Vyhlásenie k voľbám generálneho dozorcu ECAV na Slovensku

Vyhlásenie k voľbám generálneho dozorcu ECAV na Slovensku

Milí členovia synody, generálneho presbyterstva, predstavitelia cirkevných zborov, seniorátov, dištriktov, milí členovia Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku!

Dovoľte nám prihovoriť sa Vám doslova v predvečer dôležitých volieb do jednej z najvyšších funkcií v cirkvi. V uplynulých dňoch totiž bola čelným predstaviteľom ECAV adresovaná výzva Slovenskej evanjelickej jednoty a brata Juraja Čecha, ktorý vyzýva k zrušeniu uznesenia Generálneho presbyterstva ECAV (GP ECAV), ktorým GP ECAV vypísalo voľby generálneho dozorcu ECAV. Prílohou tejto výzvy bolo aj tematické vydanie týždenníka Lutherus. Názory a tvrdenia vyslovené v publikovaných textoch sú tak problematického charakteru a zároveň zverejnené medzi takým širokým okruhom ľudí, že ako biskupi ECAV nemôžeme mlčať. Je našou povinnosťou k danej situácii vysloviť niekoľko faktov a výziev pre cirkev.

Od úrovne cirkevných zborov až po generálnu cirkev sa uprázdnené miesta cirkevných predstaviteľov a funkcionárov obsadzujú prostredníctvom kandidačných porád, ktorých cieľom je výber osvedčených kandidátov v duchu slov zo Skutkov apoštolských 6, 3: „Preto vyhliadnite si, bratia, spomedzi seba... osvedčených mužov, plných Ducha a múdrosti, ktorých ustanovíme na túto službu“. 

Na úrovni cirkevných zborov (CZ) pre voľbu členov predsedníctva cirkevného zboru kandidátku zostavuje v zmysle Cirkevného zákona 11/94 § 11 zborové presbyterstvo, ktoré do volieb kandiduje buď jedného alebo viacerých kandidátov.

Na úrovni vyšších cirkevno-organizačných jednotiek (COJ), teda seniorátu, dištriktu a generálnej cirkvi kandidátku zostavujú predsedníctva príslušných COJ v zmysle § 29 toho istého zákona. Každý člen takejto kandidačnej porady má podľa § 30 ods. 4 právo navrhnúť kandidáta. Členovia kandidačnej porady sú v zmysle synodálno-presbyteriálneho systému legitímne zvolenými zástupcami nižších COJ a teda v konečnom dôsledku samotných CZ. Úlohou kandidačnej porady je na jednej strane skontrolovať všetky zákonné predpoklady ku kandidácii, na strane druhej majú členovia kandidačnej porady právo v hlasovaní rozhodnúť nadpolovičnou väčšinou, kto spomedzi navrhnutých kandidátov postúpi do volieb. Nikde im nie je uložená povinnosť predložiť kandidatúru kohokoľvek, kto sa na nich s takouto požiadavkou obráti. V tom je ich právomoc a kompetencia veľmi silná. Cirkev sa spolieha na to, že práve oni, naši regionálni vodcovia a autority majú toľko múdrosti, prehľadu a skúseností, že dokážu rozpoznať kvalitu kandidatúr a osvojiť si a predložiť skutočne iba tú, s ktorou sú stotožnení.

Tieto kompetencie kandidačných porád v cirkvi fungujú už desaťročia, tvoria legitímny rámec slušnosti a poriadku v cirkvi. Takto bol napríklad v roku 2006 pre nedostatok jedného jediného hlasu v hlasovaní nekandidovaný do volieb záujemca o hodnosť generálneho biskupa, a cirkev vtedy volila generálneho biskupa z jedného kandidáta. Pamätáme si na to? Ako vtedy reagovali dnešní predstavitelia Slovenskej evanjelickej jednoty a Asociácie slobodných zborov? V roku 2016 nebol kandidovaný záujemca o hodnosť dozorcu Západného dištriktu. A to už vôbec nehovoríme o ďalších záujemcoch o kandidáciu do volieb do rozličných úradov v cirkvi, ktorí neboli kandidovaní. Za desiatky ostatných spomeňme aspoň kandidátov na úrad generálneho biskupa, osobnosti ponovembrových dejín cirkvi Pavla Uhorskaia či Daniela Veselého.

V cirkvi vždy fungovali procesy, na základe ktorých členovia kandidačných porád, legitímni reprezentanti cirkvi, mali právo kandidovať záujemcov do volieb na úrovni seniorátov či dištriktov. Mali zákonom danú kompetenciu rozhodnúť, ktorý z kandidátov má ich dôveru. Žiadnu povinnosť. Nikto im nemôže uložiť úlohu predložiť kandidatúru, vyžadovať jej splnenie a v opačnom prípade urobiť v cirkvi škandál.

Tieto skutočnosti neuvádzame ako nejaké nové právne skutočnosti v živote cirkvi. Takto voľby prebiehali aj za predošlých vedení ECAV, dištriktov, aj seniorátov. Je nám veľmi ľúto, ak teraz niektorí členovia Slovenskej evanjelickej jednoty či Asociácie slobodných zborov spochybňujú a napádajú členov kandidačnej porady na miesto generálneho dozorcu – naše seniorky, seniorov, seniorálne dozorkyne a seniorálnych dozorcov – ktorí postupovali tým istým spôsobom ako predošlé vedenia cirkvi a neporušili žiadne z ustanovení zákona. Cítime ako povinnosť sa postaviť za seniorálne predsedníctva. Je nám veľmi ľúto, že oni, regionálni vodcovia a autority našej cirkvi, ktorí verne a obetavo stoja v službe seniorátov, sú obviňovaní z politikárčenia, či snahy zakrývať tzv. majetkové kauzy cirkvi. Je zraňujúce, rozbíjajúce cirkev a zneisťujúce ľudí, ak členovia kandidačnej porady, ako legitímne zvolení predstavení seniorátov a dištriktov, sú spochybňovaní za vlastné slobodné rozhodnutie, na ktoré im dáva volebný zákon plné oprávnenie!

