Biblická kniha modlitieb – Žalmy

Biblická kniha modlitieb – Žalmy

Uprostred Biblie – ako jej srdce – sa nachádzajú Žalmy. Je ich 150 (toľko kapitol má tento biblický spis) a sú rozčlenené do 5 menších častí (kníh) nasledovne:              
Prvá kniha Žalmov: 1 – 41
Druhá kniha Žalmov: 42 – 72
Tretia kniha Žalmov: 73 – 89
Štvrtá kniha Žalmov: 90 – 106
Piata kniha Žalmov: 107 – 150

Žalmy nás povzbudzujú rozprávať sa s Pánom Bohom – modliť sa.  Keď nenachádzame  vlastné slová, môžeme sa  modliť priamo slovami biblických žalmov.

Žalmy sú totiž biblickou knihou modlitieb či duchovných piesní (spevníkom). V pôvodnej hebrejčine sú napísané vo veršoch (ide teda o poéziu). Používali sa pri spoločných modlitbách na službách Božích v jeruzalemskom chráme a v synagogách, no vhodné sú aj keď sa modlíme sami. Žalmy sa na službách Božích spievali alebo predspevovali (zbor odpovedal predspevákovi). Každá kapitola (každý žalm) je samostatná báseň (pieseň) zložená v inom období, s iným cieľom.

Autormi Žalmov sú rôzni ľudia. Najviac, 73 žalmov, sa autorsky pripisuje kráľovi Dávidovi  (napr. Žalm /Ž/ 23, 32, 51). K ďalším žalmistom (skladateľom žalmov) patria: Ásáf (Ž 73), Šalamún (Ž 72), Mojžiš (Ž 90), Kórachovci (Ž 84).

Slovo „žalm“ pochádza z gréckeho výrazu odvodeného od „psalterion“, čo bol druh strunového hudobného nástroja.

Žalmy po obsahovej stránke rozdeľujeme na:
ďakovné – za odvrátenie nebezpečentva, za vypočutie modlitieb, za odpustenie hriechov (Ž 18, Ž 103),
kajúce – prosby o odpustenie hriechov (Ž 51, Ž 32, Ž 130, Ž 6, Ž 38, Ž 102, Ž 143) – sú vhodné aj ako príprava k spovedi a Večeri Pánovej, 
oslavné (Ž 150) – oslava Pána Boha, ktorý je s nami vo všetkých radostiach i trápeniach života,
žalospevy-náreky – obsahujú volania o pomoc, keď je človek opustený či zúfalý (Ž 22),
vyučujúce – učia nás, čo je správne v Božích očiach (Ž 89, Ž 1),
pútnické (Ž 120 – 134) – spievali ich ľudia počas putovania do chrámu v Jeruzaleme.

Spomedzi 150 žalmov sú:
najznámejší: Ž 23 (známe sú aj Ž 1, 8, 51, 103, 121, 139),
najkratší: Ž 117,
najdlhší: Ž 119. 

Keď si čítame Žalmy, je to ako by sme nahliadli do denníka niektorého človeka. Nájdeme tam radosť,  smútok, nádej, zúfalstvo aj dôveru v Božiu pomoc.

Žalmy patria k najčítanejším knihám Starej zmluvy  a často bývajú vydávané spolu s Novou zmluvou (v jej závere) – čo naznačuje spätosť čítania Božieho slova s modlitbou.
Kniha Žalmov nám dáva podnet oslavovať Pána Boha v radostných aj ťažkých situáciách. Vzdávať Mu úctu životom, slovami, ale aj piesňami a hudbou. Hudba neoddeliteľne patrí k životu nás, ľudí. A náš ľudský život patrí v prvom rade Pánu Bohu. Hudba a spev pomáhajú ľahšie znášať každodenné starosti. Pán Ježiš večer pred svojím ukrižovaním ukončil poslednú večeru so svojimi učeníkmi spoločným spevom (Marek 13, 26). Na kríži sa modlil Žalm 22.

 Biblia povzbudzuje, aby sa modlili, spievali žalmy aj tí, ktorí majú radosť a vodí sa im dobre (List Jakuba 5, 13). Spevom vyjadrujeme svoju vieru a lásku k Pánu Bohu. Múdrosťou výrokov žalmov sa máme aj napomínať (List Kolosenským 3, 16).

