EKUMÉNA VO SVETE 51-2011

Vianočné posolstvo
Odvysielané na stanici Rádio Slovensko 21. decembra 2011
Vianočné posolstvo generálneho tajomníka Svetovej rady cirkví
(WCC)
Zjavila sa milosť Božia všetkým ľuďom! Ponúka odpustenie hriechov, uzdravenie a zmierenie s Bohom v nebesiach a s našimi blížnymi na zemi. Táto Božia milosť sa zjavila v osobe Ježiša Krista. On prišiel kvôli pastierom a tým, ktorých spoločnosť odsunula na okraj. Pritiahol pozornosť mudrcov zo vzdialených krajín. Bol darom Božej milosti pre Máriu a Jozefa. Ježiš. On prišiel aj kvôli nám. (..) Odpovedajme na jeho prítomnosť medzi nami v každodennom živote [...] a to vytváraním pokoja v našich vzťahoch, šírením lásky a tolerancie. Prajem vám, nech sa všetkým zjaví počas tohto obdobia Božia milosť. V mene Svetovej rady cirkví vám prajem všetko najlepšie aj na prelome rokov. Modlím sa, aby vás Boh požehnal na každom kroku. S pozdravom generálny tajomník Rev. Dr. Olav Fykse Tveit.

Vianočné posolstvo predsedu Svetového luteránskeho zväzu
ŽENEVA, 7. december 2011 (LWI)
Prorokyňa Anna a bohabojný Simeon v Lukášovom evanjeliu sú príkladom trpezlivého očakávania. Obaja prežili ťažké obdobie. Trpezlivo prosili o Božiu záchranu. Ako utečenci čakali na naplnenie svojich nádejí. Simeon očakával potechu Izraela a Anna vykúpenie Jeruzalema. Osobne si spomínam na vlastnú skúsenosť, keď som bol utečencom. Viem, čo je zúfalstvo a beznádej. Zažil som to, čo zažívajú mnohí, ktorí sa ocitli v ťažkostiach: opustenosť, silnú túžbu po domove a slobode. Bol som však aj svedkom požehnania a pomoci cirkvi, ktorá mi pomohla dúfať, že sa naplní Božia spravodlivosť aj pri mne. Cirkev má preto poslanie vytvárať bezpečné prístavy pre utečencov, pomáhať im a bojovať za ich práva. Simeon a Anna dúfali v naplnenie Božích zasľúbení. Vo vysokom veku uvideli na vlastné oči záchranu pripravenú im a celému svetu. Božia spravodlivosť sa zjavila ľuďom v betlehemských jasliach a na kríži. Je silnejšia, ako všetky ľudské predstavy a zasľúbenia. Kristus, ktorý bol utečencom v Egypte nachádza dnes svoje jasle v každom utečencovi, u odmietaných, utláčaných, slabých a migrujúcich. Slávme spolu ten deň, kedy „sa nám narodil Spasiteľ!“ Pozdravujem vás z Jeruzalema a Betlehema a zvestujem vám: Nebojte sa! Spravodlivosť prichádza. Božie zasľúbenie v Kristovom príchode je pre nás prameňom nádeje pre všetky časy, aj keď sú v niektorých krajinách nepokoje. Prajem vám všetkým požehnané Vianoce! Prezident Svetového luteránskeho zväzu, biskup dr. Munib Younan

K Vianociam od generálneho tajomníka Svetovej baptistickej aliancie
Washington (BWA)
„Príbeh vtelenia Boha je pre nás radostnou správou. Boh prišiel na zem ako človek. Kráčal tam, kde kráčame aj my. Cítil to, čo cítime my. Ukázal nám ako žiť a ponúka nám dar života v jeho plnosti. Vo vianočných sviatkoch sa Kristova cirkev túži ponoriť do hĺbky tajomstva Božej úžasnej lásky pre všetkých, zvestovať význam toho, prečo sa Boh stal človekom a opäť pozvať ľudí, aby prišli a zažili milosť Božej spásy. (...) Nie je úžasné, že Ten, ktorý vstúpil do tohto sveta ako dieťa, narodil sa bez publicity, je Stvoriteľ sveta? Martin Luther povedal o Ježišovi, dieťati v jasliach: „Ty si ten skutočný Boh, ktorý si ma stvoril a nenahneváš sa na mňa, pretože ku mne prichádzaš tým najkrajším a milujúcim spôsobom. Viac lásky si ani neviem predstaviť.“ Kiež by sme aj my prenikli hlbšie k významu zázraku Božieho vtelenia a slávili Vianoce s väčšou úctou a pokorou. Možno by sme vtedy pochopili Kristov príchod ako súčasť toho, čo Charles Spurgeon nazval „veľký čin milosrdenstva“ pre svet. Generálny tajomník Svetovej baptistickej aliancie Neville Callam.

