Viac ako 50 komunít v ECAV podporuje odídencov a odídenkyne

Viac ako 50 komunít v ECAV podporuje odídencov a odídenkyne

Strednodobé bývanie, vyhľadávanie pracovných príležitostí a riešenie zdravotných problémov sa stali každodennými aktivitami vyše 50 ECAV komunít, ktoré Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku podporuje aj vďaka finančnému programu Diakonie Katastrophenhilfe. Cirkevné zbory ECAV poskytujú bývanie aj v odľahlejších a v malých obciach, napriek tomu sa odídenci cítia bezpečne a sú vďační za nezištnú ľudskú pomoc.

Zástupcovia v evanjelickej cirkvi využili letné mesiace a zrekonštruovali alebo adaptovali množstvo priestorov na bývanie, najmä s finančnou podporou Svetového luteránskeho zväzu. Aj Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku čiastočne prispela na rekonštrukcie a vybavenie jednotlivých bytových jednotiek pre utečencov, napr. v Gerlachove, Batizovciach, Tornali, Tvarožnej, Brestovci, Príbelciach, Sazdiciach, Matejkovej, a i. Zlepšením prostredia zabezpečujeme dôstojné bývanie pre utečencov aj počas zimných mesiacov. Zároveň ponúkame potravinovú a materiálnu pomoc, najmä pre deti.

Okrem pomoci pri osamostatnení sa a prekonávaní úzkosti, strachu a pocitov bezradnosti, motivujeme odídencov pri hľadaní si práce. Mapovaním potrieb priamo v lokalitách a teréne SR máme komplexnejšie informácie o stave odídencov, kapacitách a možnostiach domácich ECAV komunít, aj v spolupráci s ďalšími organizáciami. V spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou, Rožňava; Liptovskou nadáciou; Slovenskou humanitnou radou, Michalovce; Človek v ohrození, Liptovský Hrádok; Červený kríž, Liptovský Mikuláš spúšťame množstvo komunitných aktivít a pracovných činností, charakterovo blízkym sociálnym podnikom. Motivačnými kurzami a tvorbou väzby medzi Ukrajincami a slovenskými podnikateľmi zvyšujeme dlhodobé strategické spojenectvá s existujúcou skupinou ukrajinskej diaspóry, berúc do úvahy špeciálne potreby, silné a slabé stránky žien a zraniteľných skupín. Momentálne sú odídenkyne v komunitách ECAV zamestnané. Niektoré našli realizáciu aj v malých obciach- vo farmácii alebo v oblasti zdravotníctva a sociálnych službách. Veľa zo žien je zamestnaných vo výrobe, kde pracujú na troch smenách a ich práca je častokrát fyzicky namáhavá. Vo všeobecnosti sme sa však zatiaľ nestretli s neochotou zamestnať sa. Jazyková bariéra, prístup k profesionálnym kurzom a nostrifikácia dokladov a dosiahnutého vzdelávania a odbornej kvalifikácie sú veľkým bremenom pre odídenkyne, ktoré majú túžbu realizovať sa aj naďalej vo svojom odbore. Deťom chýbajú príležitosti absolvovať krúžky umeleckého charakteru alebo športové aktivity. Stres poznačuje mládež, ktorá navštevuje slovenské školy, ale vo vyšších ročníkoch nerozumejú obsahu vyučovacích predmetov, čo môže viesť k vylučovaniu z kolektívu. Jazykové doučovanie je absolútne nevyhnutné, a preto aj Evanjelická diakonia víta učiteľov, pedagógov a iných, ktorí ovládajú ruský a/alebo ukrajinský jazyk. 

Evanjelická diakonia dokáže vďaka sieťovaniu s členmi cirkevných zborov ECAV, miestnymi organizáciami, úradmi a inštitúciami adresne reagovať na potreby ukrajinských utečencov a cez program Diakonie Katastrophenhilfe ich aj riešiť. Vďaka Diakonie Katastrophenhilfe pomáhame pri výuke a vzdelávaní detí ubytovaných v ECAV zariadeniach. Konkrétne sme pomohli so zaobstaraním tabletov (aj pre deti napríklad so zrakovým postihnutím) a tieto už nemusia hľadieť do malej obrazovky mobilu pri učení.

Zároveň spúšťame aj program pre odídenkyne a odídencov, ktorí by chceli naďalej rozvíjať svoje remeselné a profesijné zručnosti, alebo majú záujem o rozvoj podnikania, hľadajú financie, marketingové a poradenské služby alebo podporu pri sieťovaní so slovenskými partnermi, alebo potrebujú materiál, náradie a iné drobné vybavenia pre svoje podnikateľské a samozárobkové činnosti.

Pozitívnym príkladom pre všetkých je mama s troma deťmi, ktorej sme pomohli, aby sa z fabriky znova vrátila k svojej pôvodnej profesii módnej návrhárky. Bolo to možné vďaka partnerstvu so slovenskou módnou dielňou, ktorá týmto tiež obohatila svoj sortiment svadobných šiat.