Inštalácia v Horných Zeleniciach

Inštalácia  v Horných Zeleniciach

V Ev. a. v. chráme Božom v Horných Zeleniciach 10. decembra 2017 seniorka Bratislavského seniorátu Sidonia Horňanová inštalovala novú zborovú farárku Olinu Kolarovú. Slávnostným kazateľom bol generálny biskup ECAV Miloš Klátik.
Generálny biskup na úvod slávnostnej kázne zablahoželal cirkevnému zboru i sestre farárke a povedal: „Prosím nášho Pána Ježiša Krista, aby vás požehnával darmi svojho Ducha, viedol vás a požehnával vašu službu, ochraňoval tento cirkevný zbor a bdel nad ním i nad vašou rodinou, aby ste sa tu cítili ako doma, vo svojom milom domove, darovanom vám Pánom Bohom.

Ďalej sa v kázni zamýšľal nad textom k 2. adventnej nedeli z R 15, 4 – 7. 13. Zdôraznil slová apoštola Pavla, že naša nádej je práve v tom, čo Pán Ježiš Kristus vykonal: v Jeho diele. To nás má viesť k trpezlivosti a úteche, k jednote, k radosti a pokoju. Zdôraznil, že „je na nás, aby sme sa jasným postojom, rozhodovaním a konaním rázne pričinili o to, aby sme o Božej láske, milosti a dobrote, ale aj Božej spravodlivosti a pravde nielen počúvali a čítali z Božieho slova, ale aby sme týmto všetkým žili, a predovšetkým tak o tom svedčili svojmu okoliu. Božie dielo nás zväzuje hľadať aj to, čo slúži ku skutočnému pokoju, čo dopomáha k tomu, aby ľudia žili v pravde ľudsky. To znamená, že my sami budeme ostatných vnímať z pohľadu lásky, budeme sa snažiť porozumieť im, budeme o nich dobre zmýšľať i hovoriť, budeme vedieť odpúšťať aj tým, ktorí nám veľmi ublížili, či nás urazili. Toto všetko, nielenže podstatne skvalitní náš život, ale aj poukáže ľuďom na Pána Ježiša Krista, ktorý je Hlavou cirkvi, ktorého druhý príchod v moci a sláve očakávame“.

Pri tejto slávnostnej príležitosti sa zbor poďakoval svojim dvom obetavým cirkevníkom Jánovi Repkovi a Františkovi Lančaričovi st. za ich dlhoročnú vernú službu v zbore. Brat generálny biskup im odovzdal pamätnú medailu k 500. výročiu reformácie.

Domáci cirkevníci sa tešili zo stretnutia s milými hosťami. Slávnosť spevom obohatil spevokol Ratolesť pod vedením Igora Kiliana a skrášlili ju aj konfirmandi oblečení do krojov.

Galéria k článku