1. sviatok vianočný 2011

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku k Vianociam 2011
Bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi!

Všetky tri výročité slávnosti kresťanskej cirkvi − Vianoce, Veľká noc a Zoslanie Ducha Svätého − sa opierajú o udalosti, ktoré sa stali v určitom čase a na určitom mieste na tejto zemi. Tieto udalosti znamenajú mimoriadny zásah živého, všemohúceho Boha do dejín ľudstva. Tento Boží zásah podstatne ovplyvnil zmýšľanie, názory, a tým i život veľkej časti ľudstva. Môžeme povedať, že značným dielom prispel k vývoju sveta v kladnom zmysle slova.

Text Písma svätého v Liste apoštola Pavla Títovi (2, 11 – 14) nám jednoznačne hovorí o tom, aký je skutočný význam vianočnej udalosti pre náš svet, pre ľudí všetkých generácií: Lebo zjavila sa milosť Božia, spásonosná všetkým ľuďom, vychovávajúca nás, aby sme sa odriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a mierne, spravodlivo a pobožne žili na tomto svete, očakávajúc blahoslavenú nádej a zjavenie slávy nášho veľkého Boha a Spasiteľa Krista Ježiša, ktorý sa vydal za nás, aby nás vykúpil zo všetkej neprávosti a očistil vzácny ľud, horliaci za dobré skutky.

Božia milosť sa zjavila. To znamená, že Pán Boh nie je iba výmysel ľudského ducha, ale živá, tvorivá skutočnosť. Pán Boh sám rozhodol, aby sa zjavila skrze nášho Pána a Spasiteľa Pána Ježiša Krista. Milosť Božia, o ktorej nám apoštol Pavel hovorí, sa síce nedá naplno pochopiť ľudským rozumom, ale jej účinky, jej požehnanie môže človek pocítiť vo svojom vlastnom živote. Je to Božia milosť prinášajúca spásu všetkým nám.

Božia milosť je veľkým, nenahraditeľným darom, ale zároveň aj záväzkom. Božia milosť skrze Ducha Svätého človeka vychováva, dáva smernice a pravidlá života, ale aj človeka pretvára, posväcuje jeho myseľ, city, vôľu, a tak umožňuje nový spôsob vo vzťahu k Pánu Bohu i k ľuďom.

Život, ku ktorému vedie človeka Pán Ježiš Kristus, sa má prejavovať v miernosti, teda v zdržanlivosti, v sebaovládaní; v spravodlivosti, teda v ochote a snahe dať blížnemu všetko, čo mu patrí, plniť si svoje povinnosti čo najlepšie a najčestnejšie, nekrivdiť, neubližovať, zastávať sa pravdy. Ďalej je to pobožnosť, čiže vrúcny vzťah viery k Pánu Bohu; je to aj plnenie si povinností tak, ako ich poznáme z prvých troch Božích prikázaní.

Milosť Božia, spásonosná všetkým ľuďom, nie je iba akási náboženská teória, ale má konkrétny dosah na náš každodenný život. Milosť Božia, o ktorej nám hovoria Vianoce, nás učí žiť skutočne ľudsky a pripomína nám zodpovednosť, ktorú pred Pánom Bohom máme.

Božia milosť zároveň prináša nádej večnej slávy a radosti. Ježiš Kristus je naša nádej, je nádej celého sveta. Kto stojí s veriacim srdcom pri betlehemských jasličkách Božieho Syna, ten pozerá do budúcnosti s nádejou, ktorá nezahanbuje, ktorá učí vernosti, trpezlivosti a vytrvalosti. A toto potrebujeme aj my všetci v dobe poznačenej krízou morálky, vonkajšou neistotou, zápasmi, životnými bojmi.

Božia milosť vyplýva z Božej lásky, a preto sú Vianoce sviatkami lásky a pokoja, ale aj sviatkami nového života, nevädnúcej nádeje zjavenia sa slávy Božej. Sväťme ich s úprimnou vďakou za Božiu milosť zjavenú v Pánovi Ježišovi Kristovi. Božou milosťou požehnané Vianoce i celý nastávajúci kalendárny rok prajú

Miloš Klátik, generálny biskup
Milan Krivda, biskup ZD
Slavomír Sabol, biskup VD

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.