Emeritný biskup Július Filo sedemdesiatročný

Emeritný biskup Július Filo sedemdesiatročný

V dňoch vrcholiaceho adventu, 17. decembra 2020, sa sedemdesiatich rokov svojho života dožil emeritný biskup Dr. H. c. Prof. ThDr. Július Filo. Narodil sa v Palúdzke, v rodine vtedajšieho vyšnobocianskeho farára a budúceho biskupa Júliusa Fila st. a Eleny rod. Kompišovej. Strednú školu absolvoval v Poprade, teológiu študoval v rokoch 1969 – 1974 v Bratislave a v Lipsku. Ordinovaný bol 3. novembra 1974.

Po ordinácii rok pôsobil ako kaplán Liptovsko – oravského seniorátu v Ružomberku. V rokoch 1975 – 1980 bol duchovným správcom na teologickom internáte. V tomto čase a až do roku 1985 pôsobil aj ako asistent na Slovenskej evanjelickej bohosloveckej fakulte, kde bol v roku 1982 promovaný za doktora teológie na Katedre Novej zmluvy. 1. septembra 1980 sa okrem pôsobenia na fakulte stal i farárom vo Svätom Jure. V rokoch 1985 – 1990 pôsobil vo Svetovom luteránskom zväze v Ženeve ako koordinátor medzinárodného programu pre mládež a študentov. V tomto období sa habilitoval na Slovenskej evanjelickej bohosloveckej fakulte a dosiahol hodnosť docenta evanjelickej teológie. V roku 1990 sa vracia zo Ženevy domov a pôsobí ako vedúci Katedry praktickej teológie na EBF UK v Bratislave. Prednáša liturgiku, cirkevné právo, pastorálku a praktickú exegézu. V roku 1994 sa nakrátko stáva dekanom fakulty. V októbri 1994 bol zvolený za generálneho biskupa ECAV a aj po druhej voľbe v tomto úrade pôsobil až do roku 2006. V rokoch 1997 – 2004 bol viceprezidentom Svetového luteránskeho zväzu. V roku 2002 dosiahol na Evanjelickej bohosloveckej fakulte profesúru. V rokoch 2006 – 2019 okrem stáleho profesorského účinkovania na Evanjelickej bohosloveckej fakulte spolupôsobil ako námestný farár vo Vrbovciach a v roku 2019 ako výpomocný duchovný v Nitre.Manažérsky sa angažuje v miestnej diakonii vo Svätom Jure.

Zastával množstvo funkcií v cirkevných, ekumenických a akademických orgánoch doma v i zahraničí. Ako biskup, teológ a akademik bol vždy literárne činným autorom a prednášateľom. Je nositeľom čestného doktorátu MuhlenbergCollege v Allentowne (USA) a štátneho vyznamenania Pribinov kríž I. triedy.

     Jubilantovi v mene členov cirkvi úprimne blahoželáme! Ďakujeme mu za jeho službu cirkvi. Vyprosujeme mu pevné zdravie a Božie požehnanie. Srdečne pozdravujeme i po jeho boku verne stojacu manželku Aničku a rodinu.

     „Však Boh je ten, ktorí pôsobí vo vás, aby ste aj chceli aj činili nad svoju dobrú vôľu.“  Fil 2, 13

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.