ZO ZASADNUTIA GENERÁLNEHO PRESBYTERSTVA 8. 12.

Piate zasadnutie Generálneho presbyterstva (GP) Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku v tomto roku sa konalo 8. decembra 2017 v Bratislave.
Pred zasadnutím sa v modlitebni generálneho biskupského úradu (GBÚ) konala pobožnosť, v rámci ktorej výkladom slova Božieho poslúžil generálny biskup Miloš Klátik. Generálny biskup zároveň slávnostne uviedol do funkcií nových členov GP Jána Bunčáka, Branislava Rybnikára a Zuzanu Germanovú a náhradného člena generálneho súdu Zdenka Ferienčíka.

Úvod pracovnej časti rokovania patril schvaľovaniu zápisníc z rokovaní GP 3. mája 2017 a 26. júla 2017, po ktorých nasledovala kontrola plnenia uznesení z týchto zasadnutí. Generálny biskup a generálny dozorca informovali o aktivitách Predsedníctva ECAV od minulého zasadnutia GP.

GP na návrh správnej rady Študijného finančného fondu Samuela a Žofie Peressényiovcov schválilo udelenie štipendií pre najlepších študentov EBF UK za akademický rok 2016/2017 Miroslave Ferencovej, Kataríne Čierňavovej, Branislavovi Balcovi a Samuelovi Sabolovi. Na základe ostatnej novelizácie štatútu tento rok GP udelilo aj sociálne štipendium Marekovi Žaškovskému a Andrejovi Maťašovi. Zo sociálneho fondu GP poskytlo príspevok sestre farárke Lenke Janotkovej.

Na základe žiadosti Správnej rady Generálnej podporovne GP schválilo finančnú podporu z Podporného fondu Generálnej podporovne z prostriedkov získaných z vyhlásenej ofery za rok 2016 na dva veľké projekty – projekt CZ ECAV na Slovensku Párnica, ktorý je zameraný na opravu exteriéru kostola a fary, a projekt CZ ECAV na Slovensku Dobroč, ktorý rieši záchranu budovy bývalej cirkevnej školy v Dobroči. Obidva projekty sú podporené v objeme 30 % získaných prostriedkov z vyhlásenej ofery do Podporného fondu Generálnej podporovne v roku 2016, čo predstavuje sumu po 6 711,68.- € na jeden projekt.

GP rozhodlo o vyhlásení celocirkevných ofier na rok 2018. Tradične povinne vyhlasované celocirkevné ofery v našej cirkvi sú určené takto: dve ofery na Generálnu podporoveň a jedna pre Svetový luteránsky zväz (SLZ). Tento rok k nim pribudla ofera na VI. evanjelické cirkevné dni vo Zvolene a ofera na Fond vzdelávania. Medzi dobrovoľné ofery sú zaradené schválené návrhy na doplnenie Fondu misie, Fondu na ochranu Božieho stvorenstva a Fondu ECAV podporu Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského (EBF UK). O oferách budú cirkevné zbory informované osobitným prípisom GBÚ.

GP sa stotožnilo s názorom generálneho hospodárskeho výboru (GHV) a odporučilo prerozdeľovaciemu výboru Hoffnung für Osteuropa (HfO) podporiť z prostriedkov HfO 2017 nasledujúce projekty:
1. ECAV: „Uvedenie do prevádzky Elektronického informačného systému ECAV na Slovensku“ vo výške 9.000,- €,
2. ECAV: „100 rokov samostatnej ECAV na Slovensku – VI. evanjelické cirkevné dni“ vo výške 10.000,- €,
3. ECAV: „Študenti po stopách Martina Luthera“ vo výške 3.280,-€,
4. CZ Pliešovce: „Oprava fasády kostola a veže“ vo výške 20.000,-€,
5. CZ Sirk: „Výmena strešnej krytiny na kostole“ vo výške 3.100,-€,
6. CZ Zlaté: „Výmena okien na kostole“ vo výške 2.833,-€,
7. SED Horná Mičiná: „DEBORA – útulok pre matky s deťmi – zahájenie prevádzky“ 11.500,-€
GP sa obrátilo na prerozdeľovací výbor HfO s prosbou, aby boli podporené všetky projekty v požadovanej čiastke.

