Z decembrového zasadnutia GP/2020

Z decembrového zasadnutia GP/2020

V piatok 4. decembra sa v priestoroch Generálneho biskupského úradu v Bratislave uskutočnilo v poradí desiate, a v tomto roku zároveň aj posledné zasadnutie Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku.

Pred začiatkom rokovacej časti sa v modlitebni GBÚ konala spoločná pobožnosť členov GP a zamestnancov GBÚ, v rámci ktorej boli v zmysle čl. 44 odsek (5) bod d) cirkevnej ústavy do funkcií členov Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku, slávnostne uvedení bratia: Slavomír Sabol, Roman Porubän (riadni členovia GP), Jaroslav Petro (náhradný člen GP) a do funkcie Generálneho právneho zástupcu br. Vladimír Cipciar. Výkladom slova Božieho poslúžil br. generálny biskup Ivan Eľko.

Generálne presbyterstvo v rámci svojho rokovania schválilo plán zasadnutí Generálneho presbyterstva a Synody ECAV a plán celocirkevných podujatí ECAV na Slovensku na rok 2021. Prijatý bol aj rozpis povinne vyhlasovaných a odporúčaných celocirkevných ofier na rok 2021, ktorý bude zaslaný do všetkých cirkevných zborov.

Do pracovnej skupiny, ktorá má zabezpečiť spracovanie ideovo-obsahového zámeru a strategicko-koncepčných materiálov pre Evanjelické vzdelávacie centrum GP menovalo: Mateja Oráča, Danku Naďovú, Janu Bosákovú, Katarínu Hudákovú, Stanislava Gregu a Jána Janča.

V nadväznosti na synodou prijatý Cirkevný ústavný zákon č. 2/2020 o finančnom zabezpečení poslania a činnosti ECAV na Slovensku, GP prerokovalo a schválilo Cirkevné nariadenie č. 1/2020 o spôsobe výpočtu a platby cirkevného príspevku v roku 2021, ktorého úplné znenie bude publikované v najbližšej zbierke CPP.

Generálne presbyterstvo ďalej rozhodlo o dočasnom prevzatí záväzku UPC Mosty v súvislosti s úhradou nájmu za priestory v Mlynskej doline.

V zmysle štatútu Študijného finančného fondu Samuela a Žofie Peressényiovcov bolo schválené udelenie štipendia najlepším študentom EBF UK za akademický rok 2019/2020.  Štipendium získali: Branislav Ďurica, Andrea Majchráková, Lea Sabolová, Bc. Gabriela Nemčková a Miroslava Kmecová.

V doplňujúcich voľbách do výborov a komisií ECAV presbyteri zvolili kandidátov: do Bohoslužobného výboru Romana Porubäna, do Generálneho hospodárskeho výboru Petra Gärtnera, do Archívnej rady ECAV Katarínu Slávičkovú, do Výboru cirkevnej hudby a hymnológie Martina Vargovčáka. Zvolení boli aj navrhovaní členovia do Výboru zahraničnej misie: Ján Blcháč, Ľubomír Ďuračka, Mária Kovalčíková, Simona Marcinková, Ján  Matis, Daniela Mikušová, Igor Mišina a Hedviga Tkáčová.

Generálne presbyterstvo poverilo administrovaním funkcie Generálneho právneho žalobcu ses. Michaelu Haviarovú, do zasadnutia Synody 2021, a rovnako tak aj br. Jána Matisa administrovaním funkcie predsedu Výboru zahraničnej misie.

Presbyteri zároveň zobrali na vedomie očakávané plnenie čerpania účelového transferu poskytnutého MK SR za rok 2020 a rozhodli o vyplatení celoročných odmien prevádzkovým zamestnancom ústredia cirkvi. O vyplatení koncoročného príplatku ku mzde duchovným a prerozdelení zostávajúcej časti štátneho transferu rozhodne generálne predsedníctvo. 

Generálne presbyterstvo prerokovalo aj personálne zmeny na GBÚ v zmysle čl. 31 ods. (3) písm. g) Ústavy ECAV a zo zamestnaneckého pomeru uvoľnilo: JUDr. Katarínu Kožuchovú, odbornú ekonómku, k 01.12.2020 a RNDr. Martu Stašiniakovú, hlavnú ekonómku, k 11.01.2021, z dôvodu jej odchodu do dôchodku. V súvislosti s tým, GP podporilo návrh generálneho predsedníctva, týkajúci sa uzavretia spolupráce s externou účtovníckou firmou Jana Marková – Gonja.

Generálne presbyterstvo na svojom zasadnutí tiež prerokovalo Správu revíznej komisie Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku. 

Na vedomie presbyteri zobrali informáciu o schválení príspevkov prostredníctvom akcie „Nádej pre východnú Európu“.

V závere zasadnutia sa presbyteri zaoberali zámerom založenia Asociácie evanjelických škôl Slovenska (AEŠS), ako záujmového združenia právnických osôb evanjelických škôl a zriaďovateľov evanjelických škôl.

O presnom znení prijatých uznesení budú dotknuté COJ a osoby informované úradným postupom.                                                                                        

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.