Školský výbor

Informácie

Školský výbor plní pre naplnenie svojho poslania na úseku školstva najmä tieto úlohy: 
1. Utvára a spracúva koncepciu cirkevného školstva a vyučovania náboženstva v štátnych školách.
2. Kontroluje duchovnú a metodickú činnosť s prihliadnutím na školský zákon a iné štátne predpisy.
3. a) Zabezpečuje a vykonáva kontakt s príslušnými orgánmi štátnej správy (MS SR, MF SR, MV SR) a príslušnými odbormi VÚC, ako aj metodickými centrami zriadenými štátom.
b) Zabezpečuje administratívne podklady pre zahraničných lektorov, ktorí vyučujú na evanjelických bilingválnych gymnáziách, podľa možnosti rieši použitie zahraničných učebníc v evanjelických školách.
4. Organizuje duchovné a vzdelávacie aktivity pre školských pracovníkov a učiteľov náboženstva aj pre učiteľov evanjelických škôl (prednášky, semináre, metodické dni).
5. Koordinuje prácu pri tvorbe učebných plánov, učebných osnov, učebníc náboženstva a metodických príručiek.
6. Spolupracuje s Výborom misie, so spoločnosťou Tranoscius, a. s., s metodickými centrami a so združením Slovenskí evanjelickí učitelia.
7. Vyjadruje sa k procesu vzniku a zániku cirkevných škôl všetkých stupňov.
8. Plní ďalšie úlohy riadiacej, metodickej, kontrolnej a inej činnosti, vyplývajúce z rozhodnutí generálneho presbyterstva v súlade s o štatútom.

Členovia

predseda
Mgr. Miroslav Čurlík

skolstvo@vdecav.sk, curlik@esspo.sk

riadny člen
PaedDr. Dušan Havrila, PhD.

+421 905 155 749

riadny člen
Jozef Krištan

riadny člen
Matej Oráč

riadny člen
Mgr. Roman Sarvaš

riadna členka
Mgr. Andrea Valentová

riadna členka
Daniela Veselá

+421 918 828 009 skoly@ecav.sk

riadny člen
Mgr. Miroslav Čurlík

skolstvo@vdecav.sk, curlik@esspo.sk

riadna členka
Miroslava Štefániková

riadny člen
Roman Žilinčík

skoly@zdecav.sk, roman.zilincik@gmail.com

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.