Školský výbor

Informácie

Školský výbor plní pre naplnenie svojho poslania na úseku školstva najmä tieto úlohy: 
1. Utvára a spracúva koncepciu cirkevného školstva a vyučovania náboženstva v štátnych školách.
2. Kontroluje duchovnú a metodickú činnosť s prihliadnutím na školský zákon a iné štátne predpisy.
3. a) Zabezpečuje a vykonáva kontakt s príslušnými orgánmi štátnej správy (MS SR, MF SR, MV SR) a príslušnými odbormi VÚC, ako aj metodickými centrami zriadenými štátom.
b) Zabezpečuje administratívne podklady pre zahraničných lektorov, ktorí vyučujú na evanjelických bilingválnych gymnáziách, podľa možnosti rieši použitie zahraničných učebníc v evanjelických školách.
4. Organizuje duchovné a vzdelávacie aktivity pre školských pracovníkov a učiteľov náboženstva aj pre učiteľov evanjelických škôl (prednášky, semináre, metodické dni).
5. Koordinuje prácu pri tvorbe učebných plánov, učebných osnov, učebníc náboženstva a metodických príručiek.
6. Spolupracuje s Výborom misie, so spoločnosťou Tranoscius, a. s., s metodickými centrami a so združením Slovenskí evanjelickí učitelia.
7. Vyjadruje sa k procesu vzniku a zániku cirkevných škôl všetkých stupňov.
8. Plní ďalšie úlohy riadiacej, metodickej, kontrolnej a inej činnosti, vyplývajúce z rozhodnutí generálneho presbyterstva v súlade s o štatútom.

1. Miroslav Čurlík, predseda 2. Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, GBÚ    3. Roman Žilinčík, školský tajomník ZD 4. Dušan Havrila, predseda školského výboru VD mandát do: konvent VD 2021  5. Roman Sarvaš, predseda školského výboru ZD mandát do: konvent ZD 2020  6. Matej Oráč, zástupca duchovných správcov škôl vo VD 7. Marián Damankoš, zástupca riaditeľov škôl vo VD mandát do: 05.09.2025  8. Miroslava Štefániková, zástupkyňa riaditeľov škôl v ZD mandát do: 2023 9. Andrea Valentová, zástupkyňa duchovných správcov škôl v ZD mandát do: 2023

Členovia

predseda
Mgr. Miroslav Čurlík

+421 918 828 214 skolstvo@vdecav.sk, curlik@esspo.sk

riadny člen
PhDr. Marián Damankoš, PhD.

+421 918 828 221 riaditel@esspo.sk Mandát platný do: 05.09.25

riadny člen
PaedDr. Dušan Havrila, PhD.

+421 905 155 749 havrilad@centrum.sk

riadny člen
ThDr. Matej Oráč, PhD.

riadny člen
Mgr. Roman Sarvaš

+421 907 040 976 babina@ecav.sk

riadna členka
Mgr. Andrea Valentová

riadna členka
Daniela Veselá

+421 918 828 009 skoly@ecav.sk

riadna členka
Miroslava Štefániková

riadny člen
Ing. Roman Žilinčík

+421 907 213 000 skoly@zdecav.sk, roman.zilincik@gmail.com

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.