Strom reformácie a nový organ v Soli

   Strom reformácie a nový organ v Soli

V poslednú nedeľu cirkevného roka 22. novembra 2015 sme v CZ ECAV Soľ sme okrem Nedele večnosti slávili aj posvätenie nového organa. Pri tejto príležitosti bol zasadený aj pamätný Strom reformácie.
V úvode služieb Božích vystúpila sestra dozorkyňa Viera Ďorďovičová s básňou, ktorú zložila na túto príležitosť. Slávnostným kazateľom bol dôstojný brat dištriktuálny biskup VD Mgr. Slavomír Sabol, ktorý do Soli zavítal spolu s rodinou. Za základ zvesti Božieho slova si vybral text, ktorý je určený na túto nedeľu, a to podobenstvo Pána Ježiša o desiatich pannách.

Brat biskup sa prihovoril aj v posviacajúcej reči, za základ ktorej si vybral 150. žalm. Postrehol, že už keď vchádzal do kostola, rozpoznal iný organ, monumentálnejší a dôstojnejší. Zdôraznil myšlienku, že ak chce človek niečo robiť s radosťou, musí to vyvierať z jeho vnútra. Aj nový organ bude slúžiť na oslavu Božieho mena, na šírenie radosti z toho, že aj my sme veriaci ľud, ktorý sa priznáva k svojmu Bohu. Ten, kto rozozvučí klávesy a pedále nového organa, tak má robiť s radosťou a vo vedomí toho, že slúži i takýmto spôsobom Hospodinovi. A dôstojná hudba, ktorú organ vylúdi, má rozozvučať ľudské srdcia, aby s radosťou a vo viere slávili Boha: „Chváľte Boha pre Jeho hrdinské skutky, chváľte Ho pre Jeho nesmiernu veľkosť! Všetko, čo dýcha, nech chváli Hospodina! Haleluja!“ (Ž 150 – vybrané verše).

Domáci brat farár Mgr. Ľuboš Kubačka informoval prítomných o novom organe i o ceste, ktorá viedla k tomuto kroku. Značka organu je Johannus Vivaldi 350. Je to štvrtá rada holandského výrobcu Johannus. Prevedenie tohto organa je vo vyššej triede i kvalite. Organ má 3 manuály: hlavný, druhý, a pozitív. Organ má 66 registrov, hlavný manuál má 19 registrov; druhý manuál má 19 registrov; pozitív má 12 registrov a 16 je basových registrov. Brat farár poďakoval presbyterom i konventuálom, ktorí podporili zakúpenie nového organa. Na novom organe sa hrá od Pamiatky posvätenia tohto chrámu – od 30. augusta 2015. Tento typ organa je vhodný aj pre koncertné účely. Prvý koncert na tomto organe bude vianočný, na ktorý všetkých brat farár pozval. Bude sa konať na 4. adventnú nedeľu 20. decembra 2015 o 17.00 hod. v chráme Božom v Soli. „Chváľte Hospodina! Lebo je dobré spevom oslavovať nášho Boha, lebo chválospev je milý, ľúbezný.“ V závere svojho príhovoru brat farár vyslovil nádej, že tento organ nebol zakúpený zbytočne, ale že bude slúžiť ako sprievod mnohých chválospevov na oslavu Trojjediného Pána Boha. Nech je motiváciou pre ďalší rast tých, ktorí na tomto organe budú hrať…

Na služby Božie bol pozvaný aj milý hosť, Mgr. Martin Vargovčák, zborový farár z CZ Vranov, ktorý sa dlhé roky venuje organovým skladbám. Nový organ predstavil v celej svojej kráse, a to monumentálnou a náročnou skladbou od Johanna Sebastiana Bacha – Toccata et fuga d-moll BWV 565. Okrem tejto skladby bol brat farár zapojený aj do úvodnej liturgie. V rámci slávnostného programu vystúpil s dvoma piesňami zborový spevokol. Dvojhlasnú pieseň si pripravili aj dve dievčatá – Ninka Mrusková a Rebeka Kubačková. Do liturgie sa zapojila i domáca sestra kaplánka Mgr. Zuzana Kubačková. Na organe hral zborový kantor RNDr. Michal Jenčo.

Po skončení slávnostných služieb Božích sa všetci prítomní bratia a sestry presunuli von, kde v priestranstve pri kostole bol už „predsadený“ stromček – lipka, ktorá sa stala Stromom reformácie. Brat biskup informoval o tomto nápade sadenia stromov reformácie v evanjelických cirkvách. Potom symbolicky Strom reformácie sadili brat biskup, domáci farárovci Kubačkovci, sestra zborová dozorkyňa, brat zástupca zborovej dozorkyne Dušan Berta, pán starosta Ing. Jozef Berta a brat kostolík Stanislav Michalík. Po zaspievaní verša piesne sa slávnostný program naplnil.

Veríme, že nový organ bude slúžiť k dôstojnému sprievodu bohoslužobného zhromaždenia a že Strom reformácie bude rásť do krásy a bude i týmto spôsobom stále pripomínať dodnes aktuálny odkaz reformácie.

Galéria k článku

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.