Pozývame vás k aktivite a starostlivosti o našu cirkev

Pozývame vás k aktivite a starostlivosti o našu cirkev

Všetkým dozorcom a dozorkyniam seniorátov a cirkevných zborov ECAV na Slovensku

Vážení bratia dozorcovia, sestry dozorkyne. V tejto dobe spoznávame akí sme maličkí. Je tu vírus, ktorý meriame v mikro hodnotách a pozrite sa, čo s nami urobil. Nosiť rúško pred niekoľkými mesiacmi na tvári, tak si ľudia okolo domýšľajú všeličo. Dnes je to bežná prax. Dnes prebiehajú online rozhovory, bohoslužby, domáce pobožnosti a berieme to, akoby to bolo tu a nie je to nič nové. Jeden vírus a sme inde. Dokážeme zmeniť všetko fungovanie, život, prispôsobiť sa.

       V našej cirkvi nás čakajú zmeny. Nadišiel čas nehovoriť, ale konať. Nuž ale konať musíme koordinovane a hlavne spolu, ako cirkev. Prejsť musíme všetky oblasti života cirkvi. Všetci sa potrebujeme.

            Zákonodarný orgán Národná rada SR schválila v roku 2019 zákon o finančnej podpore našej činnosti ako cirkvi. Našou základnou úlohou je niesť posolstvo evanjelia nášho Pána Ježiša Krista. Ako Evanjelická cirkev máme synodálno-presbyteriálny systém správy. Sme usporiadaní organizačne do generálnej úrovne, dištriktov, seniorátov a zborov. Hlavná COJ je cirkevný zbor. Všetci, ako sme aj pri správe vecí seniorátu, aj dištriktu či cirkvi patríme do niektorého cirkevného zboru. Teda sme aj zodpovední za nesenie posolstva evanjelia, ako aj každý osve toto evanjelium máme hlásať. Zároveň každý z nás prispieva na chod cirkevného zboru ako aj na vyššie COJ. Teda spoločne na činnosť cirkvi. Celé financovanie cirkvi je z finančnej podpory, ktorú poskytuje štát a naše cirkevné príspevky a milodary. Ten najdôležitejší moment je, aby Božie slovo znelo a sviatosti sa prisluhovali. Dôležitá je aj naša spolupráca ako spoločenstva veriacich na všetkých úrovniach. Tu máme aj spoločný poriadok – Cirkevno-právne predpisy (CPP), ktoré je potrebné poznať. Aby nevznikali rôzne napätia. Naši farári a farárky majú svoje úlohy, rovnako presbyteri a presbyterky, dozorcovia a dozorkyne. Tak ako hovorí apoštol Peter v Sk 10,34 „...Boh nikoho neuprednostňuje“

Milí bratia dozorcovia a sestry dozorkyne, vy ste spolu s presbytermi tí, ktorí v synodálno-presbyteriálnom systéme správy cirkvi majú zodpovednosť za nesenie posolstva evanjelia. Je veľmi dôležité spravovať veci cirkevného zboru, byť živým údom cirkvi. Žijeme svoje životy viery a jej realita musí byť vidieť, aby sme ako evanjelici a.v. boli jasne viditeľní v krajine. Potenciál všeobecného kňazstva je v každom z nás. Služba v cirkevných zboroch je veľmi dôležitá. Ale aj služba navonok, každý tam, kde je, podľa darov milosti. Podľa svojich talentov.

Pozývame vás preto k aktivite – angažovanosti a starostlivosti o naše cirkevné zbory, cirkev. Reformátor Dr. Martin Luther napísal na základe Písma J6,45 a 1. Kor 14,31: „Kristus hovorí, že všetci budú vyučení od Boha“ Buďme teda na modlitbách s prosbou o vyučenie samým Bohom.

Naša aktivita je veľmi dôležitá. Sme živými údmi našej cirkvi a tak musíme aj konať. V pokore pred Bohom a v láske k bratom a sestrám ako tí, ktorí dôverujeme v Božie zasľúbenia.

generálny dozorca ECAV na Slovensku - Ing. Ján Brozman v. r.
dozorkyňa ZD ECAV na Slovensku - Ing. Renáta Vinczeová v. r.
dozorca  VD ECAV na Slovensku - Ing. Ľubomír Pankuch v. r.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.