GHV v zmysle štatútu účelového zariadenia Agapé vykonalo kontrolu v tomto zariadení a o výsledkoch kontroly podalo informáciu GP. Kontrola nezistila žiadne pochybenia, a preto odporučila (a GP sa s týmto odporúčaním stotožnilo), aby sa v štatúte upravila povinnosť vykonávať túto kontrolu v dvojročnej periodicite. Zároveň GP požiadalo správnu radu stanoviť limit pre hotovosť v pokladni.

Predsedníctvo ECAV informovalo GP o predpokladanej valorizácii platov duchovných. Základné platy by sa mali k 1. 1. 2018 zvýšiť o 4,8 %. O túto sumu GP valorizovalo aj základné platy neordinovaných zamestnancov GBÚ.

GHV predložil na GP aj výsledky hospodárenia ECAV za tri štvrťroky 2017 a odhad hospodárskych výsledkov k 31. 12. 2017. Na základe doterajšieho vývoja hospodárenia GP rozhodlo o výplate ročných odmien neordinovaným zamestnancom GBÚ. Predsedníctvo ECAV avizovalo, že za mesiac december sa upraví aj výška kvalitatívneho príplatku, ktorý sa vypláca duchovným, na 30 %. V ECAV na Slovensku v súčasnosti prebieha proces implementácie elektronického informačného (EIS) systému. GHV na svojom zasadnutí analyzoval súčasný stav implementácie a v záujme predídenia možných rizík navrhol GP prijať niekoľko opatrení, ktoré sa týkajú predovšetkým otázky financovania. Na dofinancovanie obstarávacích nákladov softvéru GP uvoľnilo z účelovej rezervy ECAV čiastku 6 651,- € a vypísalo zbierku, ktorou sa obracia predovšetkým na bohatšie cirkevné zbory, aby podľa svojich možností prispeli na tento IT projekt. Celkové náklady na obstaranie softvéru predstavujú čiastku 36 tis. €, a aj keď na tento projekt prispeli partnerské cirkvi zo zahraničia a významná bola i pomoc sponzorov z radov veriacich ECAV, takto kumulované zdroje stále nestačia.

Rovnako treba riešiť otázku financovania prevádzky systému. GP na návrh GHV rozhodlo, že náklady implementácie a prevádzky sa budú uhrádzať formou odvodu príspevku cirkevných zborov na tento účel. Podľa prepočtu výška tohto pravidelného každoročného odvodu z cirkevného zboru by závisela od počtu členov CZ a v prepočte to predstavuje 0,08 €/na člena.

Nemenej dôležité ako doriešenie finančných otázok je aj zabezpečenie príslušnej cirkevnej legislatívy a zabezpečenie projektu ochrany osobných údajov, ktoré s nasadením EIS súvisia. GP v tomto smere prijalo opatrenia smerom na právny výbor a samotnú implementačnú skupinu. Na doriešenie Predsedníctvu ECAV ponechalo GP aj otázku výberu firmy poskytujúcej hosting, kde na virtuálnych serveroch budú naše dáta uložené.

Asi najdôležitejšou témou ostatného zasadnutia GP bola otázka rozpočtu ECAV na rok 2018. Keďže ostatná synoda navrhnutý rozpočet neschválila, GP poverilo GHV, aby vykonalo kontrolu nákladov ECAV a uložilo pripraviť taký rozpočet, ktorý by bol na jednej strane vyrovnaný, a zároveň by sa na vykrytie prevádzky ECAV nepoužili žiadne zdroje z nájmu nehnuteľností. Kontrola vykonaná GHV a predložená správa potvrdili (čo koniec koncov bolo opakovane aj v minulosti na synodách zdôrazňované), že určité náklady, ktoré cirkev na svoju prevádzku musí vynakladať a ktoré nemožno uhrádzať zo štátnych dotácií (pretože to súčasné predpisy nedovoľujú), niekoľkonásobne prevyšujú cirkevné zdroje, ktoré cirkev získa z odvodu cirkevného príspevku. Tento odvod cirkevného príspevku, ktorý je stanovený na sumu 0,10 €/člena cirkvi/rok, sa totiž odvíja od počtu veriacich. Navyše kúpna sila za roky 1993 až 2016 poklesla na takmer 1/5 jej pôvodnej výšky, teda – ináč povedané – za rovnaký nákup služieb a materiálov musíme dnes zaplatiť päťnásobne viac.

