Synoda ako sebareflexia

Synoda ako sebareflexia

V sobotu 1. júna 2024 v priestoroch úradu Žilinského samosprávneho kraja zasadalo najvyššie grémium ECAV na Slovensku. Na synodálov čakali dôležité hlasovania, v závere rokovania sa diskutovalo najmä k stanovisku Vieroučného výboru ECAV k otázkam sexuality.

Rokovania synody sú verejné a technické zabezpečenie rokovacej sály umožnilo, aby bol celý priebeh synody vysielaný aj prostredníctvom internetu. Zasadnutie najvyššieho grémia ECAV tak po prvýkrát mohol sledovať v priamom prenose každý záujemca.

Plnenia uznesení a voľby
V rámci správy o plnení uznesení ostatnej synody informovala generálna dozorkyňa aj o internej súťaži na predkladanie projektových zámerov na využitie budovy Panenská 25 v Bratislave, ktorej súčasťou je aj revitalizácia vnútrobloku. Predložených bolo 5 ponúk a materiály boli posunuté na rokovanie Generálneho hospodárskeho výboru, po ktorom Generálne presbyterstvo rozhodne, či niektorá z ponúk bude akceptovaná.  V prípade budovy Svoradova 1 nenastal zatiaľ posun, keďže v tomto prípade nebola zatiaľ predložená žiadna relevantná ponuka. 

Renáta Vinczeová stručne informovala aj o prebiehajúcej vnútrocirkevnej diskusii k rámcovému materiálu, ktorý pripravila komisia pre zjednodušenie štruktúry ECAV, ktorá bola poverená vypracovať predpis, ktorý zadefinuje minimálne požiadavky, ktoré musí cirkevný zbor spĺňať, aby si zachoval status cirkevného zboru. Zatiaľ sa v tomto smere nenašiel konsenzus.
Vo voľbách synoda zvolila nového člena predsedníctva synody z radov ordinovaných za Východný dištrikt. Namiesto Jána Hrušku, ktorému uplynul mandát, bol zvolený emeritný biskup Slavomír Sabol. Viaceré funkcie, vrátane generálneho žalobcu či predstaviteľov Generálneho súdu, však zostávajú dlhodobo neobsadené, keďže na nich nik nekandidoval.

Správy orgánov ECAV
V dopoludňajšom programe synody stihli synodáli schváliť aj správy predsedníctva ECAV, Generálneho presbyterstva, Zboru biskupov aj Vieroučného výboru ECAV. Ten sa v roku 2023 prioritne venoval dvom témam – otázke biblicko-teologického stanoviska k otázke sexuality a tvorbe kurikula konfirmačnej výučby. Bohoslužobný výbor na svojich rokovaniach otvoril otázku emeritných biskupských krížov a odporúča prehodnotiť doterajšiu prax ich nosenia. Navrhuje, aby sa nespájal úrad biskupa a jeho osoba. Koniec funkčného obdobia biskupa by tak znamenal, že sa stáva bežným duchovným a nemá oprávnenie nosiť emeritný kríž. Bohoslužobný výbor zároveň požiadal Vieroučný, aby k tejto otázke tiež zaujal stanovisko a historika Martina Kováča o vypracovanie historického kontextu k tejto problematike. 
V diskusii k správe Mediálneho výboru Marián Damankoš upozornil, že evanjelická cirkev sa stala predmetom konšpiračnej vojny. Dezinformácie sa šíria nielen cez sociálne siete, ale aj spravidla anonymným listami a elektronickou poštou. Vyzval preto Mediálny výbor, aby sa touto problematikou zaoberal a navrhol možné riešenia ako na dezinformácie čo najefektívnejšie reagovať. 

Pre školstvo bol rok 2023 rokom zmien, na ktorý musel reagovať Školský výbor. Kľúčovou je kurikulárna reforma, ktorá sa dotkne jednak všetkých škôl, ale aj vyučovania náboženskej výchovy. Predseda Miroslav Čurlík pripomenul aj podnetnú minuloročnú Školskú konferenciu, na ktorej okrem iných prednášal aj významný komeniológ, profesor Jan Hábl. 

Ján Jančo, predseda Výboru misie ocenil konštruktívne stretnutie Výboru misie a predsedov vnútromisijných výborov zo seniorátov, z ktorého vzišiel aj podnet, aby sa GP a Zbor biskupov zaoberali nedostatkom duchovných a navrhli konkrétne riešenia. Z realizovaných misijných podujatí spomenul evanjelizáciu PreTeba, ktorá by si podľa neho zaslúžila väčšiu pozornosť v cirkevných zboroch. Výbor zahraničnej misie v správe informoval o dvoch podporovaných pracovníčkach. Jedna má zázemie v CZ Nové Mesto nad Váhom, za službou druhej stojí CZ Batizovce. Viacerí synodáli vyjadrili presvedčenie, že cirkev by mala mať ambíciu zvýšiť ich počet. Predseda VZM Ján Matis sa na synode z kapacitných dôvodov vzdal svojej funkcie. 