Hudobné nástroje v biblických časoch:
K strunovým nástrojom patrili lutny, harfy, citary (Ž 92, 3).
Z dychových nástrojov boli známe: píšťala, flauta, roh, trúbky (Ž 150, 3 – 4).
Z bicích nástrojov sa používali tamburíny, sistrumy (druh hrkálky), bubny.
Známe boli aj činely („zvučný cimbal“ – Ž 150, 5).

Z biblických žalmov sa nezachovala melódia, iba text. Hudobní skadatelia žijúci v rôznych obdobiach skladali hudbu na slová žalmov. V Evanjelickom spevníku sú to napr. piesne č.  334 (zložená na Žalm 130), 360 (Ž 98), 512 (Ž 23), 605 (Ž 95).

Známe je aj zhudobnenie Žalmu 23 od Antonína Dvořáka:    https://www.youtube.com/watch?v=Yxus65--1Lw
Hudobná skupina Oboroh naspievala mnohé z biblických žalmov v modernej hudobnej úprave, Napr. Žalm 8:  https://www.youtube.com/watch?v=vrntZ2bce5g
Z autorov, ktorí nanovo prebásnili Žalmy, uveďme básnikov Milana Rúfusa či Daniela Rausa. 

Úryvky z niektorých biblických žalmov:

Žalm 25   5 Vo svojej pravde veď a vyučuj ma, lebo Ty si Boh mojej spásy, na Teba dennodenne očakávam. 

Žalm 23  1Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. 2Na pastvách zelených ma pasie a k vodám osviežujúcim ma privádza. 3Dušu mi občerstvuje, po spravodlivých cestách vodí ma pre svoje meno. 4Keby som kráčal hoci temným údolím, nebojím sa zlého, lebo Ty si so mnou; Tvoj prút a Tvoja palica ma potešujú. 5Stôl mi prestieraš pred mojimi protivníkmi, hlavu mi pomazávaš olejom, je preplnený kalich môj. 6Len dobrota a milosť bude ma sprevádzať po všetky dni môjho života a bývať budem v dome Hospodinovom dlhé časy. 

Žalm 119    9 Ako zachová mladík svoj chodník čistý? Keď bude zachovávať Tvoje slovo. 10 Hľadal som Ťa celým srdcom; nedaj mi poblúdiť od Tvojich príkazov! 11 Tvoju reč som skryl vo svojom srdci, aby som proti Tebe nehrešil. 12 Požehnaný si, Hospodine! Vyuč ma svojim ustanoveniam. 33 Nauč ma, Hospodine, ceste svojich príkazov, ich zachovávanie Ti bude odmenou. 34 Urob ma chápavým Tvoj zákon zachovávať a pridŕžať sa ho celým srdcom. 

Žalm 139   1 Hospodine, Ty si ma preskúmal a poznal. 2 Ty vieš, či sadám, či vstávam; i moju myšlienku chápeš zďaleka. 3 Ty pozoruješ, či chodím, či ležím, o všetkých mojich cestách vieš. 4 Ešte nemám slovo na jazyku, a Ty, Hospodine, už ho celkom vieš. 5 Obkľučuješ ma zôkol-vôkol, svoju dlaň kladieš na mňa.   7 Kam by som mohol zájsť od Tvojho Ducha? Pred Tvojou tvárou kam utečiem? 8 Keby som vstúpil na nebesá, tam si Ty; a keby som si ustlal v záhrobí, aj tam si Ty. 9 Keby som si vzal krídla rannej zory a býval pri najvzdialenejšom mori, 10 aj tam by ma odprevadila Tvoja ruka a Tvoja pravica by ma uchopila. 23 Preskúmaj ma, ó Bože, poznaj moje srdce; skúmaj ma a poznaj moje myšlienky! 24 Viď, či som na ceste do trápenia, a veď ma cestou večnosti!

     Použitím: Nick Page: Jednoducho Biblia (vyd. Tranoscius Liptovský Mikuláš 2014)   Martin Šefranko, evanjelický a. v. farár 

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.