Rodina je základ spoločenstva

Rodina je základ spoločenstva

Ústava Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku definuje RODINU v článku 11 odst. 1: Evanjelická cirkev považuje za základ cirkevného a občianskeho spoločenstva kresťanskú rodinu. Všetkými dostupnými prostriedkami sa usiluje, aby rodinný život jej členov bol harmonický a všeobecne príkladný. Sledujúc tento cieľ vedie svojich, najmä mladých, členov k tomu, aby vstupovali do manželstva uvážlivo a manželstvá uzavierali cirkevným spôsobom. 

V Almanachu ECAV 1990 – 2005 sa uvádza, že za socializmu sa evanjelické rodiny, napr. v Bratislave, pravidelne raz mesačne stretávali pri slove Božom od r. 1974, samozrejme neoficiálne. Pre prípadné policajné vyšetrovanie tu bol vždy súkromný dôvod stretnutia: narodeniny, krst, výročie sobáša... V máji 1990 bola vytvorená Sekcia práce s rodinami v rámci Vnútromisijného výboru. Vedením bol poverený Ján Huba a ako zástupca Ján Valenta.

Rodine sa venovala aj synoda v roku 2005 s témou: Zápas o mladú a strednú generáciu. V súvislosti s hnutím Rodinného spoločenstva prijala aj uznesenie: Synoda oceňuje prácu Rodinných spoločenstiev a odporúča seniorátom a cirkevným zborom, aby využili skúsenosti s prácou tohto Rodinného spoločenstva. Synoda vyzýva CZ, aby bol daný dôraz na prácu s rodinami, ktoré sú základnou bunkou spoločenstva.

Počas rokov konania rodinných konferencií kládli vždy dôraz na povzbudenie manželov, aby vo svojom cirkevnom zbore aktívne spolupracovali so svojimi zborovými farármi. Aby napomáhali a podporovali zapojenie strednej generácie do života vo svojom cirkevnom zbore. Každý CZ má svoje vlastné špecifiká a tak aj práca s rodinami má rôznu podobu. Konferencie boli vždy určitým povzbudením, ale reálny život služby sa deje v domácom cirkevnom zbore. Sme vďační všetkým, ktorí na mnohých miestach v cirkevných zboroch vytvorili túto platformu stretávania manželských párov, ktorí chcú byť svojmu cirkevnému zboru užitoční. 

Práve na podporu rodín vzniklo v roku 2014 občianske združenie – Rodinné spoločenstvo ECAV. Vytvára priestor, kde sa môžu zapojiť všetci, ktorým záleží na budúcnosti ECAV a na rodinách v nej žijúcich. Jeho hlavným poslaním je spoločensky vyzdvihovať hodnotu rodiny založenej na manželstve ako trvalom zväzku muža a ženy. Podporovať úspešnú realizáciu a spoločenskú funkciu tejto hodnoty tvorbou a organizovaním vzdelávacích a kultúrno-spoločenských programov pre manželov a rodičov. Sprostredkovať odborné poradenstvo v oblasti manželských vzťahov a výchovy, napomáhaním komunikácie medzi rodinami a lokálnymi rodinnými združeniami ako aj spoločenstvami navzájom a smerom k iným spoločenským subjektom. Dôležitým pozitívnym znakom práce Rodinného spoločenstva bola a stále je, spolupráca ordinovaných s neordinovanými. Všeobecné kňazstvo uvedené do praxe. To, na čo sa s hrdosťou odvolávame v našej luteránskej tradícii, to sme uvádzali do života. Na konferenciách a seminároch nehovorili iba ordinovaní kňazi, ale aj neordinovaní bratia a sestry.

Hlavným projektom OZ Rodinné spoločenstvo je Konferencia rodín, ktorú pripravujú každý rok. Predseda OZ Peter Mihoč, biskup VD, odpovedá na otázku, prečo sa konferencia nazýva „rodinnou“, keď je vlastne určená manželským párom? "Áno, je to konferencia zameraná na manželov, ale prísť môžu aj slobodní, resp. snúbenci, ale taktiež jednotlivci, ak ich partner odmieta ísť na kresťanské podujatie. Všetci spolu tvoríme Božiu rodinu. Preto ten názov „rodinná konferencia“. Program je vždy zameraný na všetky generácie, od detí až po najstarších. Špecifikom konferencií RoS je  to, aby manželia mohli byť aj pár dní sami, bez detí. Aby mali dostatok času na vzájomný rozhovor a zdieľanie sa s inými manželmi.  V rýchlom behu života na to niekedy zabúdajú. Preto ten priestor a čas pre ich vzájomnú komunikáciu." 

Aj keď OZ Rodinné spoločenstvo ECAV má svoje sídlo pri Východnom dištrikte ECAV v Prešove, členom tohto združenia sa môže stať každý evanjelik, nielen z Východného dištriktu. Aj samotná konferencia je otvorená pre celé Slovensko.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.