Zo zasadnutia generálneho presbyterstva dňa 8. 2. 2019

Dňa 8. februára sa vo Zvolene po prvý krát v roku 2019 konalo zasadnutie generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku.

Rokovanie začalo pobožnosťou brata generálneho biskupa na základe textu z Evanjelia podľa Matúša, 25. kapitoly, 14-30 verš a zaspievaním piesní z Evanjelického spevníka č. 391 a 638.


Po schválení zápisnice z posledného zasadnutia sa prikročilo ku kontrole plnenia uznesení. Dlhší čas presbyteri diskutovali hlavne o uznesení 81-5/2018 o mieste konania inštalácie predsedníctva ECAV a biskupa Západného dištriktu ECAV, ktoré Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Bratislava – Staré mesto nerešpektoval. Presbyteri sa pozastavili nad takýmto konaním a prijali uznesenie, v ktorom vyjadrili nad tým svoje poľutovanie a pohoršenie.


Následne si generálni presbyteri vypočuli informáciu o protokolárnom prevzatí úradu dňa 8. januára 2019 novým predsedníctvom ECAV. Nebolo ľahké nastúpiť do rozbehnutého vlaku, s bývalým generálnym biskupom odišlo z úradu viacero pracovníkov. Chýbajú tak viacerí pracovníci, viaceré počítače boli odovzdané prázdne.


Rokovanie pokračovalo prijatím uznesenia, ktorým bol do funkcie administrátora zástupcu generálneho dozorcu vymenovaný brat Ľubomír Pankuch, dozorca Východného dištriktu ECAV. Po odsúhlasení členmi GP bol na rokovanie prizvaný brat Martin Kováč – archivár, ktorý informoval o stave Ústredného archívu ECAV za posledné roky. Z jeho slov vyplynulo, že Ústredný archív ECAV je dlhodobo personálne poddimenzovaný, a tak nemôže plniť všetky úlohy a povinnosti, ktoré mu vyplývajú z Archívneho poriadku a legislatívy SR. Ústredný archív nefiguruje v štruktúre GBÚ, i napriek tomu, že sa to v Archívnom poriadku konštatuje. Informoval tiež o zlom fyzickom stave archívneho fondu ZD ECAV, o tom, že sa za posledných 30 rokov neuskutočnilo na GBÚ ani jedno vyraďovacie konanie a nové písomnosti už niet kam ukladať. V súvislosti s týmto bodom boli prijaté viaceré uznesenia, ktoré pomenúvajú nevyhnutné kroky pri odstránení nedostatkov.


Rokovanie pokračovalo po obednej prestávke informáciou o organizačnom zabezpečení inštalácie predsedníctva ECAV a biskupa Západného dištriktu. Inštalácia má byť okrem iného aj signálom jednoty a spolupráce. O vykonanie aktu inštalácie generálneho biskupa brata Eľku bol písomne, a aj ústne, požiadaný emeritný biskup brat Klátik, ktorý sa do termínu zasadnutia GP ešte nevyjadril. Na základe informácií a diskusie, generálne presbyterstvo schválilo aj predložený rozpočet inštalácie.


GP rokovalo o problematike spoločnosti Reformata, s. r. o. Brat Damankoš, predseda Komisie na posúdenie hospodárenia spoločnosti Reformata, s.r.o., podal základné informácie o rokovaniach komisie. Členovia komisie sa dohodli, že o práci komisie bude informovať iba predseda a podpredseda, po vzájomnej dohode. Informovať o celkových výsledkoch budú, ako komisia schválená synodou po prijatí záverov na synode 2019. Generálne presbyterstvo zobralo informácie na vedomie, rovnako tak list brata Mlynára konateľa spoločnosti Reformata, s r. o., k danej problematike, ale aj informáciu o krokoch, ktoré prijalo predsedníctvo ECAV v súvislosti so sprístupnením informácií pre komisiu.


GP vymenovalo nového zástupcu v ERC SR, ktorým sa stal generálny biskup Ivan Eľko. Návrh novej organizačnej štruktúry GBÚ predstavil poverený riaditeľ, brat Kováč, ktorý uviedol, že je snaha optimalizovať prácu na GBÚ, a preto sú navrhnuté určité vnútorné presuny. Znovu zaradený do organizačnej štruktúry GBÚ, a personálne posilnený, je Ústredný archív ECAV.


Rovnako predstavil materiál o zjednodušení štruktúry ECAV. Podľa jeho slov treba procesy zjednodušovať. Cieľom je urobiť aj územnú optimalizáciu cirkvi a lepšie rozložiť spoločné úlohy. Na najbližšiu Synodu môže byť pripravený a zozbieraný prvý súbor analytických dokumentov. Môže byť tiež predložený aj projekt, ktorý popíše východiskovú situáciu a proces zjednodušenia štruktúry cirkvi. Materiál ráta s troma dištriktmi, troma biskupskými úradmi, troma biskupmi a malou kanceláriou ECAV. K predloženému materiálu na zjednodušenie štruktúry ECAV prebehla diskusia a odzneli viaceré pripomienky.


