ZVON PRE SRDCE v Modre-Kráľovej

ZVON PRE SRDCE v Modre-Kráľovej

Na 4. adventnú nedeľu 18. 12. 2011 sa v Ev. a. chráme v Modre-Kráľovej konala posviacka zrekonštruovaných vežových zvonov a hodín. Počas slávnostných služieb Božích, na ktorých kázal generálny biskup Miloš Klátik, bola udelená Cena Mesta Modry in memoriam prof. ThDr. Jánovi Milanovi Petríkovi.
Posväcujúcu reč predniesol a akt posviacky vykonal vznešený brat senior Bratislavského seniorátu Mgr. Boris Mišina. Slovo Božie v kázni zvestoval PhDr. Miloš Klátik, PhD., generálny biskup ECAV na Slovensku, ktorý sa popri adventnom posolstve zmienil aj o požehnanom pôsobení pána farára Petríka a o jeho význame pre evanjelickú cirkev: „Pán je blízko! (F4) To je skutočnosť, na ktorú poukazoval zvesťou Božieho slova aj dlhoročný duchovný pastier tohto cirkevného zboru brat farár prof. ThDr. Ján Milan Petrík. Bol významnou osobnosťou Modry-Kráľovej, ale aj celej našej cirkvi. Bol predovšetkým evanjelickým a. v. farárom, ale aj významným pedagógom na SEBF. Za všetko, čo vykonal, mu vyslovujem uznanie a poďakovanie za našu ECAV na Slovensku. Som rád, že službu a činnosť evanjelického farára si prof. Dr. Jána Milana Petríka uctí aj vedenie mesta Modra.”

Liturgiou v oltári okrem dôstojných bratov poslúžili aj sestra zborová farárka Andrea Cabadová z Mošoviec a domáca zborová farárka. Počas slávnosti vystúpili deti a mládež cirkevného zboru ako aj zborový spevokol.

Cirkevný zbor pozdravili pani primátorka Mesta Modry Ing. arch. Hana Hlubocká. Počas pozdravu pani primátorky bola udelená Cena Mesta Modry in memoriam prof. ThDr. Jánovi Milanovi Petríkovi „za jeho celoživotné dielo v oblasti duchovnej obnovy: za zveľaďovanie kultúrneho a hmotného dedičstva mesta, za duchovné pôsobenie na občanov prostredníctvom činorodej komunitnej a spolkovej činnosti a za uznávaný prínos v oblasti teologickej vedy a duchovnej obnovy cirkvi”. Cenu prevzal syn zosnulého – Ján, ktorý sa po jej prevzatí prihovoril prítomným.

Pozdravy predniesli aj ďalší hosti: sestra zborová farárka Andrea Cabadová z CZ Mošovce, s ktorým má CZ Modra-Kráľová partnerstvo. Po nej pozdravil zhromaždenie spevokol CZ Mošovce spevom piesne. Prihovoril sa aj brat zborový dozorca Peter Juran z Modry a prof. Ing. arch. Janka Krivošová, PhD., autorka loga „Zvon pre srdce“, ktorá sa vo svojom zanietenom príhovore zmienila o histórii artikulárnych chrámov bez veže, a teda bez zvonov. Zároveň bola uvedená výstava „Artikulárne drevené chrámy na Slovensku“ fotografa Filipa Lašuta.

Po slávnosti v Božom chráme sa všetci hostia a členovia zborového presbyterstva domáceho cirkevného zboru odobrali na obed do neďalekej Harmónie. Po obede hostia z Mošoviec prežili ďalšie chvíle v spoločenstve členov domáceho cirkevného zboru.

Rekonštrukciou vežových hodín a zvonov sa zavŕšila rekonštrukcia veže Evanjelického kostola v Modre-Kráľovej, ktorá sa začala v roku 2008 po poškodení veže víchricou. Pri príležitosti slávnosti posviacky cirkevný zbor publikoval skladačku s históriou opravy vežových zvonov a hodín a s profilom prof. J. M. Petríka, doplnenú farebnými fotografiami. Pri tej istej príležitosti bola v chráme umiestnená ďakovná tabuľa Bratislavskému samosprávnemu kraju, ktorý na projekt rekonštrukcie prispel sumou dvetisíc eur.

Galéria k článku

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.