Z online rokovania GP, 5.9.2023

Z online rokovania GP, 5.9.2023


S návratom žiakov do školských lavíc sa po letnej pauze k rokovaciemu stolu vrátili aj členovia generálneho presbyterstva. V utorok 5. septembra sa prostredníctvom platformy zoom konalo online zasadnutie tohto grémia, ktorého hlavným bodom programu bolo prerokovanie predložených legislatívnych návrhov, v súvislosti s termínom konania druhej Synody ECAV v tomto kalendárnom roku. Tá sa uskutoční v termíne 21. októbra 2023, a za miesto jej konania presbyteri určili Liptovský Mikuláš.
Po schválení programu rokovania sa generálni presbyteri v úvode rokovacej časti venovali správe o plnení uznesení prijatých generálnym presbyterstvom, ku ktorým mali vopred k dispozícii podrobný popis ich plnenia.
Ďalší bod programu sa týkal práve prerokovania jednotlivých doručených legislatívnych návrhov. Predložené boli návrhy na novelizáciu cirkevného ústavného zákona č. 1/1993 a cirkevného zákona č. 7/1997 o celocirkevných úlohách ako aj na novelizáciu a zmenu viacerých zákonov v súvislosti s návrhom súdnej reformy. Predkladateľmi jednotlivých návrhov bolo seniorátne predsedníctvo Novohradského seniorátu, ses. generálna dozorkyňa Renáta Vinczeová a predsedníctvo ECAV. Na zasadnutie bol predložený aj rozsiahly návrh na novelizáciu cirkevného zákona č. 11/1994 o cirkevných predstaviteľoch, ich voľbách a o charakteristike niektorých funkcií, ktorý bol po jeho prerokovaní a skonštatovaní potreby jeho dopracovania a upresnenia, predkladateľom br. Jánom Matisom, predsedom ZED-u, z rokovania stiahnutý. Generálne presbyterstvo, ale v tejto súvislosti navrhuje synode ECAV prijať uznesenie, ktorým schváli zámer prípravy nového volebného modelu v ECAV, a ktorým zároveň poverí generálne presbyterstvo   menovať pracovnú skupinu, ktorá návrh novej volebnej legislatívy pripraví.
Všetky ostatné legislatívne návrhy boli hneď po skončení zasadnutia poslané členom synody, ktorí k nim môžu na Právny výbor ECAV zasielať svoje pripomienky v stanovenej lehote 15 dní. 
 
Najbližšie zasadnutie generálneho presbyterstva je plánované na 22. septembra 2023 v priestoroch BÚ vo Zvolene.
 
Pozn.: O presnom znení prijatých uznesení budú dotknuté COJ a osoby informované úradným postupom.