„Výzva konať spolu“

„Výzva konať spolu“

Svetová rada cirkví je spoločenstvo 352 členských cirkví vo viac ako 120 krajinách sveta. Reprezentujú vyše 560 miliónov kresťanov. Je to najväčšie a najrozmanitejšie spoločenstvo cirkví na svete a počet jej členských cirkví stále rastie.
Svetová rada cirkví je spoločenstvom cirkví, ktoré na základe Písma Svätého vyznávajú Pána Ježiša Krista ako Boha a Spasiteľa. Snažia sa preto spolu naplniť ich spoločné povolanie na slávu jedného Boha – Otca, Syna a Ducha Svätého.
Svetová rada cirkví je spoločenstvom cirkví, ktoré sú spolu na ceste k viditeľnej jednote vo viere a v jednom eucharistickom spoločenstve, vyjadrenom v bohoslužbe a spoločnom živote v Kristovi. Spoločenstvo sa usiluje postupovať na ceste k jednote v súlade s tým, ako sa Ježiš modlil za svojich nasledovníkov „aby svet veril“ (J 17,21).
Svetová rada cirkví vznikla po 2. svetovej vojne na ustanovujúcom valnom zhromaždení v Amsterdame v roku 1948 a naša cirkev patrí medzi zakladajúce cirkvi.


Posolstvo 11. Valného zhromaždenia Svetovej rady cirkví, Karlsruhe, Nemecko
 
Úvodná poznámka
 
Každé valné zhromaždenie Svetovej rady cirkví vydalo posolstvo, ktorého cieľom bolo tlmočiť skúsenosť zhromaždenia a inšpirujúcu povahu jeho práce. Ponúkame toto posolstvo k prečítaniu v každom cirkevnom zbore našich členských cirkví a k publikovaniu vo všetkých cirkevných médiách. Dúfame, že toto posolstvo bude preložené do mnohých jazykov. Bolo by dobré, aby sa o ňom diskutovalo, aby ho ľudia rozoberali, uvažovali nad ním, a modlili sa vychádzajúc z neho, lebo predstavuje úvahy a modlitby viac ako 4000 ľudí, ktorí sa zúčastnili zhromaždenia, zatiaľ čo hľadáme cestu k jednote, ktorú ponúka Kristus. Zverujeme vám teraz toto posolstvo s prosbou, aby ste ho odovzdali všetkým kresťanom a ľuďom dobrej vôle, aby sme sa spolu mohli zjednotiť v objavovaní toho, ako Kristova láska pohýna svet k zmiereniu a jednote.
 
Výzva konať spolu
„Veď nás ženie Kristova láska“ (2Kor 5,14)
 
„Poď, nasleduj ma!“
 1. Od čias, keď Ježiš putoval po zemi, až do tejto chvíle, práve On neprestajne oslovuje týmito slovami každého človeka. Ježišov život, slová, a skutky sú neustálym pozvaním k pohybu – z jedného fyzického miesta na druhé, od jednej skupiny ľudí k druhej, od jedného zmýšľania k inému. Nadovšetko, uprostred problémov sveta nás Ježiš volá, aby sme prišli k nemu a zostávali v jeho láske, láske, ktorá sa ponúka celému svetu (porov. Mt 11, 28).
 2. Úplne posledná kniha Biblie, Zjavenie Jána, hovorí o odvekých silách, ktoré pôsobia vo svete a spôsobujú ľudské utrpenie: vojna, smrť, choroba a hladomor. Keď sme sa stretli ako zhromaždenie Svetovej rady cirkví v Karlsruhe v roku 2022, uvedomovali sme si ich prejavy v dnešnom svete. Po nich ako ich dôsledok prichádza nespravodlivosť a diskriminácia, kedy tí, ktorí majú moc, ju často zneužívajú na utláčanie iných. Bohužiaľ nie na to, aby budovali začlenenie, spravodlivosť a mier.
 3. Jednotlivci, národy a krajiny čelia takisto katastrofám, ktoré sú priamym dôsledkom nezodpovedného a narušeného vzťahu so stvorením, ktorý vedie k ekologickej nespravodlivosti a klimatickej kríze. Ako rýchlo narastá stav naliehavej klimatickej núdze, tak rýchlo sa zväčšuje aj utrpenie, ktoré zažívajú chudobní a marginalizovaní ľudia.
 4. Napriek tomu, pokračujúc na našej spoločnej púti ako zhromaždenie Svetovej rady cirkví, bola naša nálada náladou očakávania a nádeje, a dokonca radosti, pretože skrze moc Svätého Ducha zostáva Kristovo pozvanie otvorené pre každého, v skutočnosti pre celé stvorenstvo.
 5. „Kristova láska pohýňa svet k zmiereniu a jednote.“ Táto láska nás v odpovedi na volanie trpiacich núti prísť v solidarite k nemu, reagovať a konať pre spravodlivosť. Sme povolaní, aby sme boli zmierení v Božej láske, a aby sme svedčili o tejto láske, ktorá sa zjavila v Kristovi (1J 4, 9-11).
 6. Zmierenie je pohyb smerom k Bohu a smerom k sebe navzájom. Zahŕňa v sebe pripravenosť načúvať Bohu a jedni druhým. Je to obrátenie srdca od sebeckosti a ľahostajnosti k začleneniu a službe, pričom uznávame našu vzájomnú závislosť so stvorenstvom. Vyznávame, že aj keď z celého srdca túžime slúžiť Bohu a našim blížnym, zisťujeme, že zlyhávame, navzájom nesúhlasíme, a niekedy kráčame opačným smerom. Vyznávame, že potrebujeme premieňajúcu moc Kristovej lásky, aby sme sa pohli smerom k skutočne zmierenému a zjednotenému svetu.
 7. Kresťania a štruktúry, ktoré sme vybudovali, sa podieľali na zneužívaní druhých a my musíme činiť pokánie a pripojiť sa k tomuto hnutiu zmierenia. Tvárou v tvár vojne, nerovnosti a hriechom proti stvoreniu, nás dnes Kristova láska všetkých vyzýva k pokániu, zmiereniu a spravodlivosti.

