V Brezne sa konala slávnosť inštalácie zborového farára Radima Pačmára

V Brezne sa konala slávnosť inštalácie zborového farára Radima Pačmára

V evanjelickom chráme Božom sa v sobotu 7. septembra  konala požehnaná slávnosť inštalácie zborového farára Radima Pačmára. Pre Cirkevný zbor Brezno to bola veľmi radostná chvíľa, keďže posledná inštalácia zborového farára sa tu konala v roku 2005, čiže pred 14 rokmi.

V prvú septembrovú sobotu zvony na breznianskom evanjelickom a. v. chráme zvestovali radostnú novinu – symbolicky v 9. mesiaci slávnostnú inštaláciu 9-teho potolerančného zborového farára Radima Pačmára a to za účasti biskupa Západného dištriktu Jána Hroboňa, seniora Zvolenského seniorátu Jána Čábyho, seniorálneho dozoru Slavomíra Hanusku, predstaviteľov cirkevných zborov z rodiska Rimavského Brezova, Hája, Ľubietovej, Hrochote, Mýta pod Ďumbierom, Kokavy nad Rimavicou, Radvane, Tisovca, Zemianskeho Podhradia, Lubiny, Báčskeho Petrovca zo Srbska, z Lübecku z Nemecka, breznianskeho dekana rímskokatolíckej cirkvi Dušana Lukáča,  jeho predchodcu Jána Mihoka, kaplána rímskokatolíckej cirkvi Stanislava Andreka, predsedníčky miestneho odboru Matice slovenskej Ivany Kružliakovej, predsedu klubu Martina Rázusa Maroško Milana Kováčika, viceprimátora mesta Martina Juhaniaka, rodiny, priateľov a ďalších vzácnych hostí.
V úvode slávnostných Služieb Božích všetkých prítomných privítal zborový dozorca Milan Dolňan. Po úvodnej liturgii do úradu farára, kazateľa Božieho Slova a duchovného pastiera evanjelického Cirkevného zboru v Brezne Radima Pačmára slávnostne uviedol senior Ján Čáby, ktorý ho vo svojom inštalačnom príhovore povzbudil slovami z listu apoštola Pavla Filipským v 2. kapitole v 29. verši: „Prijmite ho teda k Pánovi s veľkou radosťou a uctite si takýchto ľudí." Pre mnohých veriacich z breznianskeho cirkevného zboru sú tieto slová už realitou a radujú sa, že je medzi nimi.
Po zložení sľubu Radima Pačmára, mu senior odovzdal všetko, čo veľmi úzko súvisí s každodennou službou Pánovi i ľudu: chrámový kľúč, Svätú Bibliu, sviatostné nádoby, chrámovú Agendu a kamžu.
Chrám Boží v Brezne zaplnilo takmer 400 bratov a sestier, ktorým sa zvesťou Božieho slova v kázni prihovoril biskup Západného dištriktu Ján Hroboň. V nasledujúcich príhovoroch pozdravili inštalovaného brata farára za rodný cirkevný zbor farárka Janka Miháliková, za predošlé pôsobisko bývalá principálka Eva Juríková, za spolužiakov farár z Kokavy Vladimír Ticháň, dekan rímskokatolíckej cirkvi Dušan Lukáč a za mesto viceprimátor Martin Juhaniak. Na organe hrala kantorka Janka Sedliaková a Oliver Martinec. Zaujímavým hudobným spestrením slávnostných služieb Božích bolo vystúpenie Dychového orchestra Brezno pod vedením Mariana Švoňavu, ako aj speváckeho zboru pri Cirkevnom zbore Lubina.
Ako vo svojom príhovore za predsedníctvo domáceho cirkevného zboru uviedol Milan Dolňan, je to výzva pre nového brata farára stáť na miestach Karola Kuzmányho, Jána Chalupku, Martina Rázusa, Mateja Taslera, dejateľov slovenského národa, ktorí prekročili svojimi skutkami hranice Brezna, ale Brezno zostalo aj s ľuďmi tu žijúcimi v ich srdciach. Pokračuje tiež v diele predchodcov nám známym, a to Dušana Fabriciusa a Vladimíra Maka, ktorí tiež v nie ľahkých dobách vniesli pečať do pamäte cirkevného zboru aj mesta. „Po čase provizória Slova Božieho kazateľom neobsadeného miesta sme čakali zmenu. Hľadali sme najlepšie riešenie pre nás, aj pre nového zborového farára, ktorý môže u nás napĺňať príklady z histórie. Veď aj v tejto dobe, ktorú žijeme, je potreba ľudí, ktorí ukazujú trvácne hodnoty a vedú ľudí k lepšiemu, za lepší svet, žijú s cirkevným zborom a žijú pre cirkevný zbor a celé naše spoločenstvo.“ Zborový dozorca na záver zborovému farárovi poprial, aby v zdraví viedol dlhé desaťročia cirkevný zbor, bol dobrým kazateľom a dobrým pastierom duší.
Slávnosť inštalácie bola skutočne slávnostná, o čom je presvedčený aj biskup Ján Hroboň. „Zažili sme spoločenstvo, ktoré bolo plné nádeje a očakávania. Verím, že s bratom farárom a všetkými, ktorí sa podieľajú na živote zborov, príde nová nádej, a keď v Brezne ľudia hovoria a sú hrdí na to, že je to kráľovské mesto, tak cirkevnému zboru aj mestu Brezno prajem, aby skutočne ten kráľovský punc tu ostal prítomný a nech taký lesk, noblesa a nová nádej príde aj do tohto prostredia.“
Na slávnosti inštalácie sa zúčastnil aj zborový farár z Báčskeho Petrovca Ján Vida, ktorý sa s Radimom Pačmárom skamarátil počas štúdia na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave. „V Brezne som mal možnosť spoznať evanjelický cirkevný zbor, ktorý tu prežíval milé a potešujúce chvíle. Je to príležitosť, keď ďakujeme Pánu Bohu za každého služobníka, ktorý nastupuje do úradu zborového farára. Každý cirkevný zbor má inú históriu, v každom zbore je iná povaha ľudí a práve to je úloha kňaza, vystihnúť to, nájsť si spoločnú dôveru a budovať život cirkevného zboru,“ povedal Ján Vida, ktorý sa Brezňanom prihovoril z kazateľnice na Službách Božích v nedeľu, deň po inštalácii.
Inštalácia je pre každého farára slávnostným a vzácnym dňom, ktorý potvrdzuje spojenie života farára so životom cirkevného zboru. O tom je presvedčený aj Radim Pačmár. „Som nesmierne vďačný a šťastný, že môžem byť zborovým farárom práve v Brezne. Nie len pre slávnu minulosť zboru, ale hlavne pre súčasnosť, v ktorej všetci v cirkevnom zbore tvoríme úprimné, radostné a vzájomne si dôverujúce spoločenstvo bratov a sestier veriacich v Pána Ježiša. Som vďačný za toto spoločenstvo, za všetko, čo sa nám za rok spoločne podarilo vykonať a za celú slávnosť inštalácie, ktorá bola inšpirujúcou a duchovne obohacujúcou, verím, pre nás všetkých.“

Galéria k článku

Milan Pivovarči
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.