Stretnutie s ústavnými predstaviteľmi štátu

Stretnutie s ústavnými predstaviteľmi štátu

Na podnet niektorých poslancov Národnej rady Slovenskej republiky zorganizovalo Predsedníctvo ECAV na Slovensku v tomto adventnom čase neformálne stretnutie predstaviteľov našej cirkvi s ústavnými predstaviteľmi štátu, ktorí sa hlásia k evanjelikom.
Stretnutie sa konalo v Hradnej reštaurácii neďaleko parlamentu 3. decembra 2015 a pozvanie prijali trinásti poslanci tohto nášho ústavodarného a zákonodarného orgánu. Národná rada je orgánom štátnej moci a od jej primárneho postavenia v republike je odvodené postavenie ostatných štátnych orgánov. Ako volený orgán reprezentuje suverenitu štátu a ľudu. Plní tak závažnú úlohu pri budovaní Slovenskej republiky ako moderného a demokratického štátu a pri zavádzaní sociálnej a ekologicky orientovanej trhovej ekonomiky. Cirkev je v mnohých prípadoch významným partnerom štátu či už pri vzdelávaní a výchove mladých ľudí, alebo pri starostlivosti o starých, chorých či ináč sociálne vylúčené osoby, a preto takéto stretnutia majú svoj význam a zmysel.

Generálny biskup na stretnutí predstavil aktivity ECAV na Slovensku. Poďakoval všetkým poslancom, ktorí sa zúčastňujú na akciách organizovaných cirkvou akými boli napríklad podujatia k 400. výročiu Spišskopodhradskej synody , 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra, teologická konferencia na tému Reformácia a politika a podobne. Už teraz pripomenul ďalšie významné výročie, ktoré si budú cirkev a štát pripomínať v roku 2017, a to 200. výročie narodenia Jozefa Miloslava Hurbana, prvého predsedu Slovenskej národnej rady, evanjelického farára a superintendenta. ECAV plánuje oslavy začať už v novembri 2016 teologickou vedecko-historickou konferenciou venovanou tomuto velikánovi našich dejín.

Predsedníctvo ECAV podalo základné informácie o V. evanjelických cirkevných dňoch, ktoré sa budúci rok budú konať netradične na území Maďarska − v Békešskej Čabe. Na toto misijné podujatie chceme totiž pozvať vo väčšej miere aj našich dolnozemských evanjelikov zo Srbska, z Rumunska, Chorvátska a Maďarska.

Rok 2017 bude rokom 500. výročia reformácie a generálny biskup už dnes avizoval pozvanie na slávnostné služby Božie do Evanjelického a. v. kostola v Bratislave-Petržalke a na slávnostný program k 500. výročiu reformácie do Slovenského národného divadla.

Diskusia s prítomnými poslancami naprieč celým politickým spektrom sa nevyhla ani téme financovania cirkví a náboženských spoločnosti a problematike utečencov a imigrantov, kde z našej strany bolo vysvetlené stanovisko, ktoré k daným problémom prijala už Synoda ECAV na Slovensku ako najvyšší orgán našej cirkvi, resp. Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku, ktoré cirkev riadi v čase medzi synodami.

Na záver stretnutia generálny biskup odovzdal publikácie Hrad prepevný a Rozpomienka na slávnosti 400. výročia konania Spišskopodhradskej synody. Pozornosť vzbudila aj pamätná „minca“ vydaná k 500. výročiu reformácie, na ktorej je podobizeň Dr. Martina Luthera a na rubovej strane jeho erb – Lutherova ruža, ktorá sa dostala i do heraldických symbolov našej cirkvi.

Za prítomných poslancov Predsedníctvu ECAV na Slovensku za zorganizovanie tohto stretnutia poďakoval Dušan Čaplovič. Vyslovil nádej, že aj po parlamentných voľbách sa novozvolení poslanci s vedením cirkvi opäť stretnú.

Galéria k článku