  Naša spoločná cesta
 8. Uprostred všetkej našej rozmanitosti sme sa na našom zhromaždení nanovo naučili, že púť spravodlivosti, zmierenia a jednoty musíme podniknúť spoločne. Keď sa spolu stretávame v Nemecku, dozvedáme sa, aká je cena vojny, a že je možnosť zmierenia; keď spolu počúvame Božie slovo, spoznávame naše spoločné povolanie;

  keď sa navzájom počúvame a rozprávame, stávame sa bližšími; 
  keď spoločne žialime, otvárame sa navzájom bolesti a utrpeniu jedni druhých; 
  keď spolu pracujeme, dávame súhlas spoločným činom; 
  keď spolu oslavujeme, tešíme sa z radostí a nádejí jedni druhých; 
  keď sa spolu modlíme, objavujeme bohatstvo našich tradícií a bolesť našich rozdelení.

  „Choďte do celého sveta“
 9. Od čias jeho vstúpenia na nebo až do tejto chvíle Kristus neprestajne dáva tento príkaz všetkým, ktorí ho nasledujú.
 10. Ako nás zmierenie privádza bližšie k Bohu a k sebe navzájom, otvára cestu k jednote založenej na Božej láske. Ako kresťania sme povolaní zostávať v Kristovej láske a byť jedno (J 17). Takáto jednota, ktorá je darom od Boha, ktorá pramení zo zmierenia a je založená na jeho láske, nám umožňuje postaviť sa naliehavým problémom sveta. Vychádzajúc z jednoty založenej na Kristovej láske nájdeme silu konať, pretože nás urobí schopnými naučiť sa veciam (postojom a skutkom), ktoré vedú k mieru, premieňať rozdelenie na zmierenie a pracovať na uzdravení našej živej planéty. Kristova láska nás bude všetkých posilňovať v úlohe každého prijať do náručia, objať a prekonať vylúčenie.
 11. Okúsili sme skúsenosť takejto lásky, keď sme sa zhromaždili z 352 členských cirkví, spolu s našimi ekumenickými partnermi, s priateľmi z iných náboženských spoločenstiev, a zo všetkých regiónov sveta, aby sme sa usilovali o jednotu uprostred našej rôznosti. Spoločne sme načúvali hlasom, ktoré sú vo svete často odsúvané na okraj: ženám, mladým, ľuďom so zdravotným znevýhodnením, domorodým národom.
 12. Túžime po širšom hnutí, po zmierení a jednote celého ľudstva, a skutočne, celého kozmu. Bola by to jednota, v ktorej Boh nastolí spravodlivosť, rovnaké miesto pre všetkých, prostredníctvom ktorej môže byť stvorenstvo obnovené a posilnené. Spoliehame sa na Kristovu lásku, keď konáme a zasadzujeme sa za klimatickú spravodlivosť. Pripájame naše hlasy k hlasom z (valného) zhromaždenia v Amsterdame (1948), že „vojna je v protiklade k Božej vôli“, a zo zhromaždenia v Nairobi (1975), že „rasizmus je hriechom proti Bohu.“ Je nám veľmi ľúto, že musíme opakovať tieto vyhlásenia.
 13. Na našom zhromaždení sme použili množstvo slov, ale z nich sme sformovali nové predsavzatie. Teraz prosíme Boha o pomoc pri premene našich záväzkov na činy. Zaväzujeme sa spolupracovať so všetkými ľuďmi dobrej vôle. Keď uvažujeme nad ovocím našej práce v Karlsruhe, pozývame všetkých, aby sa stali pútnikmi spolu s nami. Lebo v Kristovi bude všetko utvorené novým. Jeho láska, ktorá je otvorená ku všetkým, vrátane tých posledných, najmenších a stratených, a ponúka sa všetkým, nás môže pohnúť a naplniť silou na púti spravodlivosti, zmierenia a jednoty.
 
Modlitba na záver Vyhlásenia o jednote
11. VZ SRC, Karlsruhe, Nemecko 2022
 
Svätý Bože, zdroj a tvorca všetkých vecí, 
večná láska, vzdávame ti vďaky:
Otče, ktorý nás nekonečne miluješ, 
Synu, ktorý nám zjavuješ svoju bezpodmienečnú lásku,
Svätý Duchu, ktorý nás zmocňuješ božskou láskou,
zhromaždi nás spolu v tvojej láske, 
aby sme mohli rásť vo viditeľnom spoločenstve
a tak vydávať vo svete svedectvo o jednote.
Kde sú tvoji ľudia zlomení, nech láska uzdravuje.
Keď vo svete kričí nenávisť, nech láska prináša pokoj a spravodlivosť.
V čase, keď stvorenstvo vzdychá, nech príde vykúpenie pre celú zem.
Príď so svojou božskou láskou a vstúp do našich sŕdc.
Pohýnaj svoju cirkev a pohýnaj svet
k zmiereniu a jednote.
Amen.