Zasadnutie generálneho presbyterstva 6-2013

Zasadnutie generálneho presbyterstva 6-2013

Posledné riadne zasadnutie Generálneho presbyterstva (GP) ECAV na Slovensku v tomto roku sa konalo 6. decembra 2013 vo Zvolene. Na úvod generálny biskup Miloš Klátik prečítal text z Písma svätého (Mt 21, 1 – 9) a brat farár Martin Šefranko sa pomodlil.
Po schválení zápisnice z minulého zasadnutia bola na rokovanie predložená správa o plnení uznesení, ktorú riaditeľ GBÚ Dušan Vagaský doplnil o aktuálne informácie ohľadom IX. stretnutia kresťanov vo Vroclave a našej účasti na ňom.
Pri správe o aktivitách Predsedníctva ECAV, ktorá bola vzatá na vedomie, sa diskutovalo najmä o rokovaniach ECAV a Allianz, výsledkom ktorých boli novo vyjednané výhodnejšie podmienky pre poistenie majetku cirkevnoorganizačných jednotiek ECAV a dohody s viazanými finančnými agentmi, ktorí budú prispievať do zamýšľaného osobitného fondu napríklad na podporu sociálne najslabších duchovných našej cirkvi a ich rodín.
Predsedníctvo ECAV informovalo členov GP o plánovaných termínoch riadnych zasadnutí GP. Tieto termíny, ako aj termíny ďalších významných podujatí celocirkevného alebo dištriktuálneho charakteru sú uvedené v „Kalendári celocirkevných podujatí“, ktorý zverejňujeme na našej stránke www.ecav.sk > Oznamy, príhovory > Dokumenty a tlačivá > bod N 2. Uvedené termíny sú predbežné a kalendár bude GBÚ priebežne aktualizovať.
S plánmi na budúci rok súviselo aj vyhlásenie piatich povinne ohlasovaných celocirkevných ofier – ktorými sú už tradičné dve ofery na Generálnu podporoveň, Fond vzdelávania, pre Svetový luteránsky zväz a pre teológov. Medzi dobrovoľné ofery na budúci rok sa dostala ofera na IV. evanjelické cirkevné dni, na rekonštrukciu kostola v Iloku, ofera na opravu kostola vo Wittenbergu a oslavy pri príležitosti 500. výročia reformácie a ofera na potreby misie. Prehľad ofier a vyhlásenie termínov nájdete tu.
V zmysle štatútu Študijného finančného fondu Samuela a Žofie Peressényi boli na návrh správnej rady fondu udelené štipendiá najlepším študentom Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského druhého až piateho ročníka. Tento rok štipendiá dostali Simona Kapitáňová (2. ročník), Valéria Krajčírovičová (3. ročník), Vladimíra Hyžová (4. ročník) a Zuzana Poláková (5. ročník). Srdečne gratulujeme.
Diskusiu rozprúdila na zasadnutí GP správa riaditeľa GBÚ, v ktorej informoval o očakávanom čerpaní účelového transferu za rok 2013. Keďže dotácia štátu (určená na hmotné požitky duchovných, odvody do poistných fondov a príspevok na prevádzku) už tri roky po sebe nielenže nerastie, ale, naopak, klesá, vytvára to neustály tlak na šetrenie. To sa ešte vypuklejšie prejavilo tento rok v situácii, ak niektoré náklady nevieme ovplyvniť (napríklad zavedenie odvodov z dohôd o vykonaní práce) alebo nemôžeme ovplyvniť (napríklad vyššie členské príspevky do medzinárodných organizácií, ako je Svetový luteránsky zväz), alebo dokonca náklady vedome zvýšime (ako to bolo napríklad v prípade rozhodnutie GP zvýšiť príspevok zamestnávateľa na stravný lístok na najvyššiu možnú sumu, čo v konečnom dôsledku bude znamenať vyššie náklady o 12-tisíc € ročne). Členovia GP vedomí si zodpovednosti aj za ekonomicky chod cirkvi upozorňovali na zodpovedné rozpočtovanie jednotlivých podujatí. S tým súvisí aj očakávané zvýšenie základných miezd duchovných, ktoré sa už tri roky nevalorizovali. Ak sa dodrží postup z minulých rokov, nariadením vlády by sa mali upraviť platy duchovných o rovnakú sumu, o akú sa zvyšujú od nového roku stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme – teda o 16 €.
