Striedanie duchovných v Nitre v znamení živého chleba

Striedanie duchovných v Nitre v znamení živého chleba MAROŠ KORENKO

V 7. nedeľu po sviatku Svätej Trojice sme v Nitre prežívali vzácne služby Božie. Oficiálne sme privítali nového zborového farára Ivana Boženíka a poďakovali sme za úžasnú duchovnú službu počas tohto kalendárneho roka emeritnému biskupovi Júliusovi Filovi a za precízne administrovanie zboru Jánovi Jančovi z Kalnej nad Hronom.

Počas formátom netradičných služieb Božích (ktorých súčasťou, keďže išlo o prvú nedeľu v mesiaci, bola  i sviatosť Večere Pánovej) zazneli i tieto povzbudivé, krásne slová a myšlienky: „Ja som ten živý chlieb, ktorý zostúpil z neba, ak niekto je z toho chleba, bude žiť naveky, a chlieb, ktorý ja dám, je moje telo, ktoré vydám za život sveta. Ak otvoríš svoj život, svoje ústa a svoje srdce pre tento pokrm, potom budeš mať v sebe, pri sebe Boží chlieb, Božie požehnanie a budeš žiť v Pánovi Ježišovi naveky“ – vety, ktorými uzavrel kázeň, založenú na veršoch 47 – 51 šiestej kapitoly Jánovho evanjelia nový nitriansky Slova Božieho kazateľ Ivan Boženík.
Pred pozvaním ku Pánovmu stolu emeritným biskupom Júliusom Filom, založenom na verši 44 a vyjadrenom slovami - Pán Ježiš nás pozýva k stolu, do radostného spoločenstva veriacich - v modernom, veriacimi tradične naplnenom nitrianskom chráme zaznel spev 1. verša piesne č. 300 s krásnou melódiou a úžasným, asi každému evanjelikovi známym textom: „Pane, Ty si nám nehodným pripravil stôl milosti a na ňom pokrm prevzácny dávaš z dobrotivosti, aj ja teraz Tvoj som hosť, čakajúci na milosť, ktorý prosí: pomôž mi sám, nech hod ten vďačne prijímam“. Tieto famózne, mystické slová prvého verša piesne tristo boli akýmsi pomysleným odovzdaním štafety v tohtoročnej duchovnej službe v Nitre medzi Júliusom Filom a Ivanom Boženíkom. Prežívali sme vzácnu, Božiu chvíľu.
Ďakujeme Hospodinovi, že vypočul naše modlitby a získali sme za duchovného dobrého človeka. S vierou, že bude s nami, vedený Duchom Svätým ďalej budovať naše spoločenstvo ku oslave nášho Pána a pri službe blížnym. K Večeri Pánovej následne pristúpilo temer celé chrámové spoločenstvo.
V závere týchto vzácnych služieb Božích zborový dozorca Ján Huba poďakoval obom duchovným, ako i všetkým cirkevníkom a sympatizantom za obetavú službu počas obdobia, v ktorom Nitra nemala vlastného zborového farára. Na evanjeliovom príbehu Marty a Márie vyjadril dôležitosť symbiózy pracovitosti a úprimnej viery. Novému zborovému farárovi Ivanovi Boženíkovi zaželal, aby sa z takejto symbiózy v nitrianskom zbore počas svojej služby tešil i on a jeho milá manželka a tri dcérky. Nitriansky organista Dušan Kovarčík venoval Júliusovi Filovi hudobný darček – pieseň Andrea Bocelliho „Conteepartiro“. Kiež je Hospodin naďalej pri nás, ako bol s nami počas dlhoročnej duchovnej služby súčasného generálneho biskupa Ivana Eľka Ján Huba, zborový dozorcaa jeho rodiny v Nitre.

Galéria k článku

Maroš Korenko