Oprava oltára v Mokrej Lúke pokračuje

Oprava oltára v Mokrej Lúke pokračuje

Cirkevný zbor ECAV Mokrá Lúka vykonal v roku 2017 ďalšiu etapu reštaurátorských prác na hlavnom oltári v Evanjelickom kostole v Mokrej Lúke.
Okrem našej spoluúčasti sme práce uhradili z finančných zdrojov Ministerstva kultúry SR, a to z Fondu Obnovme svoj dom. Cirkevný zbor vyjadruje týmto vďaku za pomoc pri záchrane kultúrneho dedičstva nášho národa MK SR aj reštaurátorskému ateliéru Mgr. F. Šmigrovského, ktorý spomínané práce vykonal.