Stanovisko predsedníctva ŠZS

Stanovisko predsedníctva ŠZS

Milé sestry a bratia, ponúkame vám stanovisko predsedníctva Šarišsko-zemplínskeho seniorátu k medializovaným informáciám ohľadom disciplinárneho konania voči zborovému farárovi CZ ECAV na Slovensku Michalovce Mgr. Jánovi Meňkymu.

Vzhľadom na tvrdenia, ktoré sa objavili na niektorých webových stránkach (www.ecavmichalovce.eu; www.volbyecav.sk) ohľadom disciplinárneho konania a disciplinárneho opatrenia voči zborovému farárovi CZ ECAV na Slovensku Michalovce Mgr. Jánovi Meňkymu zverejňujeme stanovisko k tomuto prípadu.  

Predsedníctvo Šarišsko-zemplínskeho seniorátu ECAV vykonávalo a vykonáva pravidelné a plánované seniorské návštevy v cirkevných zboroch seniorátu tak, ako mu to ukladá a umožňuje cirkevný predpis. Ani jedna doposiaľ vykonaná návšteva sa však nestretla s tak neprimeraným a cirkevné predpisy porušujúcim prístupom ako návšteva, ktorá sa mala uskutočniť v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Michalovce (CZ Michalovce) dňa 9. 2. 2019. Podľa ustanovení Cirkevného nariadenia č. 3/1997 o kanonických vizitáciách biskupských a seniorských návštevách a kontrolách v zmysle cirkevného nariadenia č. 7/2015 sa v § 3 upravuje oznámenie konania kanonickej vizitácie /v senioráte kontrolná návšteva seniora - § 15,16/ najmenej 1 mesiac vopred cirkevnému zboru. Toto nariadenie bolo rešpektované a splnené aj tým, že senior Šarišsko-zemplínskeho seniorátu (ŠZS) informoval vopred brata biskupa VD o zámere vykonať kontrolné návštevy v cirkevných zboroch ŠZS, o plánovaných kontrolných návštevách v cirkevných zboroch informoval aj presbyterstvo ŠZS. Takto sa postupovalo aj v roku 2018, keď boli navštívené CZ Bystré a Bardejov, kde v oboch prípadoch prebehli návštevy v konštruktívnom duchu a požehnanej atmosfére. Takisto to bolo aj v CZ Trebišov, ktorý bol navštívený dňa 9. 2. 2019. Žiaľ, iné to už bolo v prípade CZ Michalovce.   

Listom zo dňa 8. 1. 2019 bol CZ Michalovce oznámený termín kontrolnej návštevy seniora a Hospodárskeho výboru (HV) ŠZS na 9. 2. 2019 o 14.00 hod. Súčasťou tejto písomnosti bol aj zoznam požadovaných materiálov ku kontrole v súlade s ustanovením § 7,8 CN č. 3/97 a podľa pokynov HV ŠZS. Na túto písomnosť reagovalo zborové predsedníctvo CZ Michalovce listom zo dňa 31. 1. 2019, ktorý bol na seniorský úrad doručený dňa 8. 2. 2019, teda deň pred plánovanou kontrolnou návštevou. V ňom zborové predsedníctvo konštatuje, že informáciu o kontrolnej návšteve seniora a HV ŠZS berie na vedomie, ale termín je pre nich nevyhovujúci. Takisto uvádza, že o vyhovujúcom termíne a programe stretnutia budú seniorský úrad informovať, čo sa však nestalo. V telefonických rozhovoroch zborové predsedníctvo CZ Michalovce tvrdilo, že sa 9. 2. 2019  chce zúčastniť na konferencii organizovanou ASLOZ o Hluchoslepote v cirkvi. Podotýkame, že termín kontrolnej návštevy v CZ  Michalovce bol stanovený skôr, ako  termín tejto konferencie (dokonca pôvodne mala byť 2. 2. 2019, neskôr zmenená na 9. 2. 2019). Takže termín kontrolnej návštevy nebol zámerne určený tak, aby kolidoval s termínom vyššie spomínanej konferencie. Ak niekto tvrdí opak, tak vedome zavádza. 

S poukazom na toto konanie bol zo seniorského úradu zaslaný do CZ Michalovce list zo dňa 11. 3. 2019 s obsahom  v súlade s právnymi predpismi ECAV na Slovensku a s termínom druhej kontrolnej návštevy na deň 13. 4. 2019 o 9.00 hod. Zo strany CZ Michalovce nebola daná žiadna žiadosť o zmenu termínu s náležitým odôvodnením a v dostatočnom časovom predstihu. List z CZ Michalovce zo dňa 9. 4. 2019 prišiel na seniorský úrad v piatok 12. 4. 2019, teda opäť jeden deň pred plánovanou kontrolou. Senior ho však nemohol prevziať, pretože bol v tom čase na Biblickej olympiáde v Prešove. Preto predsedníctvo ŠZS spolu s členmi HV ŠZS prišli do Michaloviec vo vopred ohlásenom termíne. Po vstupe do mesta, keď chceli telefonicky zistiť, kam presne majú ísť (či na faru, alebo do kostola) im brat farár Meňky povedal, že ich nikto nečaká a že majú z územia CZ Michalovce odísť. Senior, seniorálny dozorca, konsenior pre hospodárenie, predsedníčka Hospodárskeho výboru ŠZS boli týmto spôsobom vyhodení z územia cirkevného zboru, bez možnosti sa stretnúť aspoň so zborovým farárom. Viete si predstaviť, že by sa niekto takto správal voči svojim predstaveným v akomkoľvek civilnom zamestnaní? Cirkev nie je firma, ale práve o to viac by tu mali platiť minimálne pravidlá slušného správania. Žiaľ, pre niekoho neplatia ani tie.

