Pôst 2020

Pôst 2020

Brat a sestra, začína sa tohtoročné pôstne obdobie. Pomyselne sme vykročili naproti udalostiam Veľkého piatku. Majú kľúčový význam pre naše poznanie Boha, pre naše prijatie Bohom, pre náš vzťah s Bohom, pre našu záchranu z moci hriechu a smrti, pre našu večnosť s Bohom.

Martin Luther káže vo Wittenbergu na Veľký piatok 1532. Na záver kázne zhrňuje poslucháčom svoje posolstvo do štyroch odstavcov.

Prvý je výzvou voči racionalite kresťana: Sám dobre rozumej a správne vysvetľuj iným  kríž, ako  jediný nástroj, ktorý použil Boh na záchranu teba, mňa, nás.
Druhý odstavec je výzvou na chválu a vďaku Pánovi Ježišovi za Jeho dielo.
Tretí je plný fascinácie nad ochotou Krista ponížiť sa, nad veľkosťou Jeho obete a zároveň veľkosťou Božieho zmilovania, ktorého sa nám dostalo.
Štvrtý vyzýva kresťana k vernej dôvere svojmu Pánovi a vyprosuje si k nej silu.

Porozumenie.
Vďaka.
Úžas.
Dôvera.

     Tieto štyri jasné línie. Želajme si, aby sa naše telá, srdcia, mysle, svedomia počas tohtoročného pôstu pohybovali v priestore, vyznačenom týmito štyrmi líniami – napriek tlaku povinností, napriek hluku sveta, napriek únave z námahy a napriek strachu z vecí, silnejších ako my.

     Nech nás slovo nášho reformátora vyprevádza do tohtoročného pôstu a sprevádza ním. Vďačne prijmime Jeho kázeň. Nech sa jej štyri jasné línie premietajú do nášho života.

"O Kristovom utrpení a smrti máme učiť tak, aby každý a vždy vedel, že ono sa stalo pre naše dobro. Na Kristovo utrpenie a smrť sa nedívajme nikdy nijako ináč, ako na večnú Božiu pomoc pre nás. Jeho krvavý pot, Jeho strach v noci a Jeho kríž máme takto vysvetľovať a takto hovoriť: „To je moja sila, moja pomoc, môj život, moja radosť, lebo to sa stalo, aby sme z toho mali zisk a úžitok a aby sme vedeli, že sa to stalo pre naše dobro a že Mu zo srdca ďakujeme“. Kto toto robí a takto užíva Kristovo utrpenie, ten je skutočne kresťan.
Pán Ježiš nám dokázal také dobrodenie, že naň nikdy nemôžeme zabudnúť, ale máme Ho za to vždy oslavovať, ďakovať Mu, a tým sa potešovať. A máme hovoriť: „Jeho bolesť je moja útecha, Jeho rany sú moja spása, Jeho trest je moje vykúpenie, Jeho smrť je môj život“. 
Nikto o tomto nedokáže dostatočne mocne kázať, nikto sa tomu nedokáže dostatočne diviť, nikto to nedokáže dostatočne vysloviť, že tak nekonečne vysoká osoba prišla kvôli nám z neba, vstúpila na naše miesto a za nás pretrpela muky. My sme veľmi milostivo navštívení a veľmi draho vykúpení!
Verne sa pridŕžajme nášho Spasiteľa a dobrotivej Hlavy, Ježiša Krista, ktorý bol za naše hriechy ukrižovaný a zomrel. K tomu nech nám pomáha milostivý Boh." (Martin Luther, Veľký piatok 1532)

 Pán Ježiš Kristus nech je so všetkými nami! V láske, Vaši v Pánovi, Ivan Eľko, gen. biskup a Ján Brozman, gen. dozorca

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.