Synoda 2019 sa blíži

Synoda 2019 sa blíži

Synoda je zákonodarným a najvyšším orgánom ECAV na Slovensku a zasadá minimálne raz ročne. Tento rok sa synodáli stretnú v Prešove od 21.6.- 22.6.2019.

Synodu tvorí predsedníctvo cirkvi (generálny biskup a generálny dozorca), členovia predsedníctiev dištriktov, členovia predsedníctiev seniorátov, generálny právny zástupca, zástupca Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK a delegáti seniorátov: každý seniorát volí dvoch delegátov (jedného ordinovaného a jedného neordinovaného)

Synoda si zo svojich členov volí štvorčlenné predsedníctvo: predsedu a podpredsedu za ordinovaných, predsedu a podpredsedu za neordinovaných, pričom musia byť rovnako zastúpené oba dištrikty.

Synoda podľa cirkevnej ústavy prijíma zásadné opatrenia na zabezpečenie duchovného a mravno-náboženského života cirkvi, plní funkciu zákonodarného orgánu, rozhoduje o organizačných a hospodárskych záležitostiach cirkvi, schvaľuje rozpočet a účtovnú závierku, schvaľuje správu o činnosti generálneho presbyterstva, predsedníctva cirkvi, Zboru biskupov ECAV a poradných výborov ECAV, zriaďuje a ruší celocirkevné účelové zariadenia, volí a odvoláva členov generálneho presbyterstva a predstaviteľov rôznych riadiacich orgánov cirkvi a zaujíma stanoviská k otázkam verejného života.

Slovo synoda pochádza z gréčtiny. Do roku 1536 to bolo vyššie cirkevné zhromaždenie, ktoré sa schádzalo na riešenie aktuálnych nábožensko- cirkevných problémov. Prvá takáto synoda sa uskutočnila v Kremnici v roku 1536.

Od roku 1610 je to zákonodarný orgán evanjelickej cirkvi. Prvá hornouhorská zákonodarná synoda sa konala v roku 1610 v Žiline, spišsko-podhradská synoda 1614, generálna synoda v Prievidzi 1620, druhá hornouhorská synoda 1704 v Cerove, tretia v roku 1707 v Ružomberku, štvrtá 1791 v Pešti a piata v roku 1891 v Budapešti. Do roku 1918 sa konalo päť zákonodarných synod.

Od roku 1993 je Synoda podľa Ústavy ECAV na Slovensku zákonodarný a najvyšší orgán ECAV na Slovensku.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.