V spomínanom liste zo dňa 9. 4. 2019, ktorý bol doručený na seniorský úrad dňa 12. 4. 2019, predsedníctvo CZ Michalovce uvádza v súvislosti s návštevou seniora tvrdenia o vnucovaní, porušovaní predpisov, o protiústavnom správaní a iné. Tieto tvrdenia však nie sú pravdivé. Poukazujeme pri tom na minimálne dve ustanovenia Ústavy ECAV na Slovensku:

Článok 42 Ústavy ECAV ods. 4 písm. b/: Senior dozerá na činnosť duchovných v senioráte a najmenej raz za tri roky kontroluje činnosť cirkevných zborov seniorátu /CN 3/1997/.

Článok 47 Ústavy ECAV ods. 3 písm. c/: Seniorálny dozorca dozerá na hospodársku činnosť a zabezpečuje kontrolu hospodárenia v cirkevných zboroch.

            Je teda povinnosťou seniora a seniorálneho dozorcu konať pastorálne-právne návštevy cirkevných zborov seniorátu. 

CZ Michalovce, reprezentovaný zborovým farárom Jánom Meňkym,  opakovane nerešpektoval to, čo je jeho povinnosťou v súlade s ustanoveniami cirkevno-právnych predpisov, keď neprijal predstaviteľov seniorátu na návštevu. Konanie predsedníctva ŠZS nebolo a nie je protiústavné ani panovačné, je len dodržiavaním cirkevného práva a platnej právnej úpravy. Platné predpisy cirkvi pošliapal niekto iný. Predstavitelia seniorátu to neboli. 

              Súčasne je potrebné poukázať aj na tú skutočnosť, že (CZ č. 15/1994 o rokovacom poriadku v organizačných jednotkách ECAV na Slovensku v znení cirkevného zákona č. 5/2010 § 13 ods. 7) je povinnosťou zborového farára predkladať zápisnice zo zborových konventov. Zápisnica z výročného konventu CZ Michalovce za rok 2018 však na seniorský úrad nebola doručená a rovnako tak, ani výročná správa o živote CZ Michalovce za rok 2018. Zborový farár Ján Meňky, ktorý je o. i. zodpovedný za administratívnu činnosť CZ Michalovce, nerešpektoval vyššie uvedený zákon ani uznesenie Seniorálneho konventu č. 12/2019 zo dňa 30. 3. 2019: Seniorálny konvent ŠZS zaväzuje CZ Michalovce, aby najneskôr do 5. apríla 2019 zaslal na Seniorský úrad: kňazskú správu za rok 2018 a zápisnicu z výročného konventu za rok 2018; takisto, aby do tohto istého termínu uhradil cirkevný príspevok do seniorátu a príspevok do Seniorálnej podporovne za rok 2018. Zápisnica, ani výročná správa z CZ Michalovce za rok 2018 do dnešného dňa na seniorát doručené neboli. Prečo si 23 zborových farárov ŠZS môže plniť svoje povinnosti a jeden nie? Čo ho k tomu oprávňuje? 

S poukazom na vyššie uvedené skutočnosti bolo dňa 17. 9. 2019 začaté disciplinárne konanie voči zborovému farárovi Mgr. Jánovi Meňkymu. Bolo to teda takmer dva týždne predtým ako sa konala kandidačná porada (bola 30. 9. 2019) na voľbu biskupa VD. Tam po prvýkrát zaznelo meno Jána Meňkyho ako kandidáta na biskupa VD. Ak on tvrdí, že disciplinárne konanie voči jeho osobe bolo zámerne načasované na termín kandidačnej porady, tak opäť zavádza. Predsedníctvo ŠZS v čase začatia disciplinárneho konania ani netušilo, že brat farár bude kandidovať na biskupa VD. 

Brat farár Ján Meňky bol predvolaný na disciplinárne pojednávanie stanovené na 8. 1. 2020, na ktoré sa však bez ospravedlnenia nedostavil. Preto predsedníctvo ŠZS ako disciplinárny orgán prijalo rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia: odvolanie z funkcie zborového farára s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu jeden rok. Zdôrazňujeme, že disciplinárne opatrenie je podmienečné. To znamená, že brat farár Ján Meňky je naďalej zborovým farárom CZ ECAV Michalovce a  predsedníctvo ŠZS v zmysle napomínajúcej bratskej lásky mu dáva čas na nápravu. Najmä v tom, že si začne plniť povinnosti vyplývajúce z ordinačného sľubu a platných  predpisov ECAV na Slovensku, tak ako ostatní ordinovaní Šarišsko-zemplínskeho seniorátu. Rozhodnutie disciplinárneho orgánu ešte nenadobudlo právoplatnosť. Brat farár Ján Meňky má možnosť sa odvolať. Odvolacím orgánom je seniorátne presbyterstvo ŠZS. 

Vyššie spomínané uvádzame len preto, aby  evanjelici a. v. v  našom Šarišsko-zemplínskom senioráte aj v cirkvi mali relevantné informácie k tejto veľmi smutnej kauze. Nemusela vôbec vzniknúť, keby boli riadne dodržiavané existujúce právne predpisy cirkvi a najmä, keby boli dodržané pravdy Božieho Slova. 

 

V Prešove, 28.01.2020

Predsedníctvo Šarišsko-zemplínskeho seniorátu: Mgr. Martin Chalupka, senior a PhDr. Marián Damankoš, PhD., seniorálny dozorca