Pastiersky list Zboru biskupov - Vianoce 2013

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku bol prečítaný na slávnostných službách Božích na 1. slávnosť vianočnú 25. decembra 2013
Ale Mária zachovala si toto všetko a premýšľala o tom v srdci. (L 2, 19)

Drahí bratia a drahé sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi!

S celou cirkvou opätovne stojíme pri udalosti, na ktorú sa nikdy nesmie zabudnúť – narodenie Pána Ježiša Krista. Sprítomnenie tejto udalosti nás vždy dokáže povzniesť i rozveseliť. Je to skutočne tak, že môžeme spievať: Čas radosti, veselosti nastal požehnaný...

Pri správe o tejto pre nás životne dôležitej udalosti evanjelista Lukáš píše o matke Pána Ježiša – o Márii, že všetko, čo počula od pastierov, ktorí sa prišli pokloniť Božiemu Synovi – Ježišovi Kristovi, zachovávala vo svojom srdci a premýšľala o tom. Pochopila, že všetky tie starosti, ktoré musela podstúpiť, ju priviedli k poznaniu toho, že sa tak muselo stať, aby sa naplnili proroctvá – Božie zasľúbenia. Mária a rovnako aj Jozef sa radovali z narodenia dieťaťa.

Narodenie dieťaťa v rodine prináša mnohé očakávania. Aj preto sa Vianoce nazývajú i sviatkami rodiny. Nejde tu však len o príjemnú rodinnú atmosféru, slávnostnú náladu, bohatý stôl, darčeky pod stromčekom – aj keď i to má svoje miesto počas týchto sviatkov, má to však byť niečo, čo vyplýva z našej kresťanskej viery, z našich postojov, presvedčenia aj z toho, aké dôležité miesto má pre nás naša rodina.

Nezabúdajme na svoje rodiny, bratia a sestry! Myslime zodpovedne na budúcu generáciu, na naše deti a zodpovedne aj konajme. Dovoľme, aby naši potomkovia boli vychovávaní v rodinách, kde vládne na prvom mieste Pán Boh, kde narodený Spasiteľ sveta Pán Ježiš Kristus prebýva so svojou láskou a pokojom. On prišiel na tento svet preto, aby nás zachránil a aby nám zrozumiteľne ukázal, ako má vyzerať normálne prežitý ľudský život v tejto časnosti, teda život žitý na základe Božích noriem.

Život je Boží dar a je na našej zodpovednosti pred Pánom Bohom i pred ľuďmi, ako s týmto darom narábame, i aký máme postoj k životu iných ľudí, aj tých, ktorí nie sú ešte narodení. Tiež manželstvo muža a ženy i rodina zostáva naďalej základnou jednotkou pre cirkev i pre zdravú spoločnosť. Nedá sa ničím nahradiť ani pozmeniť.

Mária je pre nás príkladom v tom, aby sme aj v našich rodinách pozornejšie počúvali Božie slovo, premýšľali nad ním a ním aj skutočne žili. Boží Syn sa narodil pre všetkých ľudí. Pán Boh nám poslal na záchranu svojho jednorodeného Syna Ježiša Krista. To je pravá podstata Vianoc a to je záruka aj našej pravej radosti v časoch dobrých i v časoch ťažkých.

Prajeme Vám počas týchto vianočných sviatkov, aby táto radosť, pokoj, láska Božia skrze narodeného Spasiteľa zavládla v každej domácnosti a pretrvala aj počas celého nastávajúceho roku Pána 2014.

Sám Trojjediný Pán Boh nech nás všetkých vedie a pomáha nám žiť a konať v slobode Božích detí, zodpovedne pred Bohom i pred ľuďmi.

Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!

Miloš Klátik, generálny biskup ECAV na Slovensku
Milan Krivda, biskup ZD ECAV na Slovensku
Slavomír Sabol, biskup VD ECAV na Slovensku

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.