Vyšiel časopis Rozmer č. 4 - 2017

Vyšiel časopis Rozmer č. 4 - 2017

Štvrťročník Rozmer – časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - ponúka prehľad o súčasnej náboženskej scéne. Renomovaní autori sa v ňom venujú aktuálnej problematike nových náboženských hnutí a siekt, ako i javom, ktoré s tým súvisia. Časopis venuje i religionistickým témam približujúcim históriu starovekých kultúr a svetových náboženstiev. Jeho vydavateľmi sú Ekumenická rada cirkví v SR a občianske združenie Ekumenická spoločnosť pre štúdium siekt.
Obsah čísla 4/2017

Veľké súženie na konci časov – Biblické slovo (Autor: doc. ThDr. PaedDr. Róbert Sarka, PhD.)

Satanizmus v zrkadle popkultúry – Keď sa pozrieme na recepciu satanizmu v súčasnej i minulej populárnej kultúre, na prvý pohľad nás zaujme nesúlad medzi pomerne skromným počtom skutočných satanistov a ich hojnou prítomnosťou na filmovom plátne, televíznej obrazovke či internete. Ak prirátame ešte príbuznú tematiku (postavu Satana, tému čarodejníc a čiernej mágie a pod.), ťažko sa vyhneme pocitu, že na rozdiel od mnohých iných náboženských fenoménov oblasť populárnej kultúry satanizmus neinterpretuje ani nezobrazuje, ale ho priamo vytvára. (Autor: Mgr. Pavel Nikolaj Dušek)

Satan, satanizmus a symboly ríše zla – Diabol, Lucifer, Satan. Poznáme ho pod mnohými menami a prichádza v rozličných podobách. Čo však o tejto desivej postave vieme? Aké symboly ju sprevádzajú a ako máme porozumieť týmto znakom temnoty a zla? Ľudia satanistov identifikujú najmä podľa nich a keďže sa, žiaľ, na verejnosti s nimi aj my bežne stretávame, autorka štúdie sa pokúsila aspoň stručne priblížiť ich posolstvo a význam, ktorý v sebe ukrývajú. Najskôr ale načrtla, čo máme chápať pod pojmom satanizmus a v akých formách sa v súčasnosti toto hnutie prejavuje. (Autor: Mgr. Dominika Tlučková)

Problémy pentekostalizácie kresťanstva – Poľský katolícky biskup Mons. Andrzej Czaja vo svojom príspevku na základe teologickej argumentácie vecne opisuje problémy fenoménu pentekostalizácie, ktorý je veľmi aktuálny vo všetkých tradičných kresťanských cirkvách, pre ktoré je výzvou i rizikom zároveň. Hoci článok reflektuje problémy poľskej cirkvi, tento dynamický proces v značnej miere ovplyvňuje i dianie medzi slovenskými kresťanmi. (Autor: Mons. dr hab. Andrzej Czaja)

Kosolargia a cirkev Druhého príchodu (2) – Medzinárodné spoločenstvo Krista, cirkev Druhého príchodu, vzniklo v roku 1972 na základe novátorskej duchovnej náuky kosolargie, ktorú vyvinul počas svojich prieskumov starovekých kultúr Južnej a Strednej Ameriky dobrodruh, bádateľ a duchovný vodca Američan Gene Savoy. Táto kontroverzná metóda učí, ako dosiahnuť nesmrteľnosť tým, že človek hľadí priamo do slnka a tak prijíma božstvo vo forme energie. Keďže v našich končinách je takmer neznáma, štúdia podrobnejšie oboznamuje s jej špecifikami, ale i rizikami, ktorým sú vystavení tí, čo sa rozhodli ju praktizovať. (Autor: PhDr. Kristina Březinová)

Chasidská rodina – Jeden slávny výrok tvrdí, že rodina je základ štátu. Zároveň je ale realitou, že inštitúcia rodiny prežíva v našej spoločnosti krízu, nie je podmienkou spolužitia dvoch ľudí, ani privádzania detí na svet. Podobný výrok by bolo možné vyhlásiť aj o chasidskom hnutí, kde rodina hrá kľúčovú úlohu. Veľký rozdiel je však v tom, že v ňom fungujú rodiny rovnako tradične a podľa rovnakých pravidiel ako po stáročia. Na predloženej krátkej sonde do chasidskej rodiny môžeme pozorovať, ako je možné i v súčasnosti, a to nielen v Izraeli, ale napríklad aj v USA, Holandsku či vo Francúzsku – skrátka všade, kde žijú chasidské komunity, udržiavať po stáročia strážené pravidlá a zvyky a usilovať sa ani o piaď neodchýliť od spôsobov, ako žili otcovia a dedovia dnešných chasidov. (Autor: doc. ThDr. Tomáš Novotný)

Kresťania v krajinách Blízkeho východu (7) – Etiópia je jednou z krajín s najstarším osídlením na svete. Práve tu sa totiž našli vôbec najstaršie ľudské pozostatky kostí australopiteka, ktorý je známy pod menom Lucy. Po Arménsku a Gruzínsku je však i najstarším kresťanským územím, keďže kresťanstvo ako štátne náboženstvo prijala už v 4. storočí po tom, čo biskup Frumentius obrátil na túto vieru aksumského kráľa Ezana. Kresťanstvo a jeho dejiny sú tak úzko späté s históriou tejto severoafrickej krajiny. V súčasnosti tvoria príslušníci tohto náboženstva vyše šesťdesiat percent etiópskej populácie. Väčšina z nich sú pravoslávni, druhú najpočetnejšiu skupinu tvoria protestanti rôznych denominácií a katolíkov je približne len jedno percento zo všetkých kresťanov. (Autor: doc. ThDr. Jozef Trstenský, PhD.)

Rôzne tváre Boha (2) – V prvej časti našej štúdie o obraze Boha vo svetových náboženstvách sme si priblížili, ako na Boha nazerá judaizmus a ako kresťanstvo. Prišli sme k záveru, že obraz Boha v Biblii je ucelený a jednoliaty, a preto môžeme konštatovať, že Boh Starého a Nového zákona je ten istý. Ako je to ale s ostatnými náboženstvami? Je možné ísť ďalej a takto uvažovať aj o islame a náboženstvách Japonska a Číny? (Autor: Mgr. Igor Janiga)

Bludné náuky pokonštantínovského obdobia (1) – V rubrike Míľniky dvoch tisícročí prinášame stručný prehľad kresťanských heréz. V tejto časti si predstavíme donatistov, ktorí hlásali, že krst môže človek i stratiť (boli za opakovaný krst) a že platnosť sviatosti závisí od osobnej svätosti vysluhujúceho. Pravá cirkev bola pre nich spoločenstvom svätých, dokonalých a bezúhonných, kde niet miesta pre tých, čo zapreli svoju vieru či inak zlyhali. (Autor: Mgr. Branislav Dado, PhD.)

Okrem uvedených tematických článkov je číslo doplnené spravodajským servisom.

Záujemcovia si časopis Rozmer (štvrťročník) môžu objednať písomne na adrese: Redakcia časopisu Rozmer, Svoradova 3, 831 03 Bratislava; alebo telefonicky na čísle 02/207 22 838; respektíve e-mailom na adrese rozmer@sekty.sk. Predplatné na rok 2018 a 2017 je po 10,00 €. Ponúkame tiež možnosť objednať si za zvýhodnené ceny staršie ročníky 2008 až 2016 – každý iba za 4,00 €. S časopisom sa môžete oboznámiť a predplatiť si ho aj na jeho webovej stránke www.rozmer.sk.