Informácia o budove internátu Svoradove 1

Informácia o budove internátu Svoradove 1

Stanovisko ECAV a Reformata s.r.o.  

k údajnému predaju nehnuteľnosti vo vlastníctve ECAV na ulici Svoradove 1 v Bratislave

Na stránkach Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky vo výpise listu vlastníctva č. 3587, kde je vlastník nehnuteľností uvedený Generálny biskupský úrad evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, sa objavila informácia o Plombe vyznačenej na základe V-1570/2022 (Kúpna zmluva) k nehnuteľnosti, súpisné číslo 745, na pozemku parcelného čísla 685, internát-Svoradove 1, v dôsledku čoho vznikla v evanjelickej verejnosti diskusia o údajnom predaji tejto nehnuteľnosti. 

Konatelia spoločnosti Reformata, ako aj členovia dozornej rady v tejto veci konajú a v snahe zabrániť šíreniu dezinformácií informujú verejnosť, že: 

  • budova internátu Svoradove 1 v Bratislave nie je predmetom predaja a nikdy o predaji nerozhodlo žiadne cirkevné grémium;
  • plomba k nehnuteľnosti vznikla na základe návrhu na vklad spoločnosti Svoradove s.r.o., predmetom návrhu má byť prevod pôvodného vecného bremena (právo užívať priestory na podnikanie) medzi spoločnosťami Poľnoprofit, a. s. a Svoradove, s. r. o., pôvodným a súčasným nájomcom, pričom spoločnosť Poľnoprofit a. s. bola zrušená 23. 11. 2021;
  • návrh na vklad bol vykonaný konateľmi uvedených spoločností bez vedomia vedenia ECAV a vedenia spoločnosti Reformata;
  • konatelia spoločnosti Reformata v súčinnosti s dozornou radou a vedením ECAV podnikajú všetky kroky potrebné k ochrane cirkevného majetku.

V Bratislave, 27.01.2022