V súvislosti s týmto bodom rokovania sa spomínala aj problematika práce s vysokoškolákmi v rámci univerzitných pastoračných centier. Legislatívnym krokom, finančným a organizačným veciam s tým spojenými sa rozhodli presbyteri venovať až na ďalšom svojom zasadnutí. Zmena organizačnej štruktúry GBÚ bola schválená. Rovnako generálne presbyterstvo schválilo návrh krokov pre prípravu materiálu „Projekt zjednodušenia štruktúry ECAV na Slovensku“ a poverilo Komisiu pre zjednodušenie štruktúry ECAV jeho spracovaním. Do komisie pre zjednodušenie štruktúry ECAV boli vymenovaní: Mgr. Ivan Eľko, Ing. Ján Brozman, Mgr. Slavomír Sabol, Ing. Ľubomír Pankuch, Mgr. Ján Hroboň, Ing. Renáta Vinczeová, Mgr. Martin Kováč, Mgr. Ján Hruška, Ing. Martin Kováč, Mgr. Dušan Cina, Mgr. Zuzana Žilinčíková.


Po krátkej prestávke pokračovalo rokovanie podľa ďalších bodov schváleného programu. Presbyteri schválili štandardný vokátor generálnemu biskupovi a odmenu za vykonávanie funkcie generálnemu dozorcovi.


Diskutovalo sa aj o poškodenom múre Cintorína na Kozej bráne, ktorý je postavený na pozemku vo vlastníctve ECAV v Bratislave. Generálne presbyterstvo prijalo uznesenia, v ktorých vyjadrilo súhlas s návrhom, aby boli predmetné pozemky darované, po schválení Synodou ECAV na Slovensku, do podielového spoluvlastníctva nástupníckych cirkevných zborov po Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Bratislava rovnakým dielom. Vynaložené náklady na sanáciu staticky poškodeného múru budú potom spomínané nástupnické cirkevné zbory znášať ako vlastné náklady a zabezpečia potrebnú obnovu a údržbu uvedeného múru a pozemkov. K trinástemu bodu rokovania, o prehodnotení štatútu biskupského kríža emeritných biskupov ECAV, sa rozvinula rozsiahla polemická diskusia, v ktorej odzneli rôzne názory. V diskusii padol návrh na zrušenie štatútu emeritného kríža a zrušenie udeľovaní emeritných krížov. Generálne presbyterstvo prijalo uznesenie, aby sa o štatúte emeritných krížov rokovalo na nasledujúcich zasadnutiach, po zaujatí stanoviska vieroučného výboru, bohoslužobného výboru a pedagógov z fakulty. Zároveň boli prijaté uznesenia, na základe ktorých nebolo bratom biskupom Klátikovi a Krivdovi udelené právo nosiť biskupský kríž.


Nasledovali ďalšie body programu. Generálne presbyterstvo odporučilo výboru Hoffnung für Osteuropa podporiť z prostriedkov HfO 2019 niektoré z projektov Spoločenstva evanjelickej mládeže. Z iných dotačných schém odporučilo podporiť projekty „Stretnutie farárskych rodín 2019“, „Misijné materiály – publikačná činnosť“ vo VD, „Školenie farárov a faráriek ZD“, „Festival chrámovej piesne pri spomienke na 100. výročie M.R. Štefánika“, ale aj opravu evanjelického kostola vo Veľkých Levároch a obnovu strechy Nového kolégia. Generálne presbyterstvo vzalo na vedomie správu o činnosti GP ECAV za rok 2018, ktorú posunulo na rokovanie Synody, ako aj informáciu o celocirkevných oferách na rok 2018. Zároveň vyzýva tie cirkevné zbory, ktoré doposiaľ z rôznych dôvodov nezaslali výnos z vyhlásených ofier, aby tak urobili do 28. februára 2019.


Za miesto konania Synody 2019 bolo odsúhlasené mesto Prešov. Hovorilo sa tiež o možnosti stať sa subjektom, ktorý má oprávnenie pripomienkovať zákony, podobne ako sa o to pre Rímskokatolícku cirkev usiluje KBS. Generálne presbyterstvo prijalo ponuku stredoslovenského múzea podieľať sa na spoluorganizovaní konferencie o Karolovi Kuzmánym, na ktorú fond vzdelávania finančne prispeje.


Bolo tiež zaujaté stanovisko k Asociácii slobodných zborov. Generálne presbyterstvo sa dištancuje od ich aktivít a konanie Asociácie považuje za nezlučiteľnú so záujmami ECAV. Súhlasí so stanoviskom predsedníctva ECAV publikovaným na stráne www.ecav.sk k aktuálnemu stavu v spoločnosti Tranoscius a. s. a ku konferencii „hluchoslepota“ v cirkvi a stotožňuje sa aj so znením pastierskeho listu zboru biskupov ECAV zo dňa 17. 1. 2019. Z Generálneho hospodárskeho výboru boli z tohto dôvodu odvolaní členovia Mervart a Klíma. Na ďalšie rokovanie generálneho presbyterstva bol pozvaný brat farár Mucha, aby sa osobne vyjadril ku kauze s ním spojenej a mohla sa táto doriešiť a uzavrieť.


Tým sa program rokovania generálneho presbyterstva vyčerpal. Stretnutie ukončili modlitbou brata farára Ľ. Ďuračku a biskup ZD ECAV Ján Hroboň udelil Áronovské požehnanie.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.