„Z deviateho zasadnutia GP“

„Z deviateho zasadnutia GP“

V poradí deviate zasadnutie Generálneho presbyterstva ECAV v tomto roku sa konalo dňa 23. septembra v priestoroch BÚ ZD vo Zvolene.

Hlavným bodom programu bolo prerokovanie účtovnej závierky za r. 2019 a rozpočtu na r. 2021. Presbyteri sa v súvislosti s tým, opätovne zaoberali aj otázkami financovania cirkvi a prijali dôležité uznesenia, ktorými posunuli na rokovanie synody výsledné verzie dvoch odporúčaných modelov výberu finančných prostriedkov (modelu ZED a modelu GHV). Na rokovanie synody odporučilo GP predložiť aj zámer Zásad odmeňovania duchovných ECAV s platnosťou od 1.7.2021. Schválenie odporúčaných zásad bude podmienené výberom primeranej sumy financií v súlade so Zákonom o financovaní ECAV.

Na zasadnutí boli prerokované aj projekty zahraničnej pomoci, ktoré v poradí: 1. SED Veľký Slavkov: „Z práce svojich rúk bude človek živý“; 2. SEM: „AKTIVUJ SA! – mládežnícke aktivity SEM 2020“; 3. SEM: „SEMFEST 2020“; 4. CZ Gelnica „Oprava krovu kostola – II. etapa“; 5. CZ Kráľovce - Krnišov: „Výmena okien na kostole “; 6. CZ Trenčianske Stankovce: „Stará škola“; 7. CZ Kokava nad Rimavicou: „Rekonštrukcia kostolnej veže “; svojím uznesením GP odporučilo Prerozdeľovaciemu výboru Hoffnung für Osteuropa podporiť z prostriedkov HfO 2020.

Generálne presbyterstvo tiež zobralo na vedomie informáciu, že z Fondu vzdelávania bude Spolku Martina Rázusa na VI. Ročník podujatia Sláva šľachetným refundačne uhradená finančná podpora vo výške 1.000 €.

Najbližšie GP zasadnutie je oficiálne plánované na 4.12.2020 v Bratislave.

Informácie majú napomôcť otvorenosti a informovanosti v našej cirkvi; o presnom znení prijatých uznesení budú dotknuté COJ a osoby informované úradným postupom.   

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.