi, a nech prosia: Ušetri svoj ľud, Hospodine.

Matúš 18, 20: Lebo kde sa dvaja alebo traja zhromaždili v mojom mene, tam som medzi nimi.

OSLOVENIE

Ján 20, 19:  V ten istý prvý deň po sobote, keď už bola tma a dvere, kde boli učeníci, boli zatvorené zo strachu pred Židmi, prišiel Ježiš a postaviac sa do prostriedku, riekol im: Pokoj vám!

PROSBA O ZMILOVANIE (KYRIE)

Žalm 123, 3: Zmiluj sa Hospodine, zmiluj sa nad nami! Lebo sme presýtení opovrhnutím.

Lukáš 18, 13:  Publikán však stál zďaleka a ani oči nechcel pozdvihnúť k nebu, ale bil sa v prsia a hovoril: Bože, buď milostivý mne hriešnemu!

SLÁVA (GLÓRIA)

Lukáš 2, 13n:  A hneď s anjelom sa zjavilo množstvo rytierstva nebeského, ktorí chválili Boha a volali:  Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!

POZDRAV (PÁN S VAMI)

Rút 2, 4: Vtedy prišiel z Betlehema Bóaz a povedal žencom: Hospodin s vami! Oni odvetili: Nech ťa Hospodin požehná!

2. Timoteovi 4, 22: Pán s tvojím duchom! Milosť s vami! Amen.

ČÍTANIE PÍSMA SVӒTÉHO A ZVESTOVANIE SLOVA

1. Timoteovi 4, 13:   Kým neprídem, buď usilovný v predčitovaní (Písma), napomínaní a vyučovaní.

Kolosenským 3, 16:  Slovo Kristovo nech prebýva vo vás bohato; vo všetkej múdrosti učte a napomínajte sa žalmami, hymnami, duchovnými piesňami a vďačne spievajte v srdciach Bohu!

VYZNANIE VIERY (KRÉDO)

Ján 14, 1:  Nech sa vám srdce nestrachuje! Verte v Boha a verte vo mňa!

1. Korintským 15, 3n: Odovzdal som vám totiž predovšetkým, čo som aj sám prijal, že Kristus umrel pre naše hriechy podľa Písem a bol pochovaný a v tretí deň bol vzkriesený podľa Písem.

1. Timoteovi 3, 16:  Vpravde veľkým tajomstvom pobožnosti je (On), ktorý sa zjavil v tele, ospravedlnený bol v Duchu, zjavil sa anjelom, zvestovaný bol národom, uverili v Neho na svete, vzatý bol v slávu. 

VYZNANIE HRIECHOV (SPOVEĎ) A ROZHREŠENIE (ODPUSTENIE)

1. Jánov 1, 8 – 9: Ak vyznávame svoje hriechy, On je verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od všetkej neprávosti.

Lukáš 8, 48: A On jej povedal: Dcéra, tvoja viera ťa uzdravila. Choď v pokoji!

VEČERA PÁNOVA

Skutky 2, 42 . 46: Títo zotrvávali v apoštolskom učení a v spoločenstve, v lámaní chleba a na modlitbách. ... Deň čo deň zotrvávali jednomyseľne v chráme, lámali chlieb po domoch a prijímali pokrm s plesajúcim a úprimným srdcom.

Ján 6, 51 – 56:  Ja som ten živý chlieb, ktorý zostúpil z neba; ak niekto je z toho chleba, bude žiť naveky; a chlieb, ktorý ja dám, je moje telo, ktoré vydám za život sveta. I hádali sa Židia medzi sebou: Ako nám tento môže dať jesť svoje telo? Riekol im Ježiš: Veru, veru, hovorím vám: Ak nejete telo Syna človeka a nepijete Jeho krv, nemáte života v sebe. Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život, a ja ho vzkriesim v posledný deň. Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Kto je moje telo a pije moju krv, zostáva vo mne a ja v ňom. 

SVӒTÝ (SANCTUS)

Izaiáš 6, 3: Svätý, svätý, svätý je Hospodin mocností, plná je všetka zem Jeho slávy.

 SLOVÁ USTANOVENIA VEČERE PÁNOVEJ

Matúš 26, 26 – 28:  Keď jedli, vzal Ježiš chlieb, dobrorečil, lámal a dával učeníkom hovoriac: Vezmite, jedzte! Toto je moje telo. Potom vzal kalich, dobrorečil, dal im a riekol: Pite všetci z neho! Lebo toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov.

1. Korintským 11, 23 – 25:  Lebo ja som prijal od Pána, čo som vám aj odovzdal: Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, a keď dobrorečil, lámal a riekol: Vezmite, jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás vydáva; to čiňte na moju pamiatku! Podobne po večeri (vzal) aj kalich a riekol: Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi: to čiňte, kedykoľvek budete piť, na moju pamiatku! 

BARÁNOK BOŽÍ (AGNUS DEI)

Ján 1, 29:  Keď druhého dňa videl (Ján) Ježiša, ako prichádza k nemu, povedal: Ajhľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta.

Zjavenie 19, 9: Povedal mi: Napíš: Blahoslavení, ktorí sú povolaní na svadobný hod Baránkov! A doložil: Toto sú pravé slová Božie.

PRÍHOVORNÉ MODLITBY

1. Timoteovi 2, 1 – 3a: Predovšetkým teda napomínam, aby sa konali prosby, modlitby, príhovory a ďakovania za všetkých ľudí, za kráľov a za všetkých vysoko postavených, aby sme tichým a pokojným životom žili v úplnej pobožnosti a statočnosti. Toto je dobré a príjemné pred naším Spasiteľom Bohom.

Rímskym 15, 30: Prosím vás, bratia, pre nášho Pána Ježiša Krista a pre lásku Ducha: spolu so mnou zápaste o mňa pred Bohom v modlitbách.

POŽEHNANIE

4. Mojžišova 6, 23 – 27: Povedz Áronovi a jeho synom: Takto hovoriac požehnávajte Izraelcov:  Nech ťa požehná Hospodin a nech ťa ochraňuje! Nech rozjasní Hospodin svoju tvár nad tebou a nech ti je milostivý! Nech obráti Hospodin svoju tvár k tebe a nech ti udelí pokoj! Tak nech kladú moje meno na Izraelcov a ja ich požehnám.

Žalm 118, 26b:  Požehnávame vás z domu Hospodinovho.

2. Korintským 13, 13: Milosť Pána Ježiša Krista, Božia láska a spoločenstvo Svätého Ducha nech je s vami všetkými!

POZDRAV POKOJA (PODANIE RÚK)

Matúš 5, 23 – 24:  Keby si teda prinášal dar na oltár, a tam by ti prišlo na um, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a odíď; najprv sa zmier s bratom, a potom príď a obetuj svoj dar.

Ján 14, 27: Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nie ako svet dáva, vám ja dávam. Nech sa vám nermúti srdce a nestrachuje!

1. Petra 5, 14:  Pozdravujte sa navzájom bozkom lásky. Pokoj vám všetkým, ktorí ste v Kristovi. Amen.

Zdroj: http://www.coena.cz/liturgika/teorie/biblical_roots/ (autor: Martin Grombiřík)

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.