Oslavy 500. výročia reformácie v Nadlaku

Oslavy 500. výročia reformácie v Nadlaku

V dňoch 5. a 6. mája 2017 aj Evanjelický luteránsky cirkevný zbor v Nadlaku v Rumunsku zasvätil 500. výročie reformácie. Na slávnosti sa zúčastnili všetci traja bratia biskupi ECAV na Slovensku.
Na našej slávnosti sa zúčastnili mnohí hostia z domova a zo zahraničia. Najväčšou poctou pre náš cirkevný zbor a celý seniorát bolo, že na pozvanie odpovedali všetci traja biskupi ECAV na Slovensku: dôstojný brat generálny biskup ECAV Miloš Klátik, dôstojný brat biskup ZD ECAV Milan Krivda a dôstojný brat biskup VD ECAV Slavomír Sabol. Na slávnostných službách Božích sa zúčastnil aj domáci dôstojný brat biskup Evanjelickej luteránskej cirkvi v Rumunsku Adorjáni Dezső-Zoltán. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí zastupoval jeho podpredseda Peter Prochácka.

Bohatý program začal 5. mája rannými službami Božími, ktoré vykonal domáci brat farár Juraj Bálint. Po nich nasledovala vernisáž putovnej výstavy 500 rokov reformácie. ECAV na Slovensku, ktorú predstavil brat generálny biskup Miloš Klátik. Po prehliadke výstavy program pokračoval medzinárodnou vedeckou konferenciou na tému „Vplyv reformácie na Nadlak a celú Dolnú zem“, ktorú uviedol brat konsenior Juraj Dušan Vanko. Prihovoril sa brat biskup ZD ECAV na Slovensku Milan Krivda a iní hostia. Referovali vysokoškolskí pedagógovia a odborníci zo Slovenska, Maďarska, Srbska a Rumunska: doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD., generálny biskup ECAV na Slovensku, prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc., prof. Dr. Hermann Pitters, doc. PaedDr. Miroslav Kmeť, PhD., doc. Dr. Dagmar-Mária Anoca, Mgr. Pavel Hlásnik, podpredseda Svetového Združenia Slovákov, a ďalší.

Po obede sa pozvaní hostia zúčastnili na slávnostnom zasadaní Miestneho zastupiteľstva na Mestskom úrade mesta v Nadlaku pri príležitosti 500. výročia reformácie za prítomnosti prefekta župy Arad Cosmina Pribaca, ako aj domácich predstaviteľov: primátor Ioan Radu Mărginean, viceprimátor Dušan Šomrák a prednosta Alexander Gros. O význame výročia hovoril aj brat generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik. Bol tu prečítaný aj pozdravný list od prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku. Po slovensky a po rumunsky o význame reformácie hovoril miestny brat farár Juraj Bálint. Vedenie mesta a členovia mestského zastupiteľstva boli miestnym cirkevným zborom ocenení ďakovným listom a pamätnou medailou.

V evanjelickom luteránskom kostole pokračoval organový koncert, ktorý predstavil MgA. Janko Siroma, PhD. Na úvod koncertu prítomných privítal brat senior Slovenského seniorátu Evanjelickej luteránskej cirkvi v Rumunsku Ľudovít Bobčok a prihovoril sa brat biskup VD ECAV na Slovensku Slavomír Sabol.

Prvý deň slávnosti bol ukončený v dome kultúry bohatým kultúrnym programom.

Vyvrcholenie slávnosti predstavovali slávnostné služby Božie 6. mája. Slovo Božie zvestoval v rumunskej reči domáci brat biskup Adorjáni Dezső-Zoltán a po slovensky brat generálny biskup Miloš Klátik. Temešvárského rímskokatolíckeho arcibiskupa Martin Roos zastupoval generálny vikár Johann Dirschl a aradského pravoslávneho arcibiskupa Timotei Seviciu zastupoval aradský senior Axente-Flavius Petcuț. Prítomní boli aj evanjelickí farári z okolitých miest a obcí, z Maďarska, zo Srbska, Slovenska, ako aj farári z iných cirkví. Z predstaviteľov svetkej vrchnosti spomenieme župana Iustin-Arghir Cionca.

V rámci slávnostných služieb Božích vystupoval spevokol dôchodcov pri Evanjelickom cirkevnom zbore v Nadlaku a evanjelický spevácky zbor Cantate; slávnostné spoločenstvo pozdravil aj spevokol pravoslávneho cirkevného zboru v Nadlaku.

Zbor biskupov udelil pri tejto príležitosti Pamätné medaily ECAV na Slovensku, ako aj ďakovné listy seniorovi Ľudovítovi Bobčokovi, konseniorovi Jurajovi Dušanovi Vankovi, zborovému dozorcovi v Nadlaku Pavlovi Nagy-Gyurišovi Krokošovi, ako aj seniorálnemu dozorcovi Štefanovi Kováčovi. Nadlacký cirkevný zbor vyznamenal ďakovným listom a pamätnou medailou všetkých troch biskupov ECAV na Slovensku, riaditeľa ED ECAV na Slovensku Jána Gaspera, župana a zástupcov arcibiskupov.

Slávnostné spoločenstvo listom pozdravili prezident Rumunska Klaus Werner Iohannis, minister kultúry Slovenskej republiky Marek Maďarič a rumunská kráľovská rodina.

Slávnostné služby Božie sa ukončili spevom evanjelickej hymny Hrad prepevný za sprievodu organa a dychovej hudby.

Po ukončení slávnostných služieb Božích bola odhalená pamätná tabuľa pri príležitosti 500. výročia reformácie na priečelí nadlackého kostola. Na záver zaznela slovenská a rumunská štátna hymna.

Galéria k článku

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.