Adventná večiereň v Banskej Štiavnici

Adventná večiereň v Banskej Štiavnici

V piatkový večer 15. 12. 2017 sa uskutočnila adventná večiereň, ktorú viedol zborový kaplán Milan Bartko, spojená s vystúpením študentského speváckeho zboru z Evanjelického gymnázia v Banskej Bystrici.
Spevokol vedie pán dirigent Mgr. art. Peter Bibza od septembra tohto roku. Odvtedy zbor pocítil veľký pokrok a jeho kvalita sa mnohonásobne zvýšila. Počas vystúpenia v Banskej Štiavnici spevokol zaspieval osem piesní a všetky zožali veľkolepý potlesk. Zaznela tu známa koleda "Do Betlema", pieseň "Vtáča" od Romana Dovalu z Badína a ďalšie. Na záver zaspievali aj "Tichú noc", a to vo veľkom štýle spolu so všetkými prítomnými. Tajomstvom úspechu bude tvrdá práca stojaca za týmto vystúpením. V rámci programu predniesla vlastnú báseň "Advent" členka CZ Eva Kolembusová a prečítaním textu z Písma svätého poslúžil študent Ondrej Baranec.

Pred vystúpením študenti od rána skúšali na evanjelickej fare v Banskej Štiavnici. Priestory na skúšanie zabezpečil zborový kaplán Milan Bartko. Po vystúpení boli speváci odmenení riadnym občerstvením a po ňom aj chutnou večerou v miestnej pizérii. Vyspievaní, občerstvení a najedení boli vďační za túto príležitosť prísť zaspievať, a tak potešiť ľudí v cirkevnom zbore v Banskej Štiavnici. Chvála a vďaka patrí predovšetkým Pánu Bohu a tiež pánovi dirigentovi za jeho prácu so spevokolom. Vďaka patrí aj celému cirkevnému zboru v Banskej Štiavnici, že umožnil speváckemu zboru z Evanjelického gymnázia z Banskej Bystrice zaspievať v ich chráme.

Foto©Lužina

Galéria k článku