VÍZIA NA 5 PRSTOV- Podporovať

VÍZIA NA 5 PRSTOV- Podporovať

Slovenská republika na začiatku roku 2020 zmenila svoje pravidlá financovania cirkví. Na začiatku roku 2021, teda zhruba o rok, bude na Slovensku sčítanie obyvateľov, domov a bytov, ktoré tiež ovplyvní financovanie aj našej cirkvi zo strany štátu. Máme dôvod sa domnievať, že naša cirkev pri tomto sčítaní môže znovu v počte evanjelikov na Slovensku poklesnúť. Je to obraz doby a z časti aj obraz našej misie a následok niektorých mediálnych výstupov z nášho prostredia.

Viac ako 25 rokov pracuje komisia pre reštrukturalizáciu, ktorá priniesla mnohé pohľady na možné organizovanie našej cirkvi, ale zatiaľ pri žiadnom návrhu nenastala zhoda. Je to škoda, pretože viacerí pracovníci hlásia dlhodobú preťaženosť, kde sa vytráca tvorivosť, nadšenie a radosť zo služby. Pri niektorých pozorujeme príliš veľkú neochotu veci vôbec meniť. To všetko našu cirkev zaťažuje a odoberá potrebnú sebadôveru a vieru v Pána, ktorý má pre nás lepšiu budúcnosť. Akoby sme boli zajatí/zaujatí sami sebou. No nové výzvy a úlohy sa často nedajú riešiť starými prostriedkami.

Na svoj čas už pridlho čaká aj Elektronický informačný systém EIS. Mohol by sa stať dobrou pomocou a nakoniec aj odľahčiť záťaž tých, ktorých schopnosti a sily sú potrebné na duchovnom a organizačnom poli našej cirkvi. Snažíme sa zamedziť zneužívaniu moci v cirkvi a zefektívniť komunikáciu medzi jednotlivými úrovňami riadenia našej cirkvi.

Ďalšou dôležitou oblasťou, kde treba priložiť ruku k dielu, je revízia Cirkevno-právnych predpisov našej cirkvi. Je všeobecne známe, že niektoré zákony sú nevykonateľné, niektoré si odporujú a pod. Bude treba nastaviť nanovo právny stav tak, aby boli naše právne predpisy logické, jasné, vykonateľné a pomáhali v rozvoji cirkvi a nie dobré snahy brzdili.

Pre tieto a mnohé iné činnosti, predovšetkým programové, bude naša cirkev potrebovať financie. Jednak na hradenie časti platov našich duchovných a aj na programovú náplň biskupských úradov. Niektoré dobré projekty na vzdelávanie duchovných a misijných pracovníkov cirkvi sa nemôžu realizovať pre nedostatok financií. Preto je potrebné povzbudzovať k darcovstvu a financovanie projektov urobiť prehľadnejšie. Toto si však žiada prostredie dôvery, poriadku, transparentnosti a zodpovednosti.

2. list Korintským 9, 7: Ochotného darcu miluje Boh.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.