O aktivitách Ekumenického výboru (EV) informovala predsedníčka Eva Guldanová a stručne predstavila aj plány na tento rok. Hlavnou témou bude 25. výročie spoločného vyhlásenia k učeniu o ospravedlnení, ku ktorému pripravuje EV konferenciu, ktorá sa uskutoční v novembri v Košiciach. 

Synodáli mali k dispozícii a zobrali na vedomie aj výročné správy ďalších účelových zariadení, inštitúcií a organizácií patriacich pod ECAV na Slovensku, ako napríklad účelového zariadenia Agapé, MEMC Ichtys, Misijného strediska Matejková, Modlitebného spoločenstva, Spoločenstva evanjelických žien a tiež Evanjelickej diakonie. V rámci diskusie k správe Edukačno-misijného centra bolo Katarínou Hudákovou navrhnuté a následne synodou schválené uznesenie, aby GP pripravilo predpis na povinné duchovné cvičenia pre duchovných, ktoré organizuje EMC a záväzný program pre vzdelávanie dekanov, dištriktuálnych a generálnych sudcov a principálov. Na návrh biskupa Petra Mihoča vyhlásila synoda rok 2025 pri 500. výročí sobáša Martina Luthera a Kataríny von Bora za Rok kresťanskej rodiny a manželstva. Zároveň odporúča seniorátom a zborom organizovať podujatia s týmto tematickým zameraním.

Správa dekana EBF
Milan Jurík, dekan Evanjelickej bohosloveckej fakulty (EBF) informoval, že práve v týždni, keď si pripomenuli 90. výročie získania vysokoškolských práv dostali od Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo komplexnú akreditáciu - potvrdenie, že aj v ďalšom období majú právo udeľovať tituly od bakalárskeho stupňa až po profesorský v oblasti evanjelickej teológie. Celý proces je výsledkom viac ako 3-ročného úsilia. Stručne informoval aj o konferenciách, ktoré na fakulte organizovali v spolupráci s ECAV. Výzvou ostáva personálne zabezpečenie EBF, ale najmä kriticky nízky počet študentov. V diskusii sa preto otvorila otázka možnosti externého štúdia evanjelickej teológie, prípadne aj nových študijných programov, a tiež užšia spolupráca s evanjelickými školami a Spoločenstvom evanjelickej mládeže.

Zjednodušenie štruktúry ECAV
Generálny biskup Ivan Eľko stručne predstavil výsledky štúdie všetkých doteraz známych možných modelov usporiadania cirkvi a ich porovnania z hľadiska financovania a realizovateľnosti. Proces hľadania efektívnejšej štruktúry súvisí so zodpovedaním otázky, aké sú charakteristiky cirkevného zboru, ktorý je schopný samostatnej existencie a kedy už prestáva byť životaschopný, a zároveň, kde má ECAV potenciál misijne rásť a zakladať nové cirkevné zbory. So všetkými predsedníctvami seniorátov sa viedla o týchto materiáloch diskusia. Z porovnávajúcej štúdie podľa I. Eľka vyplynulo, že žiaden z prekladaných modelov nie je viditeľne finančne šetriaci v porovnaní so súčasnou štruktúrou. 

Správa o hospodárení
Čo najkomplexnejší pohľad o financovaní cirkvi sa Predsedníctvo ECAV snažilo synodálom poskytnúť  v Správe o hospodárení ECAV. Zosumarizovala ju generálna dozorkyňa Renáta Vinczeová, pričom zdôraznila, že obsahuje podrobné viacúrovňové členenie nákladov a výnosov jednotlivých oblastí činnosti cirkvi. Synodáli v diskusii k správe otvorili otázku neplatičov do Fondu finančného zabezpečenia (FFZ). Generálna dozorkyňa informovala, že v tejto súvislosti osobne uskutočnila niekoľko návštev na zborovej či seniorátnej úrovni. Zopakovala, že sa snažia ísť cestou vysvetľovania a transparentnosti, pričom odkázala na pravidelne zverejňované štvrťročné správy o tom, ako sa FFZ reálne používa. V priebehu roka 2023 začalo do FFZ prispievať približne 10 cirkevných zborov, ktoré si predtým túto povinnosť nerobili. 