Príhovor predsedu Ekumenickej rady cirkví SR a biskupa Evanjelickej cirkvi a.v na Slovensku dr. Miloša Klátika
Bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi!
Vianoce nesvätíme len ako niečo, čo patrí k starým, pekným zvykom. Nie sú pre nás iba starou tradíciou kresťanskej kultúry. Nie je to iba večer radosti z darčekov, radosti zo žiariacich očí našich detí, nie je to iba kúzlo atmosféry – aj keď ani to nie je málo. Vianoce sú pre nás, kresťanov najkrajšími dňami roka, pretože nám pripomínajú udalosť, ktorá natrvalo ovplyvnila dejiny ľudstva, dala im nový smer. Hovoria nám o predivnom zásahu všemohúceho a večného Pána Boha do nášho života. Hovoria o najväčšom vianočnom dare, aký ľudstvo mohlo dostať.
V Evanjeliu podľa Jána čítame (J 1, 14): A to Slovo stalo sa telom a prebývalo medzi nami a my hľadeli sme na Jeho slávu, ako na slávu jednorodeného od Otca a bolo plné milosti a pravdy. V tomto zásahu do dejín ľudstva Pán Boh dokázal znovu svoju moc, ale predovšetkým svoju lásku. Boh tak nie je viac úplne neznámou veličinou, ale je skutočnosťou nášho života, našich dejín. Zvesť Vianoc je zvesťou radosti. Boh miloval a miluje človeka tak, že sa stal človekom – o tom hovoria betlehemské jasle i celý pozemský život Pána Ježiša Krista. Keď sa Slovo stalo telom, nastala veľká zmena vo vzťahu Boha k človeku. Znie nám radostné posolstvo, že v Pánovi Ježišovi je Boh naším láskavým Otcom, a to všetkým ľuďom dobrej vôle. Len tak a len preto sme Jeho deťmi.
A tak je na mieste aj zmena vzťahu medzi nami – ľuďmi navzájom. Sme bratia a sestry v Ježišovi Kristovi. Pravý Boh sa stal pravým človekom, práve s tým poslaním, aby sme sa my ľudia stali skutočnými ľuďmi tým, že sme Božími deťmi. Vianoce nás nielen učia pravej ľudskosti, ale zároveň nás ku tejto ľudskosti aj zaväzujú. Príležitostí k službe lásky je viac ako dosť. Veď, žiaľ, ani teraz ani počas Štedrého večera, ani počas Vianoc nevládne všade pokoj a radosť, nie je úsmev na všetkých tvárach ľudí. Aj dnes je veľa trpiacich, strádajúcich, prenasledovaných, ľudí bez domova, veľa hladných a hladom umierajúcich a mohol by som vo vymenovávaní pokračovať ďalej. Toto všetko nám nemôže byť ľahostajné! A aj Vianoce nám pripomínajú, že Ten, ktorý sa narodil v Betleheme, prišiel, aby slúžil, a tak dal príklad aj nám, aby sme Ho nasledovali.
Ježiš Kristus bol a je plný milosti a pravdy. Preto nás aj Vianoce povzbudzujú k nádeji. Napriek tomu, že človek zhrešil, nerešpektoval Božiu vôľu, Boh sa nad ním zmiloval a stále sa zmiluváva. Ujíma sa ho a ukazuje mu nové východisko z jeho veľakrát beznádejnej situácie. Tým východiskom je Ježiš Kristus – plný milosti a Božej pravdy – tej pravdy, ktorá vyslobodzuje.
Priniesol milosť, odpustenie. Odpustenie je tým správnym predpokladom pre nový začiatok. Spasiteľ, ktorý vstúpil do ľudského sveta, nám prináša nový začiatok a chce, aby sme s Jeho mocou a pomocou dokázali byť ľudskí. Pán Boh je verný. Preto s narodeným Pánom Ježišom Kristom vykročme do novej budúcnosti, do budúcnosti, kde milosť a vernosť sa stretnú, spravodlivosť a pokoj sa poľúbia.
Opäť svätíme Vianoce − sviatky narodenia Syna Božieho Ježiša Krista. Večný a všemohúci Boh sa v Ježišovi stal človekom. Je to zjavenie Božej lásky, ktorá nás zaväzuje k pravej ľudskosti a dáva nám veľké nádeje pre náš časný i večný život. Prosme preto Pána Boha, aby nás posvätil a požehnal, aby sme vedeli v tejto viere svätiť vianočné sviatky a žiť nasledujúce dni. Prosme Ho, aby radosť a nádej, ktorá pramení z Jeho lásky, nikdy nevybledla, nikdy sa nevytratila z nášho srdca, z nášho života. Amen.


Zostavila Mgr. Miroslava Franková, PhD.
Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike
www.ekumena.sk
E-mail: ekumena.vosvete@gmail.com
Tel. 02/544 33 238,
Fax 02/544 33 235

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.