Inštalácia zborovej farárky v Spišskej Belej

Inštalácia zborovej farárky v Spišskej Belej

Sviatok Svätej Trojice 31. mája 2015 bol pre cirkevný zbor v Spišskej Belej požehnaným a sviatočným dňom – bol to deň slávnostného uvedenia do úradu farárky Mgr. Evy Germanovej, PhD. Po službách Božích bol zasadený Strom reformácie č. 87.
Motto slávnosti inštalácie bolo z 32. žalmu: „Vyučím ťa a ukážem ti cestu, po ktorej kráčať máš, radiť ti chcem a moje oko bude bdieť nad tebou.“ Slávnosť začala prelúdiom a príchodom zástupu pozvaných hostí do chrámu Božieho, ktorých privítal zborový dozorca Jozef Gemza. Radovať sa s radujúcimi prišli zástupcovia rodného zboru sestry farárky z Nových Sadov, z predchádzajúcich pôsobísk v Nitre, Klenovci a Bratislave-Prievoze, predsedníctvo Tatranského seniorátu, bývalí belianski farári, spolužiaci a kolegovia z EBF UK, sestry a bratia farárky z Giraltoviec, Slovenskej Vsi, Podolínca, Vysokých Tatier, Mengusoviec, Drienčan, Budikovian, ako i zástupcovia rímskokatolíckej cirkvi a mesta Spišská Belá.

Samotný akt inštalácie vykonal Mgr. Roman Porubän, senior Tatranského seniorátu. Vo svojom príhovore použil slová z 1. listu Petra, 5. kapitoly: zdôraznil zásadu dobrovoľnosti, neslúžiť pre honor ani pre ľudskú úctu, lež slúžiť Bohu, čo má byť naše dobrovoľné rozhodnutie. Rozhodnutie stať sa farárom bolo tiež dobrovoľné. Druhou zásadou je zásada ochoty. Ochota pomôcť, zachraňovať, urobiť to, čo od nás žiada Pán Ježiš Kristus, ochota poznávať Božiu vôľu. Treťou zásadou je osobný príklad, preukazovať Božie slovo v praktickom živote. Nemať mocenskú túžbu, nad zborom nepanovať, mať pokorné srdce, aby nebol rozdiel medzi tým, čo kážeme a čo žijeme. Po tomto napomenutí nasledovalo požehnanie sestry farárky. V závere inštalačného aktu brat senior postupne odovzdával kľúč od chrámu, Bibliu, bohoslužobné nádoby, chrámovú agendu a kamžu. Modlitbou sestry farárky za cirkevný zbor a modlitbou sestry Gemzovej za našu farárku bola inštalácia ukončená.

Kázňou slova Božieho nám poslúžil Mgr. Ivan Eľko, zborový farár v Nitre, ktorá bola prvým pôsobiskom našej sestry farárky. Za základ si zvolil 21. kapitolu Evanjelia podľa Jána, kde Pán Ježiš trikrát položil otázku: „Šimon, syn Jonášov, či ma miluješ?“ Nadviazal na sviatok Svätej Trojice a zvýraznil poznanie o Bohu. Boh je väčší ako nekonečný priestor, ako smrť, Boh sa nám zjavil v Ježišovi Kristovi. Prostredníctvom Ducha Svätého vošiel do našich sŕdc. Nedá sa o Bohu povedať nič závažnejšie než to, že Boh je Otec, Syn i Duch Svätý v jednej osobe. Vysvetlil, že najdôležitejšia otázka nie je o poznaní Boha, ale je to láska, v ktorej človek túži žiť s Bohom.

V ďalšom priebehu sme si vypočuli pozdravy hostí – z rodného zboru, za spolužiakov, predchádzajúcich belianskych farárov, prihovorili sa zástupcovia rímskokatolíckej cirkvi aj mesta Spišská Belá. K slávnostnej atmosfére prispeli dorast CZ ECAV Bratislava-Prievoz a spevokol CZ ECAV Spišská Belá piesňou „Chcem verný byť“ pod vedením Miriam Ulbrichovej, ktorá slávnostné služby Božie sprevádzala hrou na organe.

Za tónov postlúdia veriaci vyšli do kostolnej záhrady, kde sa konalo sadenie Stromu reformácie č. 87 – lipky, darovanej rodným CZ ECAV Nové Sady. Prosíme milostivého Pána Boha, aby dal stromčeku i nášmu zboru vzrastať a prospievať na Jeho chválu!

Galéria k článku