Sviatočné slovo na Vianoce 2011

Príhovor generálneho biskupa Miloša Klátika v STV na 1. slávnosť vianočnú 25. 12. 2011
Vážení televízni diváci!

Veľká radosť, ktorú anjel zvestoval pastierom ako radosť, ktorá bude všetkému ľudu, nemusí byť len niečo, o čom počúvame a hovoríme a čo má prispieť k slávnostnej a výnimočnej atmosfére Vianoc. Táto radosť môže byť a má byť aj našou veľkou radosťou. Narodenie Spasiteľa prinieslo, prináša a aj bude prinášať radosť.

Pán Ježiš Kristus je pôvod a dôvod všetkého toho, čo Vianoce robí Vianocami. Prišiel pre naše dobro, pre našu spásu. Ježiš Kristus je nádejou pre náš svet, to je veľká pravda. Preto keď Ho v tento požehnaný čas radosti, veselosti vítame, prosme Ho, aby sme aj my patrili medzi tých, ktorí sú obdarovaní radosťou.

Ak má byť naša radosť tou veľkou radosťou zvestovanou vo svätú noc, počujme napomenutie apoštola Pavla: Radujte sa v Pánovi vždycky! Opakujem radujte sa! (F 4, 4) Ak radosť nie je v Pánovi, nie je úplná. Radujme sa vo viere, radujme sa z Krista ako kresťania, ako Kristovi, ako Boží. Pán Ježiš sa narodil preto, aby naplnil naše srdcia radosťou na celý život. Radujme sa z Božej lásky, z Jeho milosti, z mnohých spôsobov a prejavov Jeho požehnania, ochrany, pomoci, z Jeho darov najrôznejšieho druhu.

Môžeme namietať, že radosť nám kazí napr. choroba alebo to, čo vnímame ako životné prehry, sklamania, či strata zamestnania a iné ťažké životné situácie alebo smrť, ktorá prichádza do rodín často náhle a nečakane.

Radujte sa v Pánovi vždy – tieto slová píše apoštol z väzenia. Pavel žil v atmosfére radosti aj v takejto ťažkej a potupnej situácii, pretože radosť v Pánovi sa nevytráca ani v situáciách, ktoré človeka držia v okovách, ktoré ho ubíjajú. Toto je Pavlova životná skúsenosť, ktorá nám môže veľmi pomôcť. K tomu je potrebné si uvedomiť, že udalosti nášho života sa menia, ale Ježiš Kristus sa nemení, je Ten istý naveky.

Aj keď prídu sklamania, choroby, zármutok, aj vtedy je možné radovať sa v Pánovi. Pán Boh je tu, je s nami v Ježišovi Kristovi a má záujem o každého. Chce nám radiť a pomáhať, chce byť svetlom nášho života. On je Ten, kto dá silu všetko preniesť a neupadnúť do zúfalstva a beznádeje. Aj pri smrti môžeme mať tichú, ale pritom mocnú radosť, že odchádzame k Pánovi, ktorý odstránil príčinu smrti, hriech a zasľubuje nám večný život. Radujme sa, že máme Spasiteľa, ktorý sa stal naším bratom, keď sa narodil ako človek.

Nech aj tieto sviatky prinesú veľkú radosť, ktorú anjel zvestoval pastierom v Betleheme, ako radosť, ktorá bude všetkému ľudu – teda aj nám, našim rodinám, našej cirkvi, našej krajine, celému kresťanstvu, celému svetu. Radujme sa v Pánovi! Radujme sa dnes, zajtra i vždy, tak ako to spievame v jednej našej vianočnej piesni: Radosť, radosť nad radosti! Zavítaj k nám, Hosť z výsosti; vitaj, vitaj, k nám zavítaj, Slnko spravodlivosti (ES 55, refr.).

Prajem Vám Božou láskou, milosťou a radosťou požehnané vianočné sviatky i celý nastávajúci rok Pánov 2012.

Pán Boh so všetkými vami!

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.