Stretnutie s najstaršími členmi CZ ECAV Trnava

Stretnutie s najstaršími členmi CZ ECAV Trnava

Mesiac október je Mesiac úcty k starším. V médiách sa o tom hovorí, Žijú tým MŠ, ZŠ, ZUŠ, mestá a obce. Žiaci z týchto škôl spolu s pani učiteľkami nacvičili program a potom chodia s ním  potešiť členov klubu dôchodcov, obyvateľov domovov dôchodcov. Tiež mnohé firmy, závody, školy, úrady nezabúdajú na svojich dôchodcov. Pripravia im spoločné posedenia, kultúrny program a darčeky. V príhovoroch im pripomínajú, akým boli prínosom pre spoločnosť a rodinu. Ďakujú im za prácu, ktorú vykonali, za rady a vedomosti, ktoré im odovzdávali. Tiež za výchovu svojich detí, z ktorých vychovali svojich pokračovateľov.

Aj nám, členom nášho cirkevného zboru v oznamoch bratia farári Radomír Vařák a Kristián Kostecký oznámili, že na 10.11.2019 sa pripravuje tradičné stretnutie s najstaršími členmi. Možno vtedy mnohí z nás neboli v kostole. Nepočuli to. Dozvedeli sa to, keď dostali osobnú pozvánku.

Žalm 84:6          „Blahoslavený človek, ktorý v tebe nachádza silu, tí, čo majú na mysli cesty do chrámu.“

Pozbierali sme v sebe silu a prišli sme. Sami alebo v doprovode príbuzných. Program bol bohatý. Priebeh služieb Božích sa niesol v inom duchu, ako obyčajne. Prišli k nám milí hostia – súbor Priatelia peknej hudby z Trnavy, ktorí nás potešili spevom a hrou na hudobné nástroje. Mezosoprán: Terezka Kostolanská, tenor: Adam Kuchta, prvé husle: Jaroslav Kaba, druhé husle: Jozef Valovič, viola: Ľubomír Škumát a violončelo: Mária Vanáková.
Pieseň Kto podá srdcu útechu spievala Terezka Kostolanská s hudobným doprovodom. Piesne z ES – Boh náš je láska, Skala vekov, Kráľu nebies sme spievali spoločne. Pieseň Ó Jezu, hriechy svoje spieval Adam Kuchta.)
V kázni slova Božieho sa nám na základe 139-teho žalmu prihovoril zborový farár Radomír Vařák. Hovoril o tom, že Hospodin nezabúda na nikoho. Vidí nás, má nás rád, usmerňuje nás, potešuje, pomáha a sprevádza vo všetkých situáciach nášho života.
Počas služieb Božích bola aj spoveď a prisluhovanie Večere Pánovej. Verím, že tí, ktorí pristúpili k Večeri Pánovej oľutovali svoje hriechy a sebe samému si sľúbili, že sa polepšia a dobrými skutkami budú slúžiť Hospodinovi.
Po skončení služieb Božích, podaním si rúk a prianím požehnaného dňa sme boli pozvaní do zborovej siene na spoločné posedenie. Po modlitbe brata farára Kosteckého sme si pochutnali na chlebíčkoch, koláčikoch a ovocí. Dobre nám padol ponúknutý čaj a kávička. Obsluhovali nás milé sestry zo spoločenstva evanjelických žien, presbyteri i mladí členovia nášho zboru. Dostali sme aj darček, ktorý pripravili klienti denného stacionára. Všetkým menovaným patrí od nás srdečná vďaka.
Pri jednotlivých stoloch sa rozprúdila družná debata. Mnohé sestry a bratia sa dlho nevideli. Rozprávali o svojich starostiach i radostiach. Boli v pohode, zaujímali sa, čo je nové v našej evanjelickej cirkvi, konkrétne aj u nás v Trnave. Bolo sympatické, keď si bratia farári sadli medzi nás. Rozprávali sme sa, povzbudili nás do ďalších dní a nebolo ľahké sa rozísť.
Ešte raz sa chcem za všetkých skôr narodených poďakovať organizátorom za krásne dopoludnie. Všetkých chcem povzbudiť slovami Žalmu 145:14 – „Hospodin  podopiera všetkých padajúcich a pozdvihuje všetkých skľúčených.“

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.