Stretnutie reštrukturalizačnej komisie v Prešove

Stretnutie reštrukturalizačnej komisie v Prešove

Dňa 1. februára 2020 sa v priestoroch farského úradu v Prešove stretla Komisia pre zjednodušenie a štruktúru v ECAV. Na svojom zasadnutí zhodnotila dopad novoprijatého zákona o finančnej podpore cirkví a náboženských spoločností na reálny život ECAV.

Komisia zobrala do úvahy riziká, ktoré vyplývajú z novoprijatého zákona. Jedným z rizík je budúca finančná nedostatočnosť zdrojov ECAV na pokrytie rastúcej minimálnej mzdy duchovných. Komisia sa zaoberala návrhom ZED na budúce spolufinancovanie nákladov ECAV cirkevnými zbormi ECAV, čo sa javí byť vo veľmi krátkej budúcnosti nevyhnutné. Komisia prerokovala možné zmeny kompetencií v pracovnoprávnych vzťahoch duchovných, ktoré by výrazne napomohli decentralizácii moci. Rovnako sa komisia dohodla odkomunikovať výsledky rokovania predsedníctvam seniorátov. Ostáva veriť, že ECAV má dostatok horlivých veriacich, ktorí nevyhnutné zmeny prijmú s láskou a porozumením.  

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.