Vitrážové okná v Považskej Bystrici

Vitrážové okná v Považskej Bystrici

Tretiu adventnú nedeľu 17. decembra 2017 mali veriaci považskobystrického cirkevného zboru možnosť opäť prežiť povznášajúcu slávnosť na záver Roka reformácie. V rámci služieb Božích boli odovzdané vitrážové okná s kresťanskými symbolmi.Zaspievala folklórna skupina Záriečanka.
Slávnostný charakter služieb Božích s prisluhovaním sviatosti Večere Pánovej umocnilo vystúpenie 30-člennej folklórnej skupiny Záriečanka z neďalekého Záriečia.

Kazateľom slova Božieho pri tejto príležitosti bol plk. Mgr. Milan Petrula, riaditeľ úradu EPS MV SR. V kázni na text L 3, 1 – 14 povedal: „Dnešná 3. adventná nedeľa nám dáva do pozornosti jednu dôležitú vec. Chceme sa teraz na ňu spolu pozrieť a nechať ňou osloviť naše mysle a činy. Do adventného obdobia nesporne patrí muž menom Ján Krstiteľ. Biblická tradícia nám opisuje Jána ako Ježišovho príbuzného. Správy o narodení Jána sú pozoruhodne dôkladné, zatiaľ čo správy o Jeho neskoršom pôsobení sú síce zrozumiteľné a zapamätateľné, ale ustupujú do pozadia. Celkom tak, ako to zdôrazňoval vo svojich kázňach, on musí rásť a ja sa umenšovať. Rozprávanie o Jánovi Krstiteľovi je v každom prípade rozprávaním o Božom konaní v jeho konkrétnej podobe. Boh nám dáva aj cez túto osobu poznať veľkosť svojich činov v celej ich hĺbke a s plným účinkom. To, čo robí Boh, neostáva niekde medzi oblakmi, ale zasahuje do udalostí, ktoré vieme popísať. Boh pôsobí uprostred našich udalostí. Často sa stáva, že aj my sa radi hrdíme tým, čo prežili naši predkovia akými veľkými svedkami viery boli a ako o vieru vo svojom živote zápasili. Z dnešného textu nám jasne zaznieva, že nestačí hrdiť sa predkami. To znamená, nestačí chváliť sa starým otcom, ktorý bol zbožným kresťanom a dlhoročným presbyterom alebo starou matkou, ktorá bola zbožnou kresťankou a dlhoročnou kostolníčkou. Všetko je to síce pekné, ale viera tvojich predkov ťa nespasí. Zbožnosť našich starých rodičov nám na poslednom súde nijako nepomôže. Všetko je to pekné, ale zároveň sa to nijako nedotýka teba, pokiaľ sa aj ty osobne nestaneš súčasťou tejto reťaze, živou a aktívnou súčasťou tohto veľkého príbehu spásy, príbehu odovzdávania a nesenia, preukazovania viery v tomto svete. To, čo koná Boh, sa dotýka konkrétnych vecí. To nám ukazuje aj Ján Krstiteľ. To, čo hovorí vo svojich kázňach, nevyvíja len akýsi duchovný svet. Hovorí tom, že Božie konanie má priniesť do života človeka konkrétne zmeny. Zvesť, ktorú hovoril ľuďom v konkrétnej dobe, je spojená s myšlienkou a výzvou: Obráťte sa. Zmeňte sa! Zanechajte to, čo je staré. To, čo robíte vo svojom živote robte ináč, lepšie, naplňte svoje konanie láskou. Pokúsme sa aj my hovoriť o Božích veciach v našej dobe a dnešným spôsobom, aby bola medzi nami citeľná Božia láska, Jeho pokoj a Jeho požehnanie aby sme sa dokazovali ako verní nasledovníci nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista.“

Po kázni slova Božieho boli ďakovnou modlitbou na ozdobu priestoru kostola odovzdané vitrážové okná s kresťanskými symbolmi (dar Bohu známeho sponzora). Domáci duchovný pastier a správca Strediska Evanjelickej diakonie v Košeci Ľubomír Marcina v modlitbe poďakoval Hospodinovi za všetku doterajšiu milosť, Božie vedenie a požehnanie, ktorému sa dostalo košeckému Stredisku Evanjelickej diakonie. Osobne poďakoval riaditeľovi zariadenia Ing. Marcelovi Breče, dipl. vrchnej sestre Anne Kušnírovej a personálu SED v Košeci, ktorí sa najväčšej miere s osobným a pracovným nasadením zaslúžili o dobré meno a kvalitne poskytované služby v tomto sociálnom zariadení, o ktorom svedčí veľký dopyt a neustála obsadenosť kapacity zariadenia. Za rodinných príslušníkov klientov osobne poďakoval manželom Gerliciovcom z Bratislavy za úzku, príkladnú spoluprácu a finančnú pomoc pre SED v Košeci.

Sestra poddozorkyňa CZ ECAV v Považskej Bystrici PhDr. Ľubica Juríčková sa následne prihovorila k duchovnému pastierovi Ľubomírovi Marcinovi pri jeho životnom jubileu. Vyzdvihla jeho obetavú duchovnopastiersku službu, ktorú koná v tomto zbore 8 rokov, zásluhou ktorej CZ rastie a napreduje. Poďakovala aj za spoluprácu so SED v Košeci, hlavne za spoločne zorganizované akcie v jubilejnom Roku reformácie. Aj primátor mesta doc. Dr. Karol Janas pozdravil jubilanta, poďakoval mu za príkladnú spoluprácu a vzájomnú pomoc.

Liturgiou poslúžili sestra Erika Sukovská, Peter Fabok a Ľubomír Marcina. Organovou hrou slúžila sestra kantorka Jaroslava Polláková. Záver služieb Božích patril vystúpeniu folklórnej skupiny Záriečanka. Zvlášť dojímavo zaznela posledná pieseň „Tie záriecke zvony prekrásne zvonia“, ktorú si so svojimi rodákmi zaspieval aj náš duchovný pastier. Áronovské požehnanie početnému chrámovému zhromaždeniu udelil brat farár Milan Petrula. Nasledovalo pohostenie v zborových priestoroch, ktoré pripravili ochotné sestry z nášho CZ. Nech Pán aj naďalej požehnáva náš cirkevný zbor, ako aj SED v Košeci, kde sa koná už mnoho rokov praktická kresťanská služba – diakonia.

Galéria k článku