Zmluva s Univerzitou Komenského podpísaná

Zmluva s Univerzitou Komenského podpísaná

Dňa 18. 12. 2015 na Generálnom biskupskom úrade ECAV na Slovensku v Bratislave bola podpísaná Dohoda spoluvlastníkov o užívaní, správe a hospodárení so spoločnou vecou. Tento právny dokument nahrádza Zmluvu o nájme a spolupráci, ktorá vo viacerých svojich ustanoveniach nevyhovovala súčasným právnym predpisom.
Budova teologickej fakulty a teologického domova na Bartókovej ulici v Bratislave je v spoluvlastníctve Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, ktorá vlastní podiel vo výške 919 tisícin, a Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá je vlastníkom podielu vo výške 81 tisícin.
Aktu podpisovania sa za univerzitu zúčastnili prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor Univerzity Komenského v Bratislave, prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc., prorektorka univerzity pre legislatívu, a doc. Ľubomír Batka, Dr. theol., dekan Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
Generálny biskup Evanjelickej cirkvi na Slovensku doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD., vyzdvihol spoluprácu s univerzitou a poďakoval rektorovi univerzity za ústretovosť a osobitne pani prorektorke za jej osobný vklad do procesu formovania dohody a formulovania jej ustanovení. Nová zmluvná úprava jasnejšie definuje práva a povinnosti oboch spoluvlastníkov pri nakladaní so spoločnou vecou a je dobrým odrazovým mostíkom k ďalšej spolupráci pri výchove budúcich farárov a ďalších pracovníkov cirkvi.
Rektor Univerzity Komenského vyzdvihol doterajšiu spoluprácu s cirkvou. Ako povedal, univerzita potrebuje bohosloveckú fakultu a bohosloveckú fakultu potrebuje aj cirkev. To je dobrý predpoklad pre spoluprácu aj do budúcich rokov.

Galéria k článku