Školský výbor

Informácie

Školský výbor plní pre naplnenie svojho poslania na úseku školstva najmä tieto úlohy: 
1. Utvára a spracúva koncepciu cirkevného školstva a vyučovania náboženstva v štátnych školách.
2. Kontroluje duchovnú a metodickú činnosť s prihliadnutím na školský zákon a iné štátne predpisy.
3. a) Zabezpečuje a vykonáva kontakt s príslušnými orgánmi štátnej správy (MS SR, MF SR, MV SR) a príslušnými odbormi VÚC, ako aj metodickými centrami zriadenými štátom.
b) Zabezpečuje administratívne podklady pre zahraničných lektorov, ktorí vyučujú na evanjelických bilingválnych gymnáziách, podľa možnosti rieši použitie zahraničných učebníc v evanjelických školách.
4. Organizuje duchovné a vzdelávacie aktivity pre školských pracovníkov a učiteľov náboženstva aj pre učiteľov evanjelických škôl (prednášky, semináre, metodické dni).
5. Koordinuje prácu pri tvorbe učebných plánov, učebných osnov, učebníc náboženstva a metodických príručiek.
6. Spolupracuje s Výborom misie, so spoločnosťou Tranoscius, a. s., s metodickými centrami a so združením Slovenskí evanjelickí učitelia.
7. Vyjadruje sa k procesu vzniku a zániku cirkevných škôl všetkých stupňov.
8. Plní ďalšie úlohy riadiacej, metodickej, kontrolnej a inej činnosti, vyplývajúce z rozhodnutí generálneho presbyterstva v súlade s o štatútom.

1. Miroslav Čurlík, predseda 2. Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, GBÚ    3. Roman Žilinčík, školský tajomník ZD 4. Dušan Havrila, administrátor predsedu školského výboru VD  5. Peter Weis, predseda školského výboru ZD  6. Matej Oráč, zástupca duchovných správcov škôl vo VD 7. Marián Damankoš, zástupca riaditeľov škôl vo VD mandát do: 05.09.2025  8. Miroslava Štefániková, zástupkyňa riaditeľov škôl v ZD mandát do: 2023 9. Andrea Valentová, zástupkyňa duchovných správcov škôl v ZD mandát do: 2023

Členovia

predseda
Mgr. Miroslav Čurlík

+421 918 828 214 skolstvo@vdecav.sk, curlik@esspo.sk Mandát platný do: 20.06.25

riadny člen
PhDr. Marián Damankoš, PhD.

+421 918 828 221 riaditel@esspo.sk Mandát platný do: 05.09.25

riadny člen
ThDr. Matej Oráč, PhD.

matesiko@gmail.com Mandát platný do: 14.05.26

riadna členka
Mgr. Andrea Valentová

Mandát platný do: 03.12.23

riadna členka
Daniela Veselá

+421 918 828 009 skoly@ecav.sk

riadny člen
Mgr. Peter Weis

Mandát platný do: 03.09.27

riadna členka
Miroslava Štefániková

Mandát platný do: 25.09.23

riadny člen
Ing. Roman Žilinčík

+421 907 213 000 skoly@zdecav.sk, roman.zilincik@gmail.com

člen
ThDr. Jana Bosáková, PhD.

Mandát platný do: 03.09.27