GHV napriek tomu naformulovalo 16 úsporných opatrení, ktoré sa týkajú obmedzenia všetkých nákladových položiek, ktoré očakávame v roku 2018. Ani ich komplexné prijatie by však nezabezpečilo vyrovnaný rozpočet. GP po dlhej diskusii z navrhovaných 16 uznesení schválilo 10 uznesení. K zvýšeniu odvodu cirkevného príspevku na ústredie sa však GP neodhodlalo a rozhodlo, že rozpočtu – kontrole nákladov a návrhu uznesení – sa budú generálni presbyteri osobne venovať. Do tohto času GP ako orgán, ktorý riadi cirkev medzi zasadnutiami synody, stanovilo dočasné pravidlá pre financovanie prevádzky v roku 2018, a to vo výške mesačne 1/12 pôvodne navrhnutého rozpočtu na rok 2018.

Ani neschválený rozpočet synodou a ani neschválený návrh na navýšenie odvodu cirkevného príspevku však nebránili členom GP, aby vyhoveli žiadosti CZ Kežmarok a zvýšili príspevok ECAV na mzdu pracovníčky lyceálnej knižnice. ECAV prispieva z vlastných zdrojov 50 % na jej mzdu. Tento príspevok pre CZ Kežmarok nemožno financovať z príspevku, ktorý ECAV dostáva od štátu, a preto je uhrádzaný z odvodu cirkevného príspevku na ústredie. Rozhodnutie GP tak zvyšuje deficit v rozpočte ECAV. GP sa zaoberalo aj témou, ktorá pred časom značne rozvírila verejnú mienku. GP podporilo stanovisko Predsedníctva ECAV, ktoré so znepokojením prijalo informáciu, že sa v jednom z kostolov ECAV konala konferencia o rodovej rovnosti. Otázka rodovej rovnosti sa totiž zneužíva na podkopávanie fungovania rodiny a hlásanie najrôznejších názorov, ktoré sú v rozpore s oficiálnymi stanoviskami cirkvi. GP sa uznesením obrátilo priamo na členov cirkevných zborov, aby nedopustili zneužívanie svojich kostolov na podobné účely.

Nakoľko trom členom Vieroučného výboru (VV) sa skončil mandát, boli v programe GP aj voľby. Za nových členov VV boli zvolení Martin Šefranko a Peter Mihoč. Nikto z ďalších navrhnutých kandidátov nezískal nadpolovičnú väčšinu. Do Výboru na ochranu Božieho stvorenstva bol zvolený Branislav Rybnikár.

Z rozhodnutia ECAV na Slovensku, Evanjelického gymnázia v Banskej Bystrici a Evanjelickej spojenej školy v Prešove bola založená Asociácia evanjelických škôl Slovenska (AEŠS) ako združenie právnických osôb. GP udelilo súhlas so zakladateľskou zmluvou AEŠS, ako aj stanovami AEŠS. Asociácia je otvorená pre všetky právnické osoby, ktoré súhlasia s jej predmetom činnosti, ako je uvedený v štatúte AEŠS, predovšetkým však evanjelickým školám a ich zriaďovateľom.

Na záver rokovania GP sa pomodlil dištriktuálny biskup Slavomír Sabol a generálny biskup Miloš Klátik udelil prítomným Áronovské požehnanie.

Upozorňujeme čitateľov, že tieto informácie sú zverejňované s cieľom napomôcť otvorenosti a informovanosti v našej cirkvi; o presnom znení prijatých uznesení budú dotknuté COJ a osoby informované úradným postupom.