Vyzývame cirkev, aby uvažovala spoločne s členmi kandidačnej porady, ktorí stáli v neľahkej úlohe a zodpovednosti. Je napríklad zodpovedné predložiť a akceptovať kandidatúru takého člena cirkvi, ktorému vlastné zborové presbyterstvo ako osobe vyslovilo nedôveru? Je to prejav politikárčenia alebo naopak zodpovednosti? Alebo je v rozpore s Ústavou ECAV, ak v tajnom hlasovaní o kandidatúre neprejde iný kandidát, ktorý v životopise uvedie, že v aktívnej službe cirkvi ako zborový dozorca pôsobí jeden rok a na základe takejto skúsenosti sa uchádza o najvyšší post predstaviteľa ECAV? Je to postačujúca kvalifikácia pre tento úrad? Alebo je to vina členov kandidačnej porady, ak si nikto z nich neosvojí a nepredloží kandidatúru tretieho kandidáta, nakoľko sa s ňou a so záujemcom o úrad, jeho názormi a pôsobením nedokáže stotožniť? Dokonca sa s touto kandidatúrou nestotožnia a nepredložia ju ani tí členovia kandidačnej porady, ktorí sú danému záujemcovi názorovo blízki? Čo to signalizuje? Je to dôvod na obviňovanie členov kandidačnej porady alebo je to dôvod na vážne osobné zamyslenie sa pre dotyčného brata, ktorému skutočne asi dozrel čas?


Milí bratia a sestry,

v posledných rokoch je proces volieb v ECAV pravidelne napätý a ničí mnohé vzťahy. Vždy pri voľbách prejde cirkvou vlna zneisťovania členov cirkvi, spochybňovania zákonov a právomocí kompetentných a neslušných osobných invektív. Namiesto modlitieb sledujeme obskúrne politické zápasy.

Vyzývame preto cirkev, nepodľahnime terajšej diskreditačnej kampani proti tým, ktorí verne stoja v službe cirkvi, a ktorí nad rámec svojich zborových povinností slúžia aj na vyšších úrovniach správy cirkvi. Naši predstavitelia seniorátov nie sú „hŕstkou vyvolených, ktorí vám zobrali právo rozhodnúť“, ako sme to z tých istých úst podobne ako teraz počuli aj pri voľbách v roku 2018. Modlime sa za našich predstaviteľov seniorátov, ktorí plnia mnoho náročných úloh, a ktorým je zverená i veľmi veľká právomoc a zodpovednosť pri príprave kandidátok do dištriktuálnych a generálnych volieb.

Modlime sa tiež, aby Božia moc v nás umocňovala vedomie, že cirkev nepatrí nám, ale Kristovi. Konajme slobodne aj pri týchto voľbách a nepodľahnime rôznym politickým tlakom ľudí, ktorí už niekoľko rokov túto cirkev polarizujú osočovaním a obviňovaním. Pripomíname im, že ak existujú skutočnosti, ktoré sú v rozpore so zákonom, a ktoré je potrebné napraviť, sú k tomu zriadené riadne súdne a disciplinárne orgány, ktoré majú konať, ak na to príjmu príslušné podnety. Ak súdy a disciplinárne orgány žiadne podnety nedostávajú, a cirkvou sa aj tak šíria zaručené informácie o tom, aké hrozné a nezákonné veci sa dejú pri príprave volieb, potom sa bude cirkev zmietať v nezmyselnom mocenskom a politickom zápase, za ktorým ako príčina stojí zrejme iba urazená hrdosť. Výzvy k bojkotovaniu volieb, k prečiarkovaniu kandidátov nie sú prejavom zrelej cirkvi a slobodného volebného procesu! Bratia a sestry, rozhodnite sa podľa svojho svedomia pred Pánom cirkvi. Modlime sa, aby z týchto volieb vzišla či už nová generálna dozorkyňa alebo nový generálny dozorca. Veľmi ich naša cirkev potrebuje!

Záverom Vám prajeme, aj modlíme sa, aby v cirkvi zavládla nová kultúra komunikácie, nová bázeň pred Pravdou, nová úcta k blížnym, nový dar pokory pred Pánom cirkvi aj pred ľuďmi. Buďme vďační za čas milosti a slobody, ktorý máme pre službu evanjelia v dnešných časoch. Nech nás aj pohľad za naše východné hranice vedie k väčšej bdelosti a schopnosti rozlišovať, čo je pred Bohom dobré, milé a dokonalé. Zároveň myslime a pomáhajme všetkým, ktorí nesú ťažký kríž života.

Pane, neopúšťaj nás!

S bratským pozdravom,
Ivan Eľko – generálny biskup ECAV
Peter Mihoč – biskup Východného dištriktu ECAV
Ján Hroboň – biskup Západného dištriktu ECAV

Bratislava, 23. apríl 2022