Emeritný biskup Július Filo sedemdesiatročný

Emeritný biskup Július Filo sedemdesiatročný

V dňoch vrcholiaceho adventu, 17. decembra 2020, sa sedemdesiatich rokov svojho života dožil emeritný biskup Dr. H. c. Prof. ThDr. Július Filo. Narodil sa v Palúdzke, v rodine vtedajšieho vyšnobocianskeho farára a budúceho biskupa Júliusa Fila st. a Eleny rod. Kompišovej. Strednú školu absolvoval v Poprade, teológiu študoval v rokoch 1969 – 1974 v Bratislave a v Lipsku. Ordinovaný bol 3. novembra 1974.

Po ordinácii rok pôsobil ako kaplán Liptovsko – oravského seniorátu v Ružomberku. V rokoch 1975 – 1980 bol duchovným správcom na teologickom internáte. V tomto čase a až do roku 1985 pôsobil aj ako asistent na Slovenskej evanjelickej bohosloveckej fakulte, kde bol v roku 1982 promovaný za doktora teológie na Katedre Novej zmluvy. 1. septembra 1980 sa okrem pôsobenia na fakulte stal i farárom vo Svätom Jure. V rokoch 1985 – 1990 pôsobil vo Svetovom luteránskom zväze v Ženeve ako koordinátor medzinárodného programu pre mládež a študentov. V tomto období sa habilitoval na Slovenskej evanjelickej bohosloveckej fakulte a dosiahol hodnosť docenta evanjelickej teológie. V roku 1990 sa vracia zo Ženevy domov a pôsobí ako vedúci Katedry praktickej teológie na EBF UK v Bratislave. Prednáša liturgiku, cirkevné právo, pastorálku a praktickú exegézu. V roku 1994 sa nakrátko stáva dekanom fakulty. V októbri 1994 bol zvolený za generálneho biskupa ECAV a aj po druhej voľbe v tomto úrade pôsobil až do roku 2006. V rokoch 1997 – 2004 bol viceprezidentom Svetového luteránskeho zväzu. V roku 2002 dosiahol na Evanjelickej bohosloveckej fakulte profesúru. V rokoch 2006 – 2019 okrem stáleho profesorského účinkovania na Evanjelickej bohosloveckej fakulte spolupôsobil ako námestný farár vo Vrbovciach a v roku 2019 ako výpomocný duchovný v Nitre.Manažérsky sa angažuje v miestnej diakonii vo Svätom Jure.

Zastával množstvo funkcií v cirkevných, ekumenických a akademických orgánoch doma v i zahraničí. Ako biskup, teológ a akademik bol vždy literárne činným autorom a prednášateľom. Je nositeľom čestného doktorátu MuhlenbergCollege v Allentowne (USA) a štátneho vyznamenania Pribinov kríž I. triedy.

     Jubilantovi v mene členov cirkvi úprimne blahoželáme! Ďakujeme mu za jeho službu cirkvi. Vyprosujeme mu pevné zdravie a Božie požehnanie. Srdečne pozdravujeme i po jeho boku verne stojacu manželku Aničku a rodinu.

     „Však Boh je ten, ktorí pôsobí vo vás, aby ste aj chceli aj činili nad svoju dobrú vôľu.“  Fil 2, 13