O odmeňovaní duchovných, najmä o tzv. príplatku za vyšší výkon, sa diskutovalo na podnet Združenia evanjelických duchovných aj v súvislosti s prípravou novelizácie Zásad ECAV k odmeňovaniu duchovných. Keďže predseda ZED požiadal o čas na prediskutovanie pripomienok vo výbore ZED, predsedníctvo požiadavke vyhovelo a k tejto legislatívnej norme sa GP zrejme vráti na budúcom zasadnutí.
V zmysle štatútu Sociálneho fondu GP rozhodlo o príspevku pri životnom jubileu bratovi Petrovi Palugovi, Ľubomírovi Batkovi st. a Anne Ďurcovej, ako aj príspevku pri narodení dieťaťa - Ivete Vachulovej a Tiborovi Jančíkovi.
Do záverečnej fázy legislatívneho procesu vstupuje príprava nového cirkevného zákona o archívoch a registratúrach. Návrh zákona, ktorý spracovala Archívna rada, bol postúpený s pripomienkami GP do Právneho výboru s očakávaním, že júnová synoda v Levoči ho bude môcť napokon definitívne schváliť. Z dielne Archívnej rady je aj návrh upozornenia adresovaný cirkevnoorganizačným jednotkám ECAV, v ktorom sa pripomína zodpovednosť vlastníka za ochranu registratúrnych záznamov a nakladanie s nimi.
Riešiť situáciu v Evanjelickej diakonii (ED), kde už minimálne šesť rokov nebola vykonaná revízia účtovníctva revíznou komisiou ED, chcelo predsedníctvo ECAV voľbami novej revíznej komisie a zástupcu GP v správnej rade. Pre rozdielnosť výkladu príslušných ustanovení štatútu ED však nedošlo k dohode a voľby sa neuskutočnili. K problému fungovania revíznej komisie v ED, ale aj v iných účelových zariadeniach sa GP zrejme bude musieť opäť vrátiť a napomôcť by tomu mohlo aj menovanie nového zástupcu GP do Kolégia ED, ktorým sa stala Ľudmila Gregová. Kolégium ED je poradný orgán ED.
GP sa venovalo aj niektorým aktuálnym problémom v cirkevných zboroch ECAV. Odsúhlasilo žiadosť CZ Drienčany na zmenu účelu použitia prostriedkov zahraničnej pomoci Hoffnung für Osteuropa a dalo podnet na urýchlené prešetrenie žiadosti CZ Mokrá Lúka o návratnú pôžičku z Fondu Gustáva Adolfa Generálnej podporovne v Gemerskom senioráte.
V bode rôzne informoval generálny dozorca Imrich Lukáč o zasadnutí generálneho hospodárskeho výboru (GHV), ktorý zasadal už v novom zložení deň pred rokovaním GP. Zo zasadnutia GHV vzišla požiadavka spracovať štatistické prehľady o množstvách spotreby vody, elektrickej energie, plynu, pohonných hmôt, ako aj prehľady o finančných zdrojoch uložených v bankách za celú cirkev, pretože podobne ako to bolo so spoločnosťou Allianz v prípade poistenia alebo so spoločnosťou Orange v prípade hlasových služieb, chce ECAV spracovať rámcovú dohodou aj na dodávku uvedených energií či poskytovanie služieb s výhodnejšími podmienkami pre celú ECAV. Výhody z takejto rámcovej dohody by mohli potom využívať všetky COJ, ktoré sa k nej pripoja. GP túto myšlienku podporilo a uznesením vyzvalo všetky cirkevné zbory (ale aj senioráty a dištrikty) spracovať pri ročnej uzávierke za rok 2013 aj tieto prehľady a do 15. februára 2014 ich zaslať na GBÚ.

Na záver rokovania sa pomodlil dištriktuálny biskup Milan Krivda a generálny biskup Miloš Klátik udelil požehnanie.

Upozorňujeme čitateľov, že tieto informácie sú zverejňované s cieľom napomôcť otvorenosti a informovanosti v našej cirkvi; o presnom znení prijatých uznesení budú dotknuté COJ a osoby informované úradným postupom.


Postrehy zo zasadnutia GP pripravil

Galéria k článku