Vyjadrenia solidarity od zahraničných partnerov

Vyjadrenia solidarity od zahraničných partnerov

Predsedajúci biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Poľsku Rev. Jerzy Samiec zaslal generálnemu biskupovi Ivanovi Eľkovi a celej Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku bratský list s vyjadrením podpory a solidarity v kontexte aktuálnych udalostí na Slovensku. 

Generálny biskup Ivan Eľko prijal v uplynulom týždni aj ďalšie prejavy a vyjadrenia blízkosti, modlitieb a podpory od predstaviteľov našich partnerských cirkví v zahraničí a od medzinárodných organizácií, ktorých je naša cirkev členom.
 
List poľského biskupa Jerzyho Samieca prinášame v plnom znení.
 
Varšava, 23. mája 2024
 
Drahý brat v Kristovi,
celý svet je pohnutý neoprávneným útokom na život na premiéra Róberta Fica. Táto strašná udalosť v čase, keď Európa opätovne čelí záplave kríz a stojí pred dôležitými rozhodnutiami týkajúcimi sa podoby nášho kontinentu, ukazuje, aký krehký je mier a aké dôležité je zotrvať v dialógu a dbať na porozumenie v rôznych oblastiach.

Útok na predsedu vlády Fica, ktorý bol zároveň útokom na demokraciu a sociálny zmier, svedčí o extrémnej polarizácii, rastúcej nevraživosti a rozpade pocitu spolupatričnosti. To platí nielen pre Slovensko, ale aj pre mnohé ďalšie krajiny v Európe a vo svete.

Drahý Ivan, v mene našej cirkvi v Poľsku by som chcel vyjadriť slová solidarity a podpory pre všetky aktivity Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, ktoré sú zamerané na zmiernenie napätia. Je našou evanjelickou povinnosťou postaviť sa proti všetkým prejavom netolerancie a agresie. Ako cirkvi by sme mali urobiť všetko pre to, aby pokušenie populizmu a extrémizmu zmizlo zo spoločenského diskurzu a predovšetkým sa neusadilo v Cirkvi, kde má vládnuť evanjelium Ježiša Krista.

Uisťujeme Vás o našej podpore a modlitbách. Možno je čas podniknúť ďalšie kroky, o ktorých, dúfam, bude príležitosť diskutovať. Je na nás - na všetkých pokrstených - či budeme nástrojmi Božieho pokoja, alebo pasívnymi pozorovateľmi či tichými spoluvinníkmi nepokojov.
V mene poľských evanjelikov i vo svojom vlastnom mene želám celej Cirkvi na Slovensku a slovenskej spoločnosti Boží pokoj a Božie vedenie.
 
Rev. Jerzy Samiec
Predsedajúci biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Poľsku