Začiatok adventu v CZ ECAV Badín

Začiatok adventu v CZ ECAV Badín

Na 1. adventnú nedeľu 27. 11. 2011 sme v Cirkevnom zbore ECAV v Badíne privítali vzácnu návštevu – brata generálneho biskupa ECAV na Slovensku PhDr. Miloša Klátika, PhD., ktorý nám poslúžil kázňou slova Božieho.
V naplnenom chráme Božom sa prvá ujala slova dozorkyňa zboru V. Kadlecová a pripomenula všetkým, akým požehnaním môže byť pre veriaceho kresťana zobudiť sa do adventného rána, ktoré znamená aj začiatok nového cirkevného roka.

Po privítaní a úvodnej piesni mladých otvoril brat generálny biskup liturgickú časť služieb Božích adventným predspevom „Rosu dajte nebesá zhora“.

Stredobodom služieb Božích je kázeň, a preto aj na prvú adventnú nedeľu všetko smerovalo ku kázňovej zvesti, ktorej základom bol text z proroka Izaiáša 40, 9 V úvode kázne brat generálny biskup pripomenul aj významné výročia badínskeho evanjelického zboru: 145. rokov od posvätenia chrámu a 120 rokov do skonu A. H. Krčméryho. Adventná zvesť bola povzbudením i posilnením, tak ako voľakedy bolo slovo proroka nádejou pre ľud.

Počas služieb Božích brat generálny biskup spolu s domácim bratom farárom R. Dovalom prislúžili aj Večeru Pánovu stovke kajúcich z radov mladých i starších. Na záver, prv než brat biskup udelil Áronovské požehnanie, hostí aj domácich ešte potešil piesňami evanjelický spevokol mládeže.

Pred spoločným obedom s predsedníctvom zboru navštívil brat generálny biskup hroby duchovných pastierov spočívajúcich v badínskej záhrade pokoja - A. H. Krčméryho a Simeona Surkoša. V modlitbách nad ich hrobmi bola vyjadrená vďaka Pánovi za ich službu.

Popoludní nasledovalo stretnutie v užšom kruhu s presbytermi a zástupcami mládeže. Vyše hodinová neformálna beseda potešila všetkých prítomných. Tematicky sa účastníci sústredili na postavenie a úlohy evanjelickej cirkvi a. v. vo svete aj doma.

Návšteva generálneho biskupa ECAV na Slovensku nie je v badínskom evanjelickom cirkevnom zbore častou udalosťou. Ani takáto prvá adventná nedeľa nebýva každý rok. Tá posledná však presvedčila všetkých zúčastnených o tom, že najvyšší predstaviteľ našej cirkvi rád chodí medzi ľudí, dobre sa medzi nimi cíti a predovšetkým – má im čo aj povedať.

Pán Boh žehnaj tým, čo nesú svetlo Kristovho slova medzi ľudí!

Galéria k článku