Vízia 2020 plus 5

Vízia 2020 plus 5

Návrh na diskusiu: Pravda, Radosť, Budúcnosť. Do 10. mája 2019 zbierame podnety a pripomienky k tomuto programovému dokumentu.

Predsedníctvo ECAV na Slovensku prezentovalo na zasadnutí generálneho presbyterstva, ktoré zasadalo začiatkom februára tohto roka vo Zvolene zámer prípravy programových téz a formulácie vízie rozvoja a obnovy ECAV pre nasledujúce obdobie.

Programové tézy prezentovalo aj na spoločnom zasadnutí predsedníctiev seniorátov, dištriktov a generálnej cirkvi, ktoré sa uskutočnilo 11. marca 2019 vo Zvolene.

Predstavený programový dokument formuluje základné posolstvá, víziu a programové tézy, ktoré budú určené na prerokovanie na najbližšej synode v júni tohto roku.

Do 10. mája 2019 zbierame podnety a pripomienky k tomuto programovému dokumentu na emailovej adrese: vizia@ecav.sk Pripomienky a podnety budú zapracované, po prerokovaní návrhu materiálu na synode bude materiál podrobnejšie rozpracovaný o konkrétne ciele, úlohy, formy práce a služby.Chceme budovať cirkev, kde predstavitelia cirkevných zborov, seniorátov a dištriktov sú príkladom dobrých vzťahov bratsko-sesterskej lásky, dobroprajnosti, vzájomnej úcty, pokory, pokánia, odpustenia a horlivosti. Chceme dá- vať dôraz na obnovenie vzájomnej dôvery, ozdravenie vzťahov v cirkvi a jej vnútorného prostredia...


Smerom dnu nás čaká veľa spoločnej práce na poli revitalizácie cirkevných zborov. Túžime si navzájom pomáhať, aby počet členov a nasledov- níkov Ježiša Krista v našich zboroch rástol.


Chceme hľadať formy práce a služby, ktoré v sebe ponesú potenciál na oslove- nie pasívnych členov cirkevných zborov a ich rodinných príslušníkov. Reformácia je trvalým podnetom k reformám a k ozdravovaniu života cirkvi.


Generácie Chceme, aby sa v našich cirkevných zboroch aktívne venovala pozornosť deťom, mládeži, strednej generácii a seniorom. Aby každá generácia mala v cirkevnom zbore svoje miesto a zároveň aby sa medzi nimi vytvárali mosty.


Sme tu pre druhých a berieme poctivo výzvy dnešnej doby. Chceme hľadať cesty pre relevantnú komunikáciu evanjelia dnešnému človeku. Podporujeme evanjelizačné a misijné snaženie jednotlivcov, skupín a cirkevných zborov. Želáme si, aby práca, ktorá sa koná a rozvíja v cirkevných zboroch, bola požehnaním pre mestá, obce, regióny a komunity obyvateľov, kde cirkevné zbory pôsobia.


Štruktúra Želáme si posilnenie základných COJ (cirkevno organizačných jednotiek), ktorými sú dištrikty, senioráty a najmä cirkevné zbory, ktoré sú rozhodujúcim článkom v budovaní cirkvi. Považujeme za dôležité zjednodušenie štruktúry cirkvi, ktorá zníži administratívnu záťaž COJ, umožní rovnomernejšie rozdelenie úloh, počtu cirkevných zborov a seniorátov v dištriktoch, či lepšie geografické rozčlenenie dištriktov. Nadväzujúc na uznesenie č. C3 Synody ECAV na Slovensku z roku 2010 chceme rozpracovať legislatívu na 3 dištrikty.


Vzdelávanie chceme naďalej rozvíjať na všetkých stupňoch škôl. Viac sa angažovať na poli vzdelávania ordinovaných aj neordinovaných členov cirkvi. Podporovať duchovné a kultúrne aktivity. Chrániť kultúrne dedičstvo cirkevných zborov, vrátane písomného dedičstva, archívov a knižníc.


Diakonia Veríme, že je dôležité slúžiť ľuďom v núdzi a v ťažkých životných situáciách, zastávať sa práva slabých a utláčaných a prichádzať k nim s evanjeliom a konkrétnou sociálnou pomocou.


Spravodlivosť Potrebujeme zodpovedné orgány, ktoré dokážu nestranne a objektívne rozhodovať vo veciach disciplinárnych a súdnych konaní. Cirkev, v ktorej sa napomínanie i postihovanie tých, ktorí sa previnili, bude diať v bratsko - sesterskej láske a rešpekte.


Médiá chceme budovať profesionálne, objektívne evanjelické médiá, rozvíjať pravdivú, kultivovanú diskusiu, rozvíjať a podporovať duchovnú a náboženskú literatúru. Používať vhodné moderné technológie.


Samostatnosť Želáme si cirkev, ktorej služba nie je závislá na cudzích zdrojoch, ale ktorej členo- via ju ochotne podporujú, a ktorá svoje finančné a majetkové zdroje spoľahlivo spravuje.


Životné prostredie Zvyšovanie spoluzodpovednosti za ochranu životného prostredia, krajiny a jej prírodných zdrojov je súčasťou postoja našej viery.

Galéria k článku

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.