Pohrebná rozlúčka s bratom farárom ThMgr. Jánom Beňuchom

Pohrebná rozlúčka s bratom farárom ThMgr. Jánom Beňuchom

Dňa 3. decembra 2015 sa v Evanjelickom a. v. kostole v Hontianskych Moravciach konala pohrebná rozlúčka s bratom farárom ThDr. Jánom Beňuchom, ktorého si Pán života a smrti povolal v 1. adventnú nedeľu 29. novembra 2015.
Na pohrebnej rozlúčke sa okrem členov najbližšej rodiny, priateľov a známych zúčastnili najmä veriaci z predchádzajúcich pôsobísk nebohého, a to z Hontianskych Moraviec, Muránskej Dlhej Lúky a Žiliny aj okolo 30 duchovných pastierov ECAV na Slovensku.

Zvesťou slova Božieho poslúžil senior Turčianskeho seniorátu a žilinský zborový farár Marián Kaňuch. Za základ biblickej zvesti si zvolil slová z Listu Filipským 1, 21: „... mne žiť je: Kristus, a umrieť: zisk.” Životopis, odobierku a modlitbu mal emeritný generálny biskup Július Filo. V liturgii v chráme Božom poslúžili biskup ZD ECAV Milan Krivda, farári z cirkevných zborov, kde nebohý brat farár pôsobil, a to zborový farár Dušan Pavel Hrivňák z Muránskej Dlhej Lúky, zborová farárka Oľga Kaňuchová zo Žiliny a kaplán Ján Tóth z Hontianskych Moraviec. V chráme Božom zazneli aj piesne spevokolov z Muránskej Dlhej Lúky a Dudiniec. V chráme Božom sa spievali piesne z Evanjelického funebrálu č. 29, 114 a 87 a A 29, A9.

Kondolenčný list generálneho biskupa ECAV Miloša Klátika prečítal biskup ZD ECAV Milan Krivda, ktorý sa následne prihovoril smútiacemu zhromaždeniu aj vo svojom mene. Prihovorili sa i farári troch cirkevných zborov, kde Ján Beňuch ako farár pôsobil.
Na cintoríne v Hontianskych Moravciach, kde boli uložené telesné pozostatky brata farára, po úvodnej piesni Smieť žiť pre Krista a A 63 liturgovali biskup ZD ECAV Milan Krivda, emeritný generálny biskup Július Filo a emeritný biskup VD ECAV Igor Mišina. V nádeji vzkriesenia sme sa rozišli po spoločne zaspievanej piesni K Tebe, ó, Bože môj.
Nech je Pán Boh milostivý celej pozostalej rodine.

Životopis

Ján Beňuch sa narodil 8. 2. 1931 v Devičí ako sirota; jeho otec Ján Beňuch umrel tragickou smrťou 8 mesiacov pred jeho narodením. Okrem starostlivej matky Emílie, rod. Kankovej, ho vychovával starý otec Ján Kanka.
Meštiansku školu absolvoval v Krupine, gymnázium v Šahách. Štúdium na EBF ukončil v roku 1954. Kaplánsku službu absolvoval v cirkevnom zbore v Púchove a ako seniorálny kaplán Gemerského seniorátu v Jelšave.
V roku 1954 vstúpil do manželstva s Emíliou, rod. Luptákovou, s ktorou žil v šťastnom a požehnanom manželstve takmer 30 rokov. V manželstve im Pán Boh požehnal dvoch synov: Bohuslava a Jána.
V novembri 1958 bol ustanovený za farára do Muránskej Dlhej Lúky, kde pôsobil 9 rokov do roku 1967. Od 1. 9. 1967 bol zborovým farárom v cirkevnom zbore v Hontianskych Moravciach, odkiaľ po 11 rokoch odchádza v roku 1978 do Žiliny. V Žiline prežíva ťažké chvíle, keď ho po ťažkej chorobe opúšťa vo veku nedožitých 50 rokov milovaná manželka Milka. V roku 1986 sa druhýkrát oženil so Zuzanou, rod. Búlikovou, ktorá ho sprevádzala v jeho živote i službe. V Žiline pôsobil do roku 1997 takmer 20 rokov.
Už ako dôchodca sa vracia na svoje prvé pôsobisko do Muránskej Dlhej Lúky, kde vo funkcii farára a krátkodobo aj vo funkcii zastupujúceho seniora Gemerského seniorátu pôsobil do roku 2005. Po ukončení kňazskej služby býval až do roku 2013 s manželkou Zuzanou v Banskej Bystrici. V roku 2013 nastali v jeho živote vážnejšie zdravotné problémy, keď po viacnásobnej hospitalizácii odchádza do rodín svojich synov, ktorí sa o neho striedavo starali až do jeho posledných chvíľ v tejto časnosti. Posledné dva týždne života, pripútaný na lôžko, prežil v Stredisku Evanjelickej diakonie vo Svätom Jure. Prvú adventnú nedeľu 29. novembra 2015 v popoludňajších hodinách Pán Boh vypočul jeho modlitby a povolal si ho k sebe.

Galéria k článku