Generálne presbyterstvo v Žiline

Generálne presbyterstvo v Žiline

Generálne presbyterstvo zasadalo dňa 12.4.2019 v CZ ECAV Žilina. Prítomných privítal brat gen. dozorca a predsedníctvo zboru. Ďakujeme všetkým členom CZ Žilina za milé prijatie a všetku pohostinnosť. Uznesenia zo zasadnutia nadobudli právoplatnosť 8.5.2019. Niektoré z nich dávame aj do vašej pozornosti.

Generálne presbyterstvo zvolilo JUDr. Igora Bartha do pracovnej pozície – riaditeľ Generálneho biskupského úradu s termínom nástupu a menovania od 16. apríla 2019. Zároveň vyslovilo poďakovanie Ing. Martinovi Kováčovi za jeho doterajšiu prácu vo funkcii povereného riaditeľa GBÚ.

Generálne presbyterstvo schválilo Mgr. Janu Nunvářovú do pracovnej funkcie - tlačový tajomník GBÚ; Mgr. Danu Stoklasovú, PhD. do pracovnej funkcie - archivár GBÚ; ThDr. Zuzanu Polákovú do pracovnej funkcie - sekretárka GBÚ a Mgr. Martina Fajmona do pracovnej funkcie - knihovník GBÚ.


Generálne presbyterstvo ECAV sa vo veci záujmového združenia Asociácia slobodných zborov ECAV na Slovensku uznieslo na nasledujúcom stanovisku:

1) Asociácia SLOZ nemá zmluvný vzťah s ECAV na Slovensku, preto nemá právo zasahovať do záležitostí ECAV. Je pohoršujúce, že vo svojom názve zneužíva značku ECAV na svoje ciele.

2) Vzhľadom k tomu, že sa členovia Asociácie SLOZ pasujú do pozície akéhosi ochrancu Augsburského vyznania, konštatujeme, že jediným ochrancom Augsburského vyznania je ECAV prostredníctvom svojich predstaviteľov, grémií, výborov a platných cirkevno-právnych predpisov.

3) Ak členovia Asociácie SLOZ spochybňujú legitimitu volieb predsedníctva ECAV na Slovensku, znamená to, že nerešpektujú výnosy súdov ECAV, ktoré tieto voľby nespochybnili a konštatovali ich právoplatnosť.

4) Ak členovia Asociácie SLOZ nerešpektujú cirkevno-právne predpisy ECAV, dopúšťajú sa tým disciplinárnych previnení, a preto je potrebné voči ich konaniu pristupovať v súlade s predpismi, čiže vyžadovať ich dodržiavanie.

5) Generálne presbyterstvo nesúhlasí s tým, aby sa cirkevné zbory ECAV stávali členmi tejto Asociácie, keďže jedinou inštitúciou, kde sú cirkevné zbory organizované je ECAV a s jej súhlasom zriadené organizácie. 6) Generálne presbyterstvo vyjadruje svoje pohoršenie nad skutočnosťou, že niektorí duchovní predstavitelia ECAV zavádzajú veriacich a vyvíjajú aktivity smerujúce k triešteniu cirkvi.

7) Generálne presbyterstvo vyzýva všetkých členov ECAV, aby rešpektovali v súčasnosti platné cirkevno-právne predpisy, rozhodnutia organizačných jednotiek a grémií cirkvi, ktoré sú jedinými oprávnenými riešiť problémy cirkvi, zastupovať cirkev a konať v mene ECAV na Slovensku.

8) Generálne presbyterstvo pozastavuje vyplácanie KVP duchovným, ktorých CZ sú členmi Asociácie SLOZ.


Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku schválilo finančnú podporu z Podporného fondu Generálnej podporovne, z prostriedkov získaných z ofery vyhlásenej pre rok 2018, na dva veľké projekty nasledovne:

a, pre CZ ECAV na Slovensku Pozdišovce, na opravu fasády kostola, v objeme 30% získaných prostriedkov vyhlásenej ofery do Podporného fondu Generálnej podporovne pre rok 2018, v celkovej sume poskytnutej podpory 6.180 €.

b, pre CZ ECAV na Slovensku Ľuboreč, na zabezpečenie statiky kostola, fasády a náteru strechy v objeme 30% získaných prostriedkov vyhlásenej ofery do Podporného fondu Generálnej podporovne pre rok 2018, v celkovej sume poskytnutej podpory 6.180 €.


Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku schválilo finančnú podporu z Podporného fondu Generálnej podporovne, z prostriedkov získaných z ofery vyhlásenej pre rok 2018, na dva malé projekty nasledovne:

a) pre CZ ECAV na Slovensku Gelnica na obnovu vonkajších fasád fary, v celkovej sume poskytnutej podpory 2.265€.

b) pre CZ ECAV na Slovensku Hybe, na stavebné úpravy jedálne bývalej materskej školy na kaplánsky byt, v celkovej sume poskytnutej podpory 2.265€.


Generálne presbyterstvo zobralo na vedomie informáciu o súčasnom postavení a zabezpečení UPC-Mosty a poverilo riaditeľa UPC-Mosty vypracovaním návrhu Koncepcie zabezpečenia a podpory činnosti univerzitných pastoračných centier v rámci ECAV na Slovensku v spolupráci so synodálnymi výbormi pre školstvo. Zároveň vyjadrilo poďakovanie všetkým pracovníkom za ich službu v pastoračnej práci s vysokoškolskou mládežou.


Generálne presbyterstvo stiahlo vydávanie časopisu Služba slova v tlačenej podobe a navrhuje vydávať ho v elektronickej verzii. Dalo mandát br. Štefanovi Kissovi hľadať spolupracovníkov pre redakčnú prácu na časopise Služba slova prostredníctvom odkazu na webovej stránke ECAV. Zároveň navrhlo do budúcnosti vydávať jeden formát zbierky zamyslení – Tesnou bránou.


Generálne presbyterstvo schválilo z Fondu zahraničnej misie finančnú podporu pre projekt Základnej školy ECAV v Kamerune vo výške 6.000 € a finančnú podporu pre Ekumenický inštitút v Rabate (Maroko) vo výške 1.000 €.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.