Teologická konferencia 2011 sa skončila

Teologická konferencia 2011 sa skončila

V piatok 21. októbra 2011 popoludní sa skončila Teologická konferencia ECAV na Slovensku 2011, na ktorej sa zúčastnilo asi 170 duchovných ECAV a hostia zo Slovenska i zo zahraničia.
Teologickú konferenciu pre duchovných ECAV v aktívnej službe aj v tomto roku pripravil Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku v spolupráci so Združením evanjelických duchovných (ZED). Tento rok bola hlavnou témou misia a charizmatické hnutia. Týmto tematickým zameraním sa ECAV snaží reagovať na súčasné aktuálne problémy cirkvi. Na jednej strane stále napredujúca sekularizácia nás núti zamýšľať sa nad problematikou misie a na druhej strane rôzne duchovné prúdy ovplyvňujúce život veriaceho človeka nás nútia bdieť a strážiť čistotu učenia Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku.

Konferencia v hoteli Sorea – Sĺňava v Piešťanoch sa začala 19. októbra 2011 popoludní úvodnou pobožnosťou domáceho farára Branislava Dolinského, otváracím slovom generálneho biskupa ECAV Miloša Klátika a následne prednáškou prof. Dr. Richarda E. Cartera z USA na tému Duchovná služba a povolania. Prednáška bola prerušovaná výzvami, aby si poslucháči položili určité otázky a v krátkom vymedzenom čase ich prediskutovali so susedom. Prednáška sa tak stala interaktívnou a poslucháči sa na nej aktívne podieľali.

Druhý blok piatkového programu bol venovaný rómskej misii. Mgr. Tomáš Hrustič, PhD., z Ústavu etnológie Slovenskej akadémie vied vo svojom referáte na tému Sociálna inklúzia Rómov náboženskou cestou oboznámil prítomných s výskumom, ktorý tento inštitút v nedávnej minulosti realizoval medzi Rómami. Prednášajúci veľmi názorne a prakticky ukázal, aký podiel majú cirkvi (a v našom prípade konkrétne ECAV) na integrovaní Rómov do spoločnosti. S poľutovaním musíme konštatovať, že hoci sa misia medzi Rómami stále koná, máme v tejto oblasti ešte veľké rezervy a na Slovensku je mnoho miest a cirkevných zborov, kde sa misia medzi Rómami nerobí. Vinu na tom nemá iba miestny farár či jeho misijní spolupracovníci, ale často aj samotní členovia zboru, ktorí sa bránia tesnej koexistencii s Rómami v jednom chráme či na detskej besiedke. Problematiku rómskej misie z teologického hľadiska priblížil v koreferáte Mgr. Milan Jurík, PhD., prodekan Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave, a po ňom priniesol informácie z praxe brat farár Ľuboslav Beňo, ktorý nielen vo svojom cirkevnom zbore misiu medzi Rómami aktívne vykonáva, ale je aj predsedom Výboru pre rómsku misiu, ktorý pôsobí pri GBÚ ECAV na Slovensku.

Piatkový večer bol venovaný prednáške Johannesa-Christiana Burmeistra z Nemecka. Hovoril o dejinách nemeckej cirkvi a o dopadoch historického vývinu na súčasnú podobu cirkvi aj teológie v Nemecku.

Ďalšie dva dni sa už niesli v duchu témy charizmatických hnutí. Prof. Dr. Theodor Dieter oboznámil vo svojej prednáške so znakmi charizmatického hnutia a Dr. Aleš Franc, PhD., z Česka podal podrobný prehľad o súčasnej situácii v tejto oblasti. S koreferátmi vystúpili Mgr. Ľubomír Batka, PhD., dekan Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave, a ThDr. Boris Rakovský z Ekumenickej spoločnosti pre štúdium siekt. Keďže téma charizmatických hnutí je v súčasnosti veľmi často diskutovaná, ukázal sa čas vyhradený na diskusiu ako príliš krátky a nedostatočný na uspokojenie všetkých záujemcov. Po vzájomnej dohode bol preto čas na diskusiu predĺžený o ďalšiu hodinu a po obede mali všetci účastníci možnosť v diskusii pokračovať, hoci podľa programu malo nasledovať osobné voľno. Početné publikum v rokovacej sále však bolo dôkazom toho, že táto téma všetkých zaujíma a že možnosť nezaujato a vecne o problematike diskutovať je vítaná.

Zbor biskupov ECAV a ZED vo večerných hodinách pozdravili všetkých tých bratov a sestry, ktorí si v tomto roku pripomínajú okrúhle výročie svojej ordinácie. Každý z nich mal možnosť krátko sa plénu prihovoriť, a tak sme si mohli vypočuť mnohé pôsobivé a dojímavé svedectvá o neľahkej službe našich predchodcov v minulosti. S napätím sme mohli počúvať o ich obetiach, a pritom obdivovať ich pokoru pred Pánom a ochotu napriek všetkému vytrvať v službe. Uvedomovali sme si, v akých dobrých podmienkach žijeme, ako málo musíme neraz pre Pána konať či trpieť a len ťažko si vieme predstaviť, ako by sme sa zachovali v tých neľahkých podmienkach socializmu.

V posledný deň konferencie prof. Dr. Teodor Dieter predstavil charizmatické hnutia z pohľadu Luthera a Symbolických kníh, po čom nasledovala diskusia so všetkými prednášateľmi Teologickej konferencie 2011.

V záverečnom bloku teologickú konferenciu vyhodnotili všetci prednášatelia, ako aj prof. Igor Kišš, Jaroslav Matys za ZED a generálny biskup Miloš Klátik za Zbor biskupov ECAV na Slovensku. Veríme, že pozitívne hodnotenia, ktoré v tomto bloku zazneli, nie sú iba dojmom spoza rečníckeho pultu, ale že táto konferencia naozaj vedomostne i duchovne obohatila všetkých prítomných a načrtla vedomostný a vieroučný základ pre ďalšiu orientáciu ECAV (resp. jej duchovných) v zložitej spleti letničných a charizmatických hnutí na Slovensku.

Teologická konferencia sa skončila záverečnou pobožnosťou generálneho biskupa ECAV Miloša Klátika, ktorý o. i. povedal:
"Ten, kto má cirkev v rukách, je Ježiš Kristus, nie my. Preto nebuďme skeptickí a nevnášajme do nášho spoločenstva skepticizmus, nedajme sa znechutiť ani nepríjemnosťami, ťažkosťami a problémami. Našou úlohou je, aby sme boli hotoví do bojov a zápasov v službe evanjelia, a tak aj v službe našim blížnym. Prosme preto Boha Ducha Svätého o múdrosť zhora rozoznávať dobré a zlé, správne a nesprávne; aby sme správnym spôsobom, podľa Božej vôle, čo najviac využili charizmy, ktoré máme od Pána Boha, aby sme ich chceli a dokázali zveľaďovať. Prosme o silu a odvahu viery aj vtedy, keď to nie je jednoduché, keď nám to "nepasuje do karát", aj vtedy, keď sa stretneme s nepochopením a jeho následnými prejavmi. Žime a konajme v istote toho, že Hospodin mocností je s nami!"

Na záver zaznela evanjelická hymna Hrad prepevný.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa na príprave konferencie akýmkoľvek spôsobom podieľali, no najmä Pánu Bohu, ktorý nám doprial v takom hojnom počte sa zísť, bratsko-sestersky komunikovať a duchovne i vedomostne rásť.

Galéria k článku