Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku na 1. slávnosť vianočnú 2017

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku na 1. slávnosť vianočnú 2017

Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle! L 2, 14
Milé sestry a milí bratia v Pánovi Ježišovi Kristovi!
Z roka na rok, z nedele na nedeľu počúvame a spievame túto hymnu anjelov na Božiu slávu. Je to tak už skoro vo všetkých končinách zeme, v množstvách jazykov, všade tam, kde z Božej milosti zaznela zvesť o Ježišovi Kristovi, o tom milostivom Pánovi, ktorý prišiel na našu zem ako človek, a predsa Boh, aby hľadal a spasil všetko, čo bolo zahynulo pre hriechy, aby hľadal a zachránil nás všetkých.
Môžeme sa zamyslieť nad tým, čo všetko sa za ten dlhý čas zmenilo, ako veľmi sa zmenil obraz našej zeme! Aké úžasné úspechy dosiahol človek na základe tých schopností, ktoré mu Pán Boh dal. No boli a sú to aj katastrofálne stroskotania, ktoré majú svoju jasnú príčinu: bagatelizovanie hriechu i Božej spravodlivosti, ignorovanie, zaznávanie či prispôsobovanie si Božej vôle, Jeho slova, stvoriteľského poriadku, nahlodávanie ľudskej osobnosti tým povestným „budete ako Boh“, nevšímavosť a málo vďaky za lásku a milosť nášho Spasiteľa, ktorá je tak draho vykúpená.

Človek zostal hriešnikom a dnes rovnako ako v prvé Vianoce, potrebuje Spasiteľa. Aj slávospev anjelov zostal ten istý, pretože je a bude vždy aktuálny: Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!

Táto sláva nepatrí ľuďom − človeku, ale jedine Tomu, ktorý je večný, nepremenný, všemohúci, spravodlivý a plný lásky, teda Trojjedinému Pánu Bohu!

Zamyslime sa, bratia a sestry, koho my v skutočnosti oslavujeme svojím životom: seba? iných ľudí? hmotné veci? alebo Pána Boha? Komu slúži náš život na slávu? Komu alebo čomu sme ho zasvätili? O čo sa skutočne snažíme, za čím ideme?

Vianočné evanjelium narodil sa vám dnes Spasiteľ nás znovu a znovu vyzýva, aby sme radostne oslavovali Pána Boha. Aby naše srdcia boli v Ňom plné radosti a nádeje zo spasenia, z Božej milosti, ktorú nám Pán Ježiš Kristus prináša. Preto: Sláva na výsostiach Bohu!

... a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle! Práve Pán Ježiš Kristus prináša pokoj, ktorý prevyšuje každý rozum, pokoj, ktorý nemôže dať nik iný a nič iné. Je to pokoj, ktorý neznamená ignorovanie Božích noriem, hlasu pravdy, spravodlivosti, hlasu svedomia, ani falošný pokoj rezignácie a nečinnosti či „neporiadku“, ktorý sa zametá „pod koberec“... Je to skutočný pokoj skrze odpustenie hriechov, Božiu milosť a lásku. Je to pokoj, ktorý bytostne potrebujeme.

Aj preto je narodenie Ježiša Krista v Betleheme udalosťou, od ktorej závisí naše bytie a nebytie – ako jednotlivcov, usporiadaných rodín, zdravej spoločnosti, tak aj bytie a nebytie ľudstva.

Nech teda v našich chrámoch Božích, a zároveň v našich srdciach a životoch i na celej zemi znie: Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!

Miloš Klátik, generálny biskup
Milan Krivda, biskup ZD
Slavomír Sabol, biskup VD