Pastiersky list Zboru biskupov - Vianoce 2013

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku bol prečítaný na slávnostných službách Božích na 1. slávnosť vianočnú 25. decembra 2013
Ale Mária zachovala si toto všetko a premýšľala o tom v srdci. (L 2, 19)

Drahí bratia a drahé sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi!

S celou cirkvou opätovne stojíme pri udalosti, na ktorú sa nikdy nesmie zabudnúť – narodenie Pána Ježiša Krista. Sprítomnenie tejto udalosti nás vždy dokáže povzniesť i rozveseliť. Je to skutočne tak, že môžeme spievať: Čas radosti, veselosti nastal požehnaný...

Pri správe o tejto pre nás životne dôležitej udalosti evanjelista Lukáš píše o matke Pána Ježiša – o Márii, že všetko, čo počula od pastierov, ktorí sa prišli pokloniť Božiemu Synovi – Ježišovi Kristovi, zachovávala vo svojom srdci a premýšľala o tom. Pochopila, že všetky tie starosti, ktoré musela podstúpiť, ju priviedli k poznaniu toho, že sa tak muselo stať, aby sa naplnili proroctvá – Božie zasľúbenia. Mária a rovnako aj Jozef sa radovali z narodenia dieťaťa.

Narodenie dieťaťa v rodine prináša mnohé očakávania. Aj preto sa Vianoce nazývajú i sviatkami rodiny. Nejde tu však len o príjemnú rodinnú atmosféru, slávnostnú náladu, bohatý stôl, darčeky pod stromčekom – aj keď i to má svoje miesto počas týchto sviatkov, má to však byť niečo, čo vyplýva z našej kresťanskej viery, z našich postojov, presvedčenia aj z toho, aké dôležité miesto má pre nás naša rodina.

Nezabúdajme na svoje rodiny, bratia a sestry! Myslime zodpovedne na budúcu generáciu, na naše deti a zodpovedne aj konajme. Dovoľme, aby naši potomkovia boli vychovávaní v rodinách, kde vládne na prvom mieste Pán Boh, kde narodený Spasiteľ sveta Pán Ježiš Kristus prebýva so svojou láskou a pokojom. On prišiel na tento svet preto, aby nás zachránil a aby nám zrozumiteľne ukázal, ako má vyzerať normálne prežitý ľudský život v tejto časnosti, teda život žitý na základe Božích noriem.

Život je Boží dar a je na našej zodpovednosti pred Pánom Bohom i pred ľuďmi, ako s týmto darom narábame, i aký máme postoj k životu iných ľudí, aj tých, ktorí nie sú ešte narodení. Tiež manželstvo muža a ženy i rodina zostáva naďalej základnou jednotkou pre cirkev i pre zdravú spoločnosť. Nedá sa ničím nahradiť ani pozmeniť.

Mária je pre nás príkladom v tom, aby sme aj v našich rodinách pozornejšie počúvali Božie slovo, premýšľali nad ním a ním aj skutočne žili. Boží Syn sa narodil pre všetkých ľudí. Pán Boh nám poslal na záchranu svojho jednorodeného Syna Ježiša Krista. To je pravá podstata Vianoc a to je záruka aj našej pravej radosti v časoch dobrých i v časoch ťažkých.

Prajeme Vám počas týchto vianočných sviatkov, aby táto radosť, pokoj, láska Božia skrze narodeného Spasiteľa zavládla v každej domácnosti a pretrvala aj počas celého nastávajúceho roku Pána 2014.

Sám Trojjediný Pán Boh nech nás všetkých vedie a pomáha nám žiť a konať v slobode Božích detí, zodpovedne pred Bohom i pred ľuďmi.

Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!

Miloš Klátik, generálny biskup ECAV na Slovensku
Milan Krivda, biskup ZD ECAV na Slovensku
Slavomír Sabol, biskup VD ECAV na Slovensku