Renáta Vinczeová problematicky vníma najmä niektoré veľké cirkevné zbory, ktoré do spoločného FFZ neprispievajú a dofinancujú plat len priamo svojmu farárovi. Ide pritom nielen o nerešpektovanie ústavného zákona, ale aj o zabúdanie na princíp solidarity, keď väčšie a ekonomicky silnejšie cirkevné zbory podporujú menšie, ktoré by dofinancovanie platu svojho duchovného sami finančne nezvládli. Na seniorátnej úrovni sú v tomto smere solidárne napríklad Považský, Liptovsko-oravský, Turčiansky, Šarišsko-zemplínsky či Myjavský seniorát, ktoré do systému prispievajú výrazne viac, než z neho čerpajú a zároveň sa vyznačujú aj vysokou mierou platobnej disciplíny. 

Stanovisko k sexualite
V závere synody predložil Vieroučný výbor biblicko-teologické stanovisko k otázkam sexuality. Podrobné stanovisko má dve časti. Prvú časť, ktorá slúži ako základ pre samotné vyhlásenie, tvorí biblické odôvodnenie. Pri uvažovaní nad sexualitou ako je chápaná v Biblii považovali autori za východiskový text o stvorení človeka (1M 1,26-31), z ktorého vyplýva, že priestor pre sexualitu je vyhradený iba do manželstva muža a ženy. Všetky ostatné formy sexuálneho prejavu chápu ako zakázané a považované za cudzoložstvo respektíve smilstvo (2M 20,14). V biblickom odôvodnení sa ďalej podrobnejšie venujú siedmim biblickým textom, ktoré hovoria o homosexuálnom správaní, z toho štyri sú starozmluvné a tri novozmluvné. Zdôraznili, že pri interpretácii biblických textov kládli dôraz na teocentrický prístup, ktorý dáva na prvé miesto Boha a jeho zjavenie a Biblia je vnímaná ako Boží hlas hovoriaci do našich životov. Vlastné vyhlásenie k sexualite tvorí druhú časť stanoviska a je v ňom vypracovaných 33 téz. 

Synodáli biblicko-teologické stanovisko k otázke sexuality v podobe ako ho predložil Vieroučný výbor ECAV schválili. Získalo podporu viac než 80 % hlasov a stalo sa záväzným stanoviskom ECAV na Slovensku k vieroučným a pastorálnym otázkam ľudskej sexuality. V diskusii, ktorá schváleniu predchádzala, zazneli aj hlasy, aby tak náročná téma, ktorá zásadný spôsobom rozdeľuje nielen slovenskú, ale aj evanjelickú verejnosť prešla najprv odbornou diskusiou, do ktorej by boli zapojení nielen teológovia, ale aj evanjelickí lekári, učitelia, psychológovia a iní odborníci. K tomuto návrhu, ktorý formuloval Marián Damankoš, hovoriaci aj z pozície prezidenta Asociácie evanjelických škôl, ktorá ho poverila vyzvať vedenie cirkvi k širšej odbornej diskusii, sa pridal aj dekan EBF Milan Jurík a senior Zvolenského seniorátu Jozef Pacek, ktorý sa v praxi pastorálne venuje aj ľuďom patriacim k sexuálnym menšinám. Tento návrh nebol schválený.

Synoda ako sebareflexia
Kazateľom na slávnostných službách Božích bol staronový biskup Západného dištriktu Ján Hroboň. Bol aj osobnejší, keď sa vrátil k voľbám biskupa, ktorých výsledok neprijal ako výsledok súťaže, ale ako nové poverenie od Pána Boha, ktorý mu dal možnosť naplniť poslanie, pre ktoré ho postavil do tejto pozície. Voľby podľa neho zároveň ukázali, že rozdelenie v cirkvi je realita a deliaca čiara medzi rôznymi tábormi v cirkvi je veľmi ostrá. „Prechádza naprieč zbormi, grémiami, dokonca rodinami, a stavia nás proti sebe... Ale v cirkvi by malo byť vidieť, že dokážeme držať spolu, mať sa radi, odpúšťať si a mať medzi sebou pokoj, aj napriek rozdielnostiam,“ dodal. V kázni vychádzal z textu Jakubovho listu 1,21-25, ktorého obsah vyzýva nielen k počúvaniu slova, ale predovšetkým ku skutkom. „Radi sa hlásime, že sme cirkev slova, už menej dobré je, že sa k zvesti slova staviame niekedy viac ako porotcovia, než jeho adresáti... Ak neuskutočňujeme slovo, ak podľa neho nežijeme, sme skôr náboženským spolkom než cirkvou slova. Spolkom, ktorý si zakladá na svojich tradíciách, ale nie na slove,“ zaznelo v kázni. Synoda má byť podľa Jána Hroboňa sebareflexiou našej cirkvi v aktuálnej situácii. Najlepší výsledok by bol ten, keby na to pohlo k osobnej hlbokej sebareflexii a následne k pokániu – osobnému, v zboroch aj celej cirkvi. Len tak môže